Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Bacheloroppgåve

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeSANT260
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

I løpet av emnet skal studenten skrive ei vitskapeleg oppgåve med utgangspunkt i den faglege innsikta som er utvikla gjennom bachelorstudiet. Oppgåva skal ha grunnfeste i sosialantropologiske tema og perspektiv, men studenten kan òg nytte kunnskap tileigna gjennom studiar i andre fag. Studentar som ynskjer å gå vidare på masterstudiet i sosialantropologi kan nytte bacheloroppgåva til å greie ut eit mogleg tema for mastergradsprosjektet. Gjennom kurs i litteratursøking og akademisk skriving gjev emnet ei innføring i kriteria for sjølvstendig, akademisk tekstproduksjon, og målsetjinga er at studenten skal realisere slike akademiske grunnpremiss gjennom å skrive si eiga bacheloroppgåve. Studenten får rettleiing av emneansvarleg i sitt arbeid med oppgåva.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • ha innsikt i ein sjølvvalgt tematikk og region

Ferdigheit

 • kunne velje, avgrense og strukturere ein tematikk for fagleg utgreiing
 • kunne gjennomføre eit vitskapleg resonnement med utgangspunkt i sosialantropologisk litteratur
 • kunne drøfte eigen og andre studentars tekstar i fagleg forum
 • vise forståing for samspelet og skilnaden mellom empiri, teori og analyse i eigen tekstproduksjon

Generell kompetanse

 • strukturere argument og evidens innan rammene av ein vitskapleg sjanger
 • kunne analysere korleis ein akademisk tekst er bygd opp, identifisere sentrale argument i tekstar, relatere og samanlikne ulike akademiske tekstar og formulere ei samla framstilling av dette
 • kunne nytte bibliotek og andre kjeldesamlingar for å finne ny og relevant sekundærinformasjon i utarbeiding av eige prosjekt, føre referansar til kjelder i akademisk tekst og lage litteraturliste

Krav til forkunnskapar

Krav om minst 60 studiepoeng spesialiseringsemner i sosialantropologi

Tilrådde forkunnskapar

SANT100, SANT150, SANT102, SANT103, SANT104, SANT105, SANT215

Studiepoengsreduksjon

Full fagleg overlapp og poengreduksjon for studentar som tidlegare har tatt SANT250 eller MKU250

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesing, obligatorisk seminar og kurs i akademisk skriving/litteratursøk, individuell rettleiing

 • 15 veker
 • 15-20 timer

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte på seminarar og kurs i akademisk skriving/litteratursøk. Innlevering av utkast i forkant av siste veiledning (minimum 3000 ord). Obligatoriske arbeidskrav må være gjennomført for å kunne levere inn bacheloroppgåva. Godkjend arbeidskrav er gyldig 3 semester.

Vurderingsformer

Bacheloroppgåve (6000 ord +/- 10 %) og justerande munnleg eksamen.

Karakterskala

Oppgåva blir karaktersatt med bokstavkarakterar (A-F).

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Institutt

Institutt for sosialantropologi

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@sosantr.uib.no

55 58 92 50 / 55 58 94 51