Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføringsemne i matematikk

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål og innhold
Emnet gir en innføring i matematiske strukturer og beregningsvitenskapelige modeller, matematisk terminologi og tankegang. Tematikken blir motivert fra teoretiske og anvendte eksempler.

Målet med emnet er å gjøre studentene klar for et studium i matematikk. Dette gjøres blandt annet gjennom tema som matematisk analyse utover det som presenteres i grunnkurset. For eksempel introduseres de reelle tallene fra grunnen av. Samtidig skal studentene trenes i å føre en strigent matematisk argumentasjon både muntlig og skriftlig. Et annet mål er å gi en første introduksjon til beregningsvitenskapelige metoder med utgangspunkt i de matematiske verktøyene studentene har fra videregående skole, supplert med enkeltemne fra grunnkurset som kan tas parallelt.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

  • kjenner grunnleggende egenskaper ved hele tall, rasjonale tall og reelle tall, herunder indyksjonsbevis, kroppsaksiomene og kompletthetsaksiomet, samt konstruksjon av de reelle tallene
  • kjenner grunnlaget for matematisk analyse
  • kjenner standard teknikker innen beregningsvitenskap

Ferdigheiter

Studenten

  • behersker enkle numeriske metoder
  • behersker grunnleggende tallsystemer og grunnleggende matematisk analyse

Generell kompetanse

Studenten

  • kan se enkle realistiske problemstillinger fra et matematisk perspektiv og modellere og løse disse
  • evner å tenke analytisk, både i konkrete og mer abstrakte situasjoner
  • kan gjennomføre enkle matematiske argumenter og presentere dem på en klar og oversiktlig måte med passende notasjon og terminologi, både muntlig og skriftlig.

Krav til forkunnskapar

R2 eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

MAT111, kan tas parallelt

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav. Emnet er forbeholdt studenter oå UNG- studierett, bachelorprogrammet i matematikk og bachelorprogram i matematikk og teknologi. Andre studenter kan søkje instituttet om å ta emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gis i form av forelesninger og grupper
4 timer forelesning
4 timer grupper

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte på grupper. Fire obligatoriske innlevering med presentasjon.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i et påfølgende semester etter godkjenning.

Vurderingsformer

Mappevurdering. De obligatoriske oppgavene med tilhørende innleveringer utgjør 100 % av vurderingsgrunnlaget

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Vurdering kun i undervisningssemesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil være klar innen 01.06 for høstsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Emneansvarleg

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Instituttet på e-post studieveileder@math.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet ved Matematisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studieveileder kan kontaktes på e-post: studieveileder@math.uib.no
Telefon 55 58 28 34

Eksamensinformasjon