Hjem
Studentsider
Masteremne

Relativistisk kvantemekanikk og feltteori

Undervisningssemester

Haust, emnet går berre dersom nok studentar melder seg.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet skal gje forståing av effektane til den spesielle relativitetsteorien i kvantemekanikk og gje ei innføring i feltteori.

Innhald:

Emnet omhandlar relativistisk kvantemekanikk, uttrykt ved Dirac-likninga, samt Lorentz-kovarians av likninga og eksistensen av antipartiklar. Emnet omhandlar og kvantisering av Klein-Gordon felt, Dirac-felt, og foton-felt. Emnet dannar grunnlag for vidaregåande studium i feltteori og gir forståing av relativistiske effektar i atom.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha fylgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan forklare

  • Dirac-likninga, med løysing for frie partiklar
  • eksistensen av antipartiklar
  • planbylgje-utvikling av skalart-, Dirac- og fotonfelt
  • kanonisk impuls og kvantisering av felt
  • mikrokausalitet og Feynmanpropagatoren
  • S-matrisa

Ferdigheiter

Studenten beherskar bruken av

  • symmetriar for å finne bevaringslover
  • utslettelses- og kreasjonsoperatorer for å uttrykke observabler i feltteori

Generell kompetanse

Studenten kan

  • presentere berekningar til kollegaer

Krav til forkunnskapar

PHYS201 eller KJEM221

Tilrådde forkunnskapar

MAT251

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.

Vurderingsformer

Muntleg eksamen (teller 75%)

To oppgaver (teller 25%)

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

Overlappar med PHYS303 med 10 SP.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@ift.uib.no

Eksamensinformasjon