Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Examen facultatum - Grunnkurs i medie- og interaksjonsdesign

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Media City Bergen

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi ein teoretisk og praktisk introduksjon til interaksjonsdesign i eit medieperspektiv, med eit særleg fokus på brukarorienterte perspektiv knytt til mediebruk og -produksjon.

Vidare set emnet utdanninga i ein vitskapsteoretisk kontekst og gir ei forståing av korleis teori og praksis heng saman innan interaksjonsfeltet. Emnet gir òg trening å skrive akademisk kring interaksjonsdesign.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggjande kunnskap om aktuelle utfordringar i mediebransjen og kan gjere greie for relevansen av interaksjonsdesign for mediebruk og -produksjon.
 • kan demonstrere grunnleggande forståing av interaksjonsdesign med særleg fokus på brukaroppleving og brukarorientert design.
 • kan gjere greie for den vitskaplege forankringa til feltet.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan diskutere mål og kravspesifikasjonar for brukarvenlegheit og brukaroppleving i design av interaktive produkt.
 • kan kritisk evaluere designvala knytt til eit interaktivt produkt og foreslå nye løysningar.
 • kan produsere enkle interaktive prototypar.
 • kan skrive oppgåver som analyserer og reflekterer kring interaksjonsdesign frå ein akademisk ståstad og med bruk av relevante akademiske kjelder.

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante faglege og yrkesetiske problemstillingar innan feltet interaksjonsdesign.
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med fagfellar innan interaksjonsdesign.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Studentar som tidlegare har tatt MIX101, men ikkje MEPRO100, oppmodast til å ta kontakt med studierettleiar.

Krav til studierett

Bachelorprogram i journalistikk, tv-produksjon og medie- og interaksjonsdesign

Arbeids- og undervisningsformer

Tilrettelagt undervisning i form av workshops og gruppearbeid (om lag 60 timar).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane har følgjande obligatoriske aktivitetar:

 • deltaking i all undervisning
 • utvikle ein prototype i grupper
 • skriftlege oppgåver

Dei obligatoriske krava må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjende obligatoriske krav har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

Studentane blir vurdert gjennom ei skriftleg emneoppgåve basert på pensum og eigen produksjon (3000-4000 ord).

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen blir normalt berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Ved sjukdom under heimeeksamen eller ved oppgåveinnlevering, har ein ikkje rett til ny eksamen påfølgande semester. Instituttet kan likevel innvilge utsetting av innleveringsfrist. Normalt blir det gitt utsetting på 1-3 dagar. Ved sjukdom eller andre særskilde forhold må du ta kontakt med studiekonsulent (studiekonsulent.praktiskinfomedia@uib.no) før innleveringsfristen. Ved innleveringsutsetting må legeattest/dokumentasjon visast.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert av studentane kvart tredjeår, av faglærar kvart år

Programansvarleg

Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet, ved Institutt for informasjons- og medievitenskap

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@media.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  06.12.2019
  Trekkfrist
  22.11.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen