Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Bacheloroppgåve

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeSANT260
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

I løpet av emnet skal studenten skrive ei vitskapeleg oppgåve med utgangspunkt i den faglege innsikta som er utvikla gjennom bachelorstudiet. Oppgåva skal ha grunnfeste i sosialantropologiske tema og perspektiv, men studenten kan òg nytte kunnskap tileigna gjennom studiar i andre fag. Studentar som ønskjer å gå vidare på masterstudiet i sosialantropologi kan nytte bacheloroppgåva til å greie ut eit mogleg tema for mastergradsprosjektet. Gjennom kurs i litteratursøking og akademisk skriving gjev emnet ei innføring i kriteria for sjølvstendig, akademisk tekstproduksjon, og målsetjinga er at studenten skal realisere slike akademiske grunnpremiss gjennom å skrive si eiga bacheloroppgåve. Studenten får rettleiing av ein vitskapleg tilsett ved instituttet i sitt arbeid med oppgåva.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten skal

 • ha innsikt i ein sjølvvalgt tematikk og region

Ferdigheit

Studenten skal

 • kunne velje, avgrense og strukturere ein tematikk for fagleg utgreiing
 • kunne gjennomføre eit vitskapleg resonnement med utgangspunkt i sosialantropologisk litteratur
 • kunne drøfte eigen og andre studentars tekstar i fagleg forum
 • vise forståing for samspelet og skilnaden mellom empiri, teori og analyse i eigen tekstproduksjon

Generell kompetanse

Studenten skal

 • kunne strukturere argument og evidens innan rammene av ein vitskapleg sjanger
 • kunne analysere korleis ein akademisk tekst er bygd opp, identifisere sentrale argument i tekstar, relatere og samanlikne ulike akademiske tekstar og formulere ei samla framstilling av dette
 • kunne nytte bibliotek og andre kjeldesamlingar for å finne ny og relevant sekundærinformasjon i utarbeiding av eige prosjekt, føre referansar til kjelder i akademisk tekst og lage litteraturliste

Krav til forkunnskapar

Krav om minst 60 studiepoeng spesialiseringsemner i sosialantropologi

Tilrådde forkunnskapar

SANT100, SANT150, SANT102, SANT103, SANT104, SANT105, SANT215

Studiepoengsreduksjon

Full fagleg overlapp og poengreduksjon for studentar som tidlegare har tatt SANT250 eller MKU250

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB som oppfyller forkunnskapskrava.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesing, seminar og kurs i akademisk skriving/litteratursøk, individuell rettleiing

 • 15 veker
 • 15-20 timer

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte på minimum 75% av forelesingar og seminar.

Fem obligatoriske innleveringar undervegs i semesteret, samt oppmøte på rettleiing. Innlevering av utkast i forkant av siste rettleiing er på minimum 3000 ord.

Timeplan for alle aktivitetar blir tilgjengeleg ved semesterstart.

Obligatoriske arbeidskrav må være gjennomført for å kunne levere inn bacheloroppgåva. Godkjend arbeidskrav er gyldig 3 semester.

Vurderingsformer

Bacheloroppgåve (6000 ord +/- 10 %) og justerande munnleg eksamen.

Karakterskala

Oppgåva blir karaktersatt med bokstavkarakterar (A-F).

Fagleg overlapp

Full fagleg overlapp og poengreduksjon for studentar som tidlegare har tatt SANT250 eller MKU250

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlisten vil være klar innen 1. desember for vårsemesteret

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.  

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for sosialantropologi har det administrative ansvaret for emnet.  

Kontaktinformasjon

studieveileder@sosantr.uib.no

55 58 92 50 / 55 58 94 51