Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Brukarkurs i matematikk I

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål

Emnet gir studentane ei elementær innføring i funksjonar av ein variabel med hovudvekt på trigonometriske og eksponensialfunksjonar, grenseverdiar, derivasjon, integrasjon og enkle differensiallikningar. Vidare inneheld emnet grunnleggjande vektoralgebra, og ekstremalpunkt for funksjonar av to variable. Ein lærer å nytte dette til enkel modellering innan biologi, naturvitskap og samfunnsfag.

Innhald

Emnet inneheld elementær innføring i funksjonar av ein variabel med hovudvekt på trigonometriske og eksponensialfunksjonar, grenseverdiar, derivasjon, integrasjon og enkle differensiallikningar. Vidare inneheld emnet grunnleggjande vektoralgebra, og ekstremalpunkt for funksjonar av to variable.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Etter fullført emne kan studenten

 • eigenskaper til grunnleggjande funksjonar som polynomfunksjonar
  eksponenesialfunksjonar og trigonometriske funksjonar
 • derivere funksjonar bygd opp av desse, og nokre standardteknikkar til å rekne ut enkle bestemte og ubestemte integral som involverer desse funksjonane
 • gjennomføre drøfting av grafar til funksjonar av ein variabel, grunnleggjande vektorregning, og nytte dette på enkle geometriske situasjonar
 • lokalisere og karakterisere ekstremalpunkt for funksjonar av to variable.
 • gjennomføre enkel modellering som involverer eksponentialfunksjonar og enkle differensiallikningar, og finne løysingar for desse modellikningane

Ferdigheiter

Etter fullført emne meistrar studenten:

 • å rekne med grunnleggjande funksjonar som polynomfunksjonar, eksponensialfunksjonar og trigonometriske funksjonar, derivere funksjonar bygd opp av desse
 • standardteknikkar til å rekne ut enkle bestemte og ubestemte integral som involverer desse funksjonane
 • drøfting av grafar til funksjonar av ein variabel, grunnleggjande vektorrekning, og bruk av dette på enkle geometriske situasjonar
 • lokalisering og karakterisering av ekstremalpunkt for funksjonar av to variable
 • enkel modellering som involverer eksponensialfunksjonar og enkle differensiallikningar og å finne løysingar for desse modellikningane.

Generell kompetanse

Studenten kan

 • grunnleggjande matematiske metodar og nytta dei til å modellere og finne løysingar på enkle praktiske problem

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

R1, S1+S2 eller tilsvarande.

Studiepoengsreduksjon

MAT111: 5 SP, ECON140: 7 SP, MAT105: 5 SP

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske innleveringer og/eller presentasjon i grupper.

Godkjende obligatoriske oppgåver (Gyldige i to semester: inneverande semester + våren etter). Obligatorisk oppmøte på regnegruppene.

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen: 5 timar. Tillatne hjelpemiddel: Lærebok (ikke digital) og enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Instituttet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  15.02.2023, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted