Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Andrespråkslæring og -undervisning med vekt på voksne

Beskrivelse

Emnet skal gje kunnskap om korleis ein lærer eit andrespråk (andrespråkslæringsteori), og om på kva måte læringsprosessen kan påverkast positivt gjennom undervisning (andrespråksdidaktikk). Emnet skal særleg gje innsikt i vaksnes læring av norsk som andrespråk og i opplæring av minoritetsspråklege vaksne, og rettar seg spesielt mot lærarar som underviser vaksne andrespråksinnlærarar. Samtidig har emnet mykje generelt stoff som gjev kompetanse også for undervisning av barn og unge.

Dei læringsteoretiske delane av emnet omfattar mange ulike aspekt, både lingvistiske, kognitive og sosiale sider ved språklæring. I emnet inngår òg arbeid med innlærartekstar i eit læringsteoretisk perspektiv. Eit viktig spørsmål er spørsmålet om språklæring skil seg frå anna læring, og om læringsprosessen følgjer generelle og faste mønster eller varierer frå individ til individ. Sentralt står også dei utfordringane vaksne står overfor i møte med eit nytt språk i ein ny kultur der dei skal etablere nye liv.

Dei didaktiske delane av emnet handlar om grunnleggjande rammevilkår for andrespråksundervisning, der innlæraren sin fleirspråklege situasjon er eit viktig utgangspunkt. Det vert teke opp korleis andrespråksundervisning vert implementert for ulike målgrupper, ulike føremål og ulike skuleslag. Fokuset er hovudsakleg på opplæringssituasjonen i Noreg, med vekt på den organiserte opplæringa for vaksne. Emnet tek òg opp ulike typar målsetjingar for språkundervisninga, ulike modellar for undervisningsorganisering og grunnleggjande undervisningsmetodiske prinsipp.

Sjå for øvrig emnebeskrivelsen for nærmare omtale av mål, innhald og læringsutbytte.

NORAN604 er ein del av Prismestudiet, som også inkluderer emnet NORAN602 Norsk språk som andrespråk. Prisme er eit reint nettstudium på deltid med 50 % studieprogresjon.

Målgruppe

Emnet rettar seg mot lærarar som underviser vaksne som andrespråksinnlærarar, og er særleg aktuelt for deg som jobbar i ulike delar av vaksenopplæringa eller tilsvarande, eller som ynskjer å gjere det.

Samtidig har dette emnet mykje generelt stoff som gjev kompetanse også for undervisning av barn og unge. Begge emna som inngår i Prismestudiet gjev studentane grunnleggjande kunnskap for å undervise i norsk språk til personar i alle aldrar som ikkje har norsk som morsmål.

Undervisning

All undervisning er nettbasert og skjer via læringsplattforma Mitt UiB.

Ein del av undervisninga vert gjeve som førelesingar i form av skrivne nettleksjonar, videoar og lydfiler. Ein minst like viktig del av undervisninga er nettbasert og interaktiv av karakter, og det er en føresetnad at studentane tek del i denne nettaktiviteten.

I tillegg til den aktiviteten som går føre seg i plenum på nettet, deltek studentane òg i nettgrupper. Denne nettgruppeaktiviteten omfattar mellom anna nettkollokvium i "sann tid", i eit omfang på to timar kvar veke til eit visst klokkeslett. Kvar student skal også presentere ei oppgåve for nettgruppa si og få rettleiing både frå medstudentar og faglærar (jf. obligatoriske undervisningsaktivitetar).

Undervisningsplan våren 2020:
Kurset tek til med eit informasjonsmøte på nett onsdag 15. januar kl. 19.00 -20.00, deretter blir det nettundervisning kvar onsdag kl. 19.00 - 21. 00 fram til og med 29. april.  

Pensum våren 2020:

Pensumliste:
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/v2020_pensumliste_noran604.pdf

Fordeling av pensum modul 1 - 6: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/noran604_-_fordeling_av_pensum_pa_modul_1-6_0.pdf

Bestillingsliste til Akademika: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/noran604_v20_bestillingsliste.pdf

Obligatorisk undervisningsaktivitet:
Det er obligatorisk å levere utkast til ei oppgåve to gonger til fastsette fristar, først til nettgruppa og så til faglærar. I tillegg er det obligatorisk å kommentere oppgåvene til medstudentar i nettgruppa. Instituttet gjev nærare retningslinjer.

Deltaking i nettkollokvia er òg obligatorisk. Det vert stilt krav til aktiv deltaking etter nærare retningslinjer frå faglærer. Fråvær på meir enn 25 % medfører tap av retten til å gå opp til eksamen.

Godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og dei to påfølgjande semestera.

Vurdering / eksamen

Skriftleg skuleeksamen på seks timar

Kandidaten nyttar målform etter eige val.

Ved fastsetjinga av karakter vert det lagt vekt på både fagleg kunnskap, sjølvstendig og kritisk vurdering, evne til problemløysing og språkføring.

Studiefinansiering

Du kan søke støtte til å ta dette emnet hos Lånekassen.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Søkjarar over 25 år vert tekne opp på grunnlag av realkompetanse eller generell studiekompetanse, som ein ikkje treng å dokumentere. Søkjarar under 25 år må dokumentere generell studiekompetanse. Du lastar opp eventuell naudsynt dokumentasjon undervegs i søknadsprosessen.

Det er i tillegg krav om tilstrekkeleg norskkompetanse:

Dersom du ikkje har norsk som morsmål må du dokumentere norskferdigheiter på B2-nivå eller betre. Dokumentasjon i form av kursbevis lastar du opp elektronisk samtidig som du søker studieplass. Vi tilrår at du har norskferdigheiter på C1-nivå, for å få fullt utbytte av Prisme-emna.

Anbefalte forkunnskaper

NORAN602 Norsk språk som andrespråk, EXFAC00SK Språk og kommunikasjon eller tilsvarande innføringsemne.

Tilnærma morsmålsnivå i norsk generelt, lesekompetanse i bokmål, nynorsk og engelsk og skrivekompetanse i bokmål og/eller nynorsk.

For studentar som startar med å ta våremnet NORAN604 tilrår vi at de har eller skaffar dykk grunnleggjande kunnskapar om norsk grammatikk i forkant. Ei rekke ulike bøker og nettsider kan vere til hjelp for å få på plass kunnskapar om ordklasser, syntaktiske funksjonar, m.m.

Tilbud om studieplass

Dersom det melder seg fleire søkjarar enn vi har plass til, vil vi gje tilbod om plass etter søknadsdato. Dersom søkjarane elles oppfyller opptakskrava, vil dei få tilbod om plass i den rekkefølgen dei har søkt. Dei resterande søkjarane vil då få tilbod om plass på venteliste

Kontakt

Kontakt

Spørsmål om søknadsfristar og opptak?

UiB Videre

55 58 20 40

videre@uib.no

 

Spørsmål om organisering av studiet, pensum, brukartilgang Mitt UiB?

 

Prisme-administrasjonen ved Institutt for lingvistiske, litteære og estetiske studier

prisme@uib.no

Spørsmål om fagleg innhald?

Førsteamanuensis Helga Mannsåker, fagleg ansvarleg

55 58 24 29

helga.mannsaker@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  15.05.2020, 09:00
  Varigheit
  7 timer
  Trekkfrist
  01.05.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Oppgåve og skriftleg skoleeksamen

  Trekkfrist
  01.05.2020
  • Eksamensdel: Oppgåve

   Innleveringsfrist
   22.05.2020, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs