Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Hovudinstrument musikkvitskap

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet skal gje studenten eit kunstnarleg og teknisk fundament for kreativt, allsidig og sjølvstendig arbeid. Emnet skal utvikle ferdigheiter, kunnskap og formidlingsevne i song eller på instrument.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten...

  • har grunnleggande kunnskap om hovedinstrument sin konstruksjon og virkemåte, historikk og tradisjon.

Ferdigheiter

Studenten...

  • kan framføre eit kort repertoar på instrumentet.

Generell kompetanse

Studenten...

  • har innsikt til å arbeide på eiga hand med tekniske og estetiske utfordringar.

Krav til forkunnskapar

Bestått opptaksprøve til emnet: 10 minutter sjølvalgt repertoar.

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Studierett på Bachelorprogram i musikkvitskap.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet fokuserer på:

  • eigne evner som utøvar
  • instrumentkunnskap eller stemmefysiologi
  • interpretasjons- og repertoarkunnskap

Eigne evner som utøvar:

Studenten skal utvikle grunnleggjande teknisk og musikalsk ferdigheit gjennom individuell rettleiing, eiga øving.

Instrumentkunnskap/stemmefysiologi:

Studenten skal få kjennskap til konstruksjonen/fysiologien, verkemåten og historikken til instrumentet/stemma. Det vert vist til relevant litteratur.

Interpretasjons- og repertoarkunnskap:

Studenten skal arbeide med minst tre relevante sjangrar og/eller stilartar (kan inkl. improvisasjon).

Ensemblespel:

Dersom det er praktisk mogleg å tilretteleggja, kan ensemblespel inngå som ein del av undervising og eksamen.

Repertoarkrav:

Studenten skal innstudere minimum 20 minuttar repertoar. Repertoaret skal verte dokumentert i eksamenssemesteret og godkjent av faglærar.

All undervisning er obligatorisk. Fråvær på meir enn 20 % fører normalt til tap av eksamensrett. Det er ein føresetnad at alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent før eksamen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

  • Individuell rettleiing.

Det inngår ingen akkompagnatørressurs i emnet.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

  • Eksamen vert gjennomført som ei konsertframføring av eit repertoar på 10-15 min.

Intern sensur med minst to sensorar.

Karakterskala

«Bestått» / «Ikkje bestått»

Litteraturliste

Individuelt pensum blir utarbeid.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk, design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her: studieveileder.kmd@uib.no

Eksamensinformasjon