Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Matematikk for lærarar på 8-13.trinn, nivå 1 - del A

Beskrivelse

MAT601 er det første av to emne som inngår i vidareutdanningstilbodet MATEMATIKK 1, 8.-13. trinn

Mål og innhold

Kurset skal utvikle den matematikkfaglege kompetansen til studenten innan ulike emne som har spesiell relevans for skulefaget matematikk. Vidare skal kurset utvikle innsikt i undervisningsdesign innan dei matematikkfaglege emna i kurset. I kurset vert det lagt betydeleg vekt på å gje studenten praktisk erfaring i bruk av det digitale verktøyet GeoGebra. Spesielt skal kurset gjere studenten i stand til å møte utfordringane som nye læreplanar og eksamensordningar skaper. Studenten skal vidare prøve ut den nye kunnskapen i sitt eige klasserom og dele den i eige kollegium.

Dei matematikkfaglege emna i kurset er algebra, funksjonar og modellering. Vi vil arbeide med funksjonar i ein variabel. Sentrale omgrep er grenseverdiar, kontinuitet, derivasjon og integrasjon, følgjer og rekker. I emnet modellering vil vi sjå på korleis matematikk kan brukast til å analysere og løyse problem i og utanfor faget og vurdere løysingane. Relevante tema kan vere optimering og regresjon.

Læringsutbyte

Kunnskapar:

Etter fullført studium skal studenten ha

 • kunnskap om algebra og funksjoner (som polynomfunksjoner, eksponentialfunksjonar og logaritmefunksjonar)
 • Kunnskap om modellering, og kunne kople dette til matematikkundervisninga i skulen
 • kunnskap om varierte arbeidsmåtar i matematikkundervisninga
 • god kunnskap om pedagogisk bruk av IKT som hjelpemiddel til å fremme matematisk forståing
 • kunnskap om læreplanar, grunnleggjande ferdigheitar og kompetansemål i arbeidet med planlegging, tilpassing og gjennomføring av undervisning

Ferdigheiter:

Etter fullført studium skal studenten kunne

 • bruke kunnskap om funksjonar til å løyse ulike problem
 • gjere reie for derivasjons- og integrasjonsomgrepet og samanhengen mellom desse
 • løyse både praktiske og teoretiske problem ved hjelp av matematikk
 • derivere og integrere ulike typer funksjoner
 • bruke digitale verktøy på ein hensiktsmessig måte i undervisninga
 • lage gode vurderingssituasjonar for kartlegging samt formativ og summativ vurdering
 • gje elevane tilpassa tilbakemeldingar som fremmer læring

Generell kompetanse:

Etter fullført studium skal studenten

 • ha innsikt i og kunne reflektere over eigne erfaringar med korleis digitale hjelpemiddel kan fremme forståing hjå elevane og utvide kompetansen i matematikk.
 • ha innsikt i korleis problemløsing og utforsking av matematiske situasjonar er med på å utvikle forståing og dybdekunnskap hjå elevane
 • vurdere eigen praksis i eit didaktisk perspektiv og kjenne til relevant didaktisk teori
 • ha innsikt i korleis ein legg til rette for at elevane skal kunne utvikle evna til matematisk tenkning

Undervisning

Undervisninga er organisert i fire samlingar. Kvar samling går over tre dagar. Det vert gjeve omlag seks timar undervisning kvar dag. Dei tre første samlingane er obligatoriske, den siste er valfri. Mellom samlingane vert det gjeve nettbasert undervisning og oppfølging av studentar via Mitt UiB og Adobe Connect. I undervisninga i kurset vert det nytta varierte arbeidsformer som førelesing, seminar, oppgåveløysing, utviklingsarbeid og individuell rettleiing. Undervisninga vil vere eksemplarisk med bruk av digitale verktøy og vektlegging av matematikk som prosess.

 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Tre skriftlege oppgåver må vere godkjende for at studenten skal få gå opp til eksamen. I desse oppgåvene arbeider studentane med dei matematikkfaglege emna i kurset og koplar dette til skulematematikken. Tre aktivitetar er knytt til eigen undervisning og praksis. Her arbeider studentane med pedagogisk bruk av IKT, utprøving av opplegg i eigen klasserom og kunnskapsdeling i kollegiet. Til kvar aktivitet leverer studentane eit refleksjonsnotat som utgjer ei mappe. Mappa inngår som del av vurderingsgrunnlaget i kurset. Innleveringane og mappa vil vere gyldige i tre semester (inneverande og dei to påfølgjande).

Vurdering / eksamen

Mappe (teller 25 % av avsluttande karakter).

5 timars skriftlig eksamen (teller 75 % av avsluttande karakter). Tillatne hjelpemiddel: Alle kalkulatorar er tillatne, i samsvar med fakultetets reglar.

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Godkjent lærarutdanning

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk 1 frå allmenn-/grunnskulelærarutdanninga eller full fordjuping i matematikk frå vidaregåande skule, eller tilsvarande.

Kontakt

Kontakt

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Matematisk institutt
55 58 28 41
studieveileder@math.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen og mappeinnlevering

  Dato
  10.12.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  01.10.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

Tilgjengelege kurs

Haust 020
Kursdato: 27.08.2020 - 20.12.2020
Pris: Ikkje studieavgift
Søknadsfrist: Frist utløpt