Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Stil, sjanger og tradisjon

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

Emnet har eit omfang på 10 studiepoeng.

Studienivå (studiesyklus)

 Bachelor

Undervisningssemester

Undervisninga startar i haustsemesteret og går over to semester.

Undervisningsstad

Ole Bull Akademiet, Voss

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gje etnomusikologisk og historisk kunnskap om nordisk tradisjonsmusikk med sideblikk til andre europeiske tradisjonar. Døme på ulike måtar å formidle folkemusikk på i nordiske land skal stimulere til å utvikle studentane si eiga formidling.

Innhald:

Ei kort orientering om folkemusikkforsking i dei nordiske landa inngår. Hovudvekta blir lagt på instrumental og vokal praksis i ulike periodar og sjangrar. Omgrepa stil, sjanger og tradisjon skal drøftast og problematiserast, Nokre musikkdøme vil bli innstudert instrumentalt/vokalt av studentane.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten ..

* har fordjupa kunnskap om nordisk tradisjonsmusikk og kan sjå kva plass den eigne tradisjonen har i ein større samanheng

* har kunnskap om eldre og nyare samspelsformer, og om retningar som har vakse fram når det gjeld arrangering og sjangereksperimentering.

Ferdigheiter

Studenten ..

* kan spele/syngje nokre døme på tradisjonsmusikk frå andre nordiske land

Generell kompetanse

Studenten ..

* viser evne til å setje seg inn i faglitteratur og musikkdøme frå eit breitt fagområde, og til å leggje fram sentrale problemstillingar i munnleg form.

Tilrådde forkunnskapar

Emnet byggjer på MOB107 Tradisjonskunnskap 2

Studiepoengsreduksjon

Emnet erstatter MOB203 Stil, sjanger og tradisjon

Krav til studierett

Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gjeven som førelesingar og seminar. Litteraturstudium samt studium og innøving av musikkeksempel inngår i undervisninga.

Det er ein føresetnad at alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent før eksamen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

All undervisning er obligatorisk. Fråvær på meir enn 20% fører til tap av eksamensrett. Det er ein føresetnad at alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjende før eksamen.

Godkjende obligatorisk arbeidskrav er gyldige i to semester etter gjennomføring.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Ein munnleg presentasjon på 30 minutt om eit sjølvvalt emne som studenten kjem med forslag til i løpet av haustsemesteret. Presentasjonen skal innehalde musikkeksempel, minst 2 av desse skal framførast på eige instrument.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

vår

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergens kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@kmd-uib.no

Tlf 55 58 69 50

Eksamensinformasjon