Hjem
Studentsider
Masteremne

Kollegarettleiing, skuleutvikling og profesjonsutvikling

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Deltid

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Studiet er eit utdjupingsemne som kvalifiserer til oppgåver som rettleiar av kollegar i lærarprofesjonen. Føremålet med studiet er å gje inngåande forskingsbasert og teoretisk kunnskap om pedagogisk rettleiing som støtte for profesjonell utvikling og skuleutvikling. Vidare vil studiet gje forståing for individuell og gruppebasert rettleiing av kollegar og for rettleiingsprosessar i profesjonsfellesskapet. Studiet vil vera praktisk forankra basert på deltakarane sin praksis som rettleiar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har forskingsbasert kunnskap om lærarar si profesjonelle utvikling og om skulen som lærande organisasjon
 • har inngåande kunnskap om kollegarettleiing, individuelt og i grupper, som verkemiddel i profesjons- og skuleutvikling
 • har kunnskap om rettleiingsfaget si historie, sine tradisjonar, sin eigenart og plass i samfunnet

Ferdigheiter

Studenten

 • kan analysere faglege problemstillingar og identifisere ulike utfordringar med kollegarettleiing
 • kan arbeide sjølvstendig med praktisk og teoretisk problemløysing innan rettleiingsfeltet
 • kan kritisk vurdere forskings- og erfaringsbasert kunnskap og bruke kunnskapen i eiga rettleiing i samsvar med profesjonsetiske normer
 • kan gjennomføre et sjølvstendig avgrensa forskings- eller utviklingsprosjekt knytt til rettleiingsprosessar i profesjonsfellesskapet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle resultat frå eige og andre sitt forskings- og utviklingsarbeid til studentar, kollegaer og fagfellar
 • kan delta i debatt på fagområdet
 • kan ta initiativ til nytenking og utvikling når det gjeld rettleiing
 • kan bruke kunnskapar og ferdigheiter innan rettleiing på nye område for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgåver og prosjekter

Krav til forkunnskapar

Lærarutdanning

Minimum tre års erfaring som lærar i skulen

PED670, PED600, PED641 eller tilsvarande frå andre institusjonar

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar som har fått tildelt EVU-rett etter søknad.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som eit kombinert nett- og samlingsbasert deltidsstudium over eitt semester. Dette er organisert gjennom tre samlingar på inntil to dagar kvar ved UiB. Samlingane er ein kombinasjon av førelesingar, diskusjonar som tek utgangspunkt i deltakarane sin eigen rettleiingspraksis og andre studentaktive arbeidsmåtar. Mellom samlingane er det arbeid med litteratur, oppgåver, tilbakemeldingar frå undervisar og/eller medstudentar, etc. på studiet si digitale læringsplattform.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Følgjande aktivitetar er obligatoriske og må godkjennast av lærar før studenten kan ta eksamen:

 • førebudd deltaking på minst 80 % av samlingar ved UiB
 • førebudd deltaking på minst 80 % av nettbaserte aktivitetar
 • skrive ein tekst på minst 1500 ord
 • gje skriftleg tilbakemelding på teksten til to medstudentar
 • halde ein munnleg presentasjon av eige forskings- og utviklingsarbeid og delta i etterfølgande debatt
 • gje munnleg tilbakemelding på framlegg til to medstudentar

Vurderingsformer

Individuell oppgåve på 5000 ord +/- 10 %.

Karakterskala

Eksamen blir vurdert med graderte karakterar frå A-F.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Programansvarleg

Det psykologiske fakultet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Institutt for pedagogikk

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Individuell oppgave

  Innleveringsfrist
  09.06.2023, 13:00
  Trekkfrist
  26.05.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen