Hjem
Studentsider
Masteremne

Rettleiing som profesjonell utvikling for lærarar

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodePED600
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk, enkelte gjesteforelesninger på engelsk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår og høst.

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Studietilbudet gir en generell innføring i sentrale teoretiske aspekter ved mentorrollen og veiledning av studenter og nye lærere gjennom aktuell nasjonal og internasjonal forskningslitteratur. Samtidig har studiet en tydelig praktisk forankring med utgangspunkt i deltakernes egen praksis som veiledere/mentorer.

Utdanningen tar sikte på å:

 • utvikle kunnskap om grunnleggende begreper i veiledning styrke deltagernes evne til å legge til rette for god veiledningspraksis
 • øke deltakernes innsikt i lærerens profesjonelle utvikling utvikle praktiske ferdigheter i veiledning
 • styrke deltagernes evne til å reflektere over egen veiledningspraksis
 • øke deltakernes etiske bevissthet omkring veiledning

Læringsutbyte

Studentene skal etter fullført emne vise kunnskap i:

 • veiledning som virkemiddel i lærerutdanning, for nyutdannede og lærerkolleger i skolen
 • teorier og forskning om læreres profesjonelle utvikling skolen som lærende organisasjon
 • ulike veiledningsteorier relatert til veiledningsstrategier og metoder

Studentene skal etter fullført emne vise ferdigheter i:

 • kommunikasjon og etiske aspekter i veiledning
 • veiledning i pedagogikk, fagdidaktikk og tilpasset opplæring
 • refleksjon over egen veiledningspraksis
 • planlegging av, gjennomføring av og vurdering i veiledning
 • veilede ved hjelp av digitale hjelpemidler

Studentene skal etter fullført emne vise generell kompetanse i:

 • å knytte sammen teoretiske og praktiske aspekter ved veiledning
 • å møte den veiledede med empati og åpenhet å støtte den veiledede i egne og felles refleksjonsprosesser

Krav til forkunnskapar

Lærerutdanning. Minimum tre års yrkeserfaring som lærer i skolen.

Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter som har fått tildelt EVU-rett til emnet etter søknad.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium over to semestre og er organisert gjennom 8 dagsamlinger ved UiB. Samlingene er en kombinasjon av forelesinger og diskusjoner som tar utgangspunkt i deltakernes egen veiledningspraksis.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentene skal:

 • delta på minst 6 av 8 samlinger.
 • skrive 3 tekster, hver på minst 1000 ord. Tekstene publiseres innen oppgitte frister på den digitale læringsplattformen Mi side.
 • Gi tilbakemelding til medstudenter digitalt på en av tekstene.
 • Gi muntlig og skriftlig tilbakemelding på tekstseminar til to medstudenter.

Skrive et refleksjonsnotat om pensumlitteraturen i studiet.

Vurderingsformer

Eksamenstekst på 4000 ord. +/- 10 %. Eksamensteksten skal være en videreutvikling av en av de tre tekstene som er skrevet underveis i studiet.

Karakterskala

Ved sensur av emnet benyttes karakterskalaen A-F.

Litteraturliste

Pensum er på ca. 1000 sider, hvorav 600 sider er obligatorisk og 400 sider er valgfritt. Studentene forventes å gjøre seg kjent med ulike søkeportaler og selv finne frem til pensumartikler som ligger på internett.

Emneevaluering

Studentene skal evaluere undervisningen i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. Emnet vil bli evaluert fortløpende gjennom studentenes tilbakemelding, samt gjennom et spørreskjema på slutten av studiet. Studiet blir evaluert av ekstern programsensor.

Institutt

Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet.

Kontakt

post@psyfa.uib.no

arne.morken@uib.no

Tlf. 55589080

Eksamensinformasjon