Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Tidleg musikk, ensemble II

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeMUV247
  • Talet på semester2
  • Språk

    Norsk og/eller engelsk.

  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Undervisninga startar i haustsemesteret, og går over to semester.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å førebu for utøving innanfor konteksten historisk informert framføring på periodeinstrument.

Innhald:

MUV247 Tidleg musikk, ensemble II gjev fordjuping i repertoar frå middelalder, renessanse, barokk, klassisk eller romantisk stil. Her blir utøving og refleksjon kombinert gjennom framføring, lytting, kjeldestudium, ensembleaktivitetar og fellestimar. Den einskilde studenten vel sitt/sine fagområde for fordjuping

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten ..

* er godt inne i stiltrekka i repertoarområdet ein fordjupar seg i

* er kjend med sentralt kjeldemateriale i musikkmanuskript og tekstar knytt til repertoarområdet ein fordjupar seg i

Ferdigheiter

Studenten ..

* kan utøve tidleg musikk på eit eller fleire periodeinstrument

Generell kompetanse

Studenten ..

* kan anvende tileigna kunnskap i framføring av musikk frå repertoarområdet ein fordjupar seg i.

Krav til forkunnskapar

Emnet kan søkjast av studentar som har gjennomført MUV246 Tidleg musikk, ensemble I og som har relevant hovudinstrument for stilen ein har som fordjupingsområde.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Emnet erstattar MUV223 Tidleg musikk, ensemble II.

Krav til studierett

Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Det vert arbeidd med eiga øving, litteratur (sjå eiga litteraturliste) og lytterepertoar (sjå eiga liste), førelesingar, fellestimar, ensembleprosjekt og fordjupingsoppgåve (konsertføredrag på 30 minutt).

Det vert undervist i stilspesifikke emne som diminusjonspraksis, ornamentikk, generalbassakkompagnement, temperering, improvisasjon, skuleretningar etc. I fellestimane vert det arbeidd med praktiske øvingar, innstudering, framføringar og konsertføredrag (fordjupingsoppgåve).

I seminar eller i form av individuell rettleiing vert det arbeidd med innstuderingssleiing, vurdering og bruk av kjeldemateriale og presentasjon/tilretteleggjing av oppgåvearbeid.

Ensembleundervisning/prosjektprøver vert arrangert etter avtale.

Fordjupingsoppgåva er knytt til studentane sitt hovudinstrument og historikken/repertoaret til instrumentet.

Det vert lagt stor vekt på utveksling og vidareføring av kunnskap og erfaring mellom studentane i faget, gjennom studentførelesingar og prøve/ensembleleiing. Det er forventa at studenten arbeider sjølvstendig gjennom ensembleprøvar, eiga øving, eiga lytting og oppgåvearbeid.

Det vert gitt noko instrumentalundervisning og oppgåverettleiing etter behov.

Innøvd og framført ensemblerepertoar: om lag 30 min.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Grunna koronasituasjonen har Instituttrådet ved Griegakademiet - Institutt for musikk vedteke midlertidige endringar i obligatorisk undervisningsaktivitet for vårsemesteret 2021.

Krav om frammøte som obligatorisk arbeidskrav fråfell. Det er likevel forventa at studentane stiller til undervisning, fysisk eller digitalt.

Dersom studenten ikkje kan delta i undervisning kan arbeidskrava erstattes med heimeoppgåver.

--

Under normale høve gjeld desse krava:

- fellestimar med ensembleundervisning

- ensembleprøver

All undervisning er obligatorisk.

Fråvær på meir enn 20% fører til tap av eksamensrett. Det er ein føresetnad at alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent før eksamen.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Mappevurdering av:

- presentasjon av fordjupingsoppgåve i konsertføredrag, 30 minutt

- mappevurdering av tre konsertframføringar eller lydopptak gjennomført i løpet av studieåret. Om det vert gjennomført fleire konsertar/lydopptak, må studenten oppgje kva for slike som høyrer med i mappevurderinga.

Dei konsertframføringane/lydopptaka vert vekta likt.

Intern sensur med minst to sensorar.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Fagleg overlapp

Emnet erstattar MUV223 Tidleg musikk, ensemble II.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Emnet er eit praktisk emne, det vert normalt ikkje nytta pensumlitteratur.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Institutt

Griegakademiet - Institutt for musikk

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@kmd.uib.no

Tlf 55 58 69 50