Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

GeoGebra for lærarar i vidaregåande skule

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMAT622
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Emnet vert undervist over to semester, haust og vår.

NB. Emnet undervises ikke studieåret 20/21 og 21/22 og vil sannsynligvis bli lagt ned.

Det må være minimum 5 deltakarar for at emnet vert undervist.

Mål og innhald

Programmet GeoGebra har ein dominerande posisjon i matematikkfaget i den vidaregåande skolen. Dei nye minstekrava til digitale verktøy gjeldande frå våren 2015 krev reell kompetanse hos læraren i korleis ein kan kan nytte programmet i undervising og læringsarbeid. Kurset vil gje lærarar i den vidaregåande skolen praktisk kompetanse med bruk av GeoGebra i eigen undervising. Det skal også gi kunnskap om og ulike perspektiv på bruken av eit slikt program, t. d. i matematisk modellering og korleis det kan nyttast i og påverkar underveis- og sluttvurdering i matematikkfaget.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentane ha:

 • teknisk dugleik i bruk av GeoGebra tilsvarande GeoGebrasertifisering nivå 2 og kjenne muligheter og begrensninger ved dette verktøyet
 • kunnskap om og praktiske dugleik med bruk av GeoGebra i undervisinga av sentrale matematikkemne i den vidaregåande skolen
 • kunnskap om og praktiske dugleik med bruk av GeoGebra i undersøkjande læringsaktivitetar i den vidaregåande skolen
 • kunnskap om korleis bruk av digitale verktøy som GeoGebra påverkar underveis- og sluttvurdering i matematikkfaget
 • god undervisingskunnskap i matematikk ved bruk av GeoGebra

Krav til forkunnskapar

For å kunne delta på GeoGebrakurs, må ein undervise i matematikk i den vidaregåande skolen parallelt med at ein tar kurset og ha godkjent lærarutdanning.

Det er ynskeleg at deltakarane har solid matematikkbakgrunn.

Minstekrav for opptak er 60 studiepoeng i matematikk som bygger på full fordjuping i matematikk frå den vidaregåande skolen.Som matematikk i denne sammenheng regnes matematikk- og statistikkemner. Informatikk kan ikke telle med, så sant det ikke er snakk om informatikkemner med vesentlig matematikkinnhold. Matematikkdidaktikk kan ikke telle med i 60 sp som kreves.

Ved stor søking vil matematikkompetanse nyttast som prioriteringskriterium.

Studiepoengsreduksjon

MAT611: 5 sp, MAT612: 5 sp, MAT621: 15 sp

Krav til studierett

MAT622 er eit vidareutdanningsemne med kursavgift. For å kunne ta emnet må ein fylle opptakskrava, ha søkt om plass via EVUweb og betalt kursavgift innan frist.

Arbeids- og undervisningsformer

Kurset er samlingsbasert med nettstøtte. Arbeidsformer er forelesning, seminar, oppgaveløsning, utviklingsarbeid. Undervisinga er i stor grad eksemplifiserande og involvere den enkelte lærars eigen undervising.

Undervisinga er organisert i 6 samlingar à 2 dagar, 3 på høsten og 3 på våren for å følgje et heilt skoleår. Kursdagar vil vere torsdag og fredag. Samlingane er obligatoriske. I tillegg vert det nettbasert oppfølgjing mellom samlingane via Moodle og Adobe Connect.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

6 obligatoriske oppgaver vil inngå i en utviklingsmappe. (gyldige berre i det studieåret dei vert gjennomført)

Vurderingsformer

Mappe

Karakterskala

Bestått/Ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisinga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Emneansvarleg

Tor Espen Kristensen og Arnt Frode Stava

Institutt

Matematisk institutt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Marianne Jensen, studiekonsulent, Matematisk institutt

marianne.jensen@uib.no

Eksamensinformasjon