Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Utviklingsgenetikk

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

bachelor

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 33. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gi grunnleggjande forståing av prosessane som styrer fosterutviklinga.

Innhald:

Emnet gir ei innføring i grunnleggjande omgrep og generelle prinsipp innan utviklingsbiologi, som også omfattar evolusjonsmessige samanhengar. Dessutan vil hovudtrekka i den embryologiske utviklinga til viktige dyremodellar (t.d. mus, frosk, bananfloger) bli gjennomgått slik at dei underliggjande styringsmekanismane kan forklarast. Emnet gir også ei innføring i genetiske og eksperimentelle metodar som nyttast i utforskinga av desse mekanismane. Det blir lagt spesiell vekt på å forklara reguleringa av dei tidlege trinna i fosterutviklinga. I tillegg blir det gitt ei innføring i genetiske kontrollmekanismar som styrer utviklinga av skjelett og sentralnervesystem. Det blir også forklart korleis mutasjonar i slike utviklingsgener kan føre til misdanningar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • kan greie ut om grunnleggjande omgrep, prinsipp og metodar innan utviklingsbiologi.
 • kan skildre hovudtrekka i fosterutviklinga hjå viktige dyremodellar.
 • kan gjere greie for mekanismar som bestemmer kroppsaksar og kimlag.
 • kan forklara korleis genetiske styringsmekanismar bestemmer skjelettmønsteret langs kroppsaksen.
 • kan forklara korleis mutasjonar i utviklingsgener kan føra til misdanningar.

Ferdigheiter

Studenten

 • beherskar bruk av grunnleggjande omgrep og prinsipp innan utviklingsbiologi.
 • beherskar kunsten å analysera og tolka enkle datasett innan eksperimentell embryologi og utviklingsgenetikk.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle kunnskap i basal utviklingsbiologi.

Krav til forkunnskapar

MOL100 eller tilsvarande. Emnet høver best i mastergraden, tidlegast 5. eller 6.semester av bachelorgraden.

Tilrådde forkunnskapar

MOL200, MOL201, MOL221, MOL222 (MOL202), MOL203.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet og at du oppfyller forkunnskapskrava.

Arbeids- og undervisningsformer

.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 Første forelesing/orienteringsmøtet er obligatorisk.

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Tillatne hjelpemiddel: Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

Ingen

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Fergal O'Farrell

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar ved Institutt for Biovitenskap, studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  15.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted