Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Bacheloroppgåve

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

UiB

Mål og innhald

I løpet av emnet skal studenten skrive ei vitskapeleg oppgåve med utgangspunkt i den faglege innsikta som er utvikla gjennom bachelorstudiet. Oppgåva skal ha grunnfeste i sosialantropologiske tema og perspektiv, men studenten kan òg nytte kunnskap tileigna gjennom studiar i andre fag. Studentar som ynskjer å gå vidare på masterstudiet i sosialantropologi kan nytte bacheloroppgåva til å greie ut eit mogleg tema for mastergradsprosjektet. Gjennom kurs i litteratursøking og akademisk skriving gjev emnet ei innføring i kriteria for sjølvstendig, akademisk tekstproduksjon, og målsetjinga er at studenten skal realisere slike akademiske grunnpremiss gjennom å skrive si eiga bacheloroppgåve. Studenten får rettleiing av emneansvarleg i sitt arbeid med oppgåva.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten skal

 • ha innsikt i ein sjølvvalgt tematikk og region

Ferdigheit

Studenten skal

 • kunne velje, avgrense og strukturere ein tematikk for fagleg utgreiing
 • kunne gjennomføre eit vitskapleg resonnement med utgangspunkt i sosialantropologisk litteratur
 • kunne drøfte eigen og andre studentars tekstar i fagleg forum
 • vise forståing for samspelet og skilnaden mellom empiri, teori og analyse i eigen tekstproduksjon

Generell kompetanse

Studenten skal

 • kunne strukturere argument og evidens innan rammene av ein vitskapleg sjanger
 • kunne analysere korleis ein akademisk tekst er bygd opp, identifisere sentrale argument i tekstar, relatere og samanlikne ulike akademiske tekstar og formulere ei samla framstilling av dette
 • kunne nytte bibliotek og andre kjeldesamlingar for å finne ny og relevant sekundærinformasjon i utarbeiding av eige prosjekt, føre referansar til kjelder i akademisk tekst og lage litteraturliste

Krav til forkunnskapar

Krav om minst 60 studiepoeng spesialiseringsemner i sosialantropologi

Tilrådde forkunnskapar

SANT100, SANT150, SANT102, SANT103, SANT104, SANT105, SANT215

Studiepoengsreduksjon

-

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB

Vår 2021: SANT260 har avgrensa plassar, og kvalifiserte studentar vil takast opp etter følgjande prioritering:

 1. Bachelorstudentar i sosialantropologi som er på sitt siste semester av bachelorgraden (oppfylt alle dei 60 frie studiepoenga). Bachelorstudentar i kjønnsstudium med spesialisering i sosialantropologi som er på sitt siste semester vil også hamne i denne kategorien.
 2. Bachelorstudentar i sosialantropologi som er på sitt siste studieår av bachelorgraden (manglar mindre enn 60 studiepoeng)
 3. Andre studentar, dersom det er plass igjen.

Du søkjer ved å undervisingsmelde deg i Studentweb. Frist for å søkje om plass er 12. januar.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesing, obligatorisk seminar og kurs i akademisk skriving/litteratursøk, individuell rettleiing

 • 15 veker
 • 15-20 timer

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte på seminarar og kurs i akademisk skriving/litteratursøk. Innlevering av utkast i forkant av siste veiledning (minimum 3000 ord). Obligatoriske arbeidskrav må være gjennomført for å kunne levere inn bacheloroppgåva. Godkjend arbeidskrav er gyldig 3 semester.

Vurderingsformer

Bacheloroppgåve (6000 ord +/- 10 %) og justerande munnleg eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Oppgåva blir karaktersatt med bokstavkarakterar (A-F).

Fagleg overlapp

Full fagleg overlapp og poengreduksjon for studentar som tidlegare har tatt SANT250 eller MKU250

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

-

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.  

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for sosialantropologi har det administrative ansvaret for emnet.  

Institutt

Institutt for sosialantropologi

Kontakt

studieveileder@sosantr.uib.no

55 58 92 50 / 55 58 94 51

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Bacheloroppgåve og justerande munnleg eksamen

  Trekkfrist
  12.05.2021
  • Eksamensdel: Bacheloroppgåve

   Innleveringsfrist
   26.05.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   09.06.2021–11.06.2021
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen