Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Hovudinstrument klassisk 3

  • Studiepoeng30
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeMUV230
  • Talet på semester2
  • SpråkNorsk og/eller engelsk.
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 ECTS

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningssemester

Undervisninga startar i haustsemesteret og går over to semester.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

 Emnet skal førebu studenten på eit yrkesliv som musikar ved å utvikle
* stilistisk differensiert interpretasjonsevne
* teknisk og musikalsk ferdigheit
* eit breitt repertoar
* personleg uttrykk og formidlingsevne

Emnet er sett saman av følgjande:

-eigenferdigheit

-innstuderings- og øvingsteknikk
-instrumentkjennskap/stemmefysiologi
-interpretasjons- og repertoarforståing
-ensemblespel
-konsert- og formidlingspraksis


Utvikling av eigenferdigheit tek mellom anna opp spele-/vokalteknikkar frå ulike sjangrar og epokar, skalaer og etyder og primavistaspel/-song. Innstuderings- og øvingsteknikk tek opp metoder for å oppnå effektivitet i øvinga og unngå belastningsskadar. Interpretasjons- og repertoarkunnskap tek, gjennom vurdering og utprøving, opp ulike tolkingsmåtar knytt til relevante skular og stilepokar. Ensemblespel skal gje studenten erfaring med relevante ensemble av ulik storleik. Studentar med piano, cembalo, orgel eller gitar som hovudinstrument skal óg akkompagnere/spele continuo som ein del av sin ensemblespelpraksis.

Læringsutbyte

Studenten i fullført emne
- arbeider sjølvstendig med tekniske og musikalske
problemstillingar og utfordringar.
- har utvikla eigne kunstnarlege intensjonar og musikalske idear.
- kjenner inngåande til repertoar og tradisjonar knytta til
hovudinstrumentet.
- er i ferd med å utvikle stilkjensle i utøvinga.

Krav til forkunnskapar

Greidd eksamen i emnet MUG141 Hovudinstrument klassisk 2 og MUG160 Utøvande støttedisiplin, ensembleleiing eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

 

Krav til studierett

Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga vert gjeven i form av individuell rettleiing, instrumentvis rettleiing (fellestimar), felles seminar/meisterklasser og ulike ensembleaktivitetar.

Hovudinstrumentlærar har eit særskild ansvar for å tilretteleggje ein individuell arbeidsplan og sjå til at studieplanen sine krav vert følgt.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

- Delta på følgjande undervisning:

- individuell rettleiing med hovudinstrumentlærar
- individuell rettleiing med akkompagnatør der det er relevant
- fellesfora knytt til instrument og/eller instrumentgruppe
- ulike samspelsaktivitetar i ensemble av ulik storleik (jf. eigen semesterplan)
- prosjektveker (jf. eigen semesterplan)
- meisterklassar og seminar (jf. eigen semesterplan)

- minimum to framføringar av solistisk karakter på interne og/eller offentlege konsertar

Repertoarkrav:
- minst 45 min. solorepertoar, eventuelt med akkompagnement
- Samspelrepertoar (jamfør spesifikk instrumentplan)
Repertoaret skal dokumenterast i eksamenssemesteret og leverest på eige skjema innan 15. april (ev. 15. oktober), godkjent av hovudinstrumentlærar.
Studenten gjer framlegg om eit eksamensprogram, som skal godkjennast av hovudinstrumentlærar innen 15. april (ev. 15.oktober).

All undervisning er obligatorisk.

Fråvær på meir enn 20% fører til tap av eksamensrett. Det er ein føresetnad at alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent før eksamen. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldig i to semester etter gjennomføring.

Vurderingsformer

Det vert halde eksamen etter andre semester. Eksamen omfattar ei konsertframføring med repertoar på 20 - 25 minutt. Deler av eksamen kan vere kammermusikk. Ved eksamen skal studenten også ha munnleg tilbakemelding om korleis sensorane vurderer framføringa.

Intern sensur med minst to sensorar. Ein av desse kan vere studenten sin hovudinstrumentlærar.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår.

Litteraturliste

Det vert vist til relevant litteratur og lytterepertoar tilpassa
kvart instrument/vokalfag.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@kmd.uib.no

Tlf 55 58 69 50

Eksamensinformasjon