Hjem

Utdanning

Masteremne

Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanninga 3

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeSPANDI111
 • Talet på semester1
 • SpråkSpansk og norsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust. 7. semester i lektorutdanning for studentar som tek faget som fag II.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi studentane ei vidare innføring i fagfeltet spansk fagdidaktikk innanfor to hovudområde:

 • Språk, tekst og kultur: kompetanse og danning
 • Tilretteleggjing for læring

Studiet skal vidareutvikle den fagdidaktiske kunnskapen studenten har frå 100-nivå og saman med djupare fagkunnskap, pedagogikk og praksis leggje grunnlag for reflektert undervising i spanskfaget i skolen. Emnet skal medverka til at studentane utviklar ein faglæraridentitet der dei tar heile sin faglege basiskompetanse i språk, kultur og litteratur i bruk som ressurs i undervisinga.

Læringsutbyte

Etter å ha studert emnet skal studentane:

 • ha innsikt i korleis spanskfagleg kunnskap kan utviklast på ulike måtar i høve til ulike elevgrupper, på ulike nivå og ulike skuleslag
 • ha innsikt i språk, tekst og sjanger og kunne sjå desse i eit kulturperspektiv
 • ha innsikt i spansk som danningsfag og dugleiksfag
 • kunne lage undervisingsopplegg der arbeidsformer, arbeidsmateriale og innhald er knytte til grunnleggjande fagforståing og innsikt i læringsprosessar i spanskfaget
 • kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg på spansk innan fagfeltet

Krav til forkunnskapar

PEDA111 samt minimum 55 studiepoeng i spansk på 100-nivå inkludert 5 studiepoeng spansk fagdidaktikk.

Krav til studierett

Emnet er berre ope for studentar som er tekne opp til lektorutdanning ved UiB

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesing: Totalt 12 timar fordelt på seks veker.

Seminar: 2 timar

Om det meldar seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervising. På emne der dette kan verta aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. september/1. februar, sidan emnet har midtsemestereksamen i vårsemesteret.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å kunne gå opp til eksamen må studentane ha lagt fram eit sjølvstendig arbeid der dei presenterer eit undervisingsopplegg og drøftar dette i lys av fagdidaktisk teori.

Vurderingsformer

Vurderinga skjer på grunnlag av ein heimeeksamen (7 dagar) på om lag 2500 ord over eit oppgjeve emne.

Retningsliner for heimeeksamen vert gitt i studiet.

Heimeeksamen skal skrivast på spansk.

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttast karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensum utgjer om lag 350 sider. Vanskegrada er tilpassa nivået på emnet

Emneevaluering

Undervisinga vert evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no
Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  06.03.2019, 09:00
  Innleveringsfrist
  13.03.2019, 13:00
  Trekkfrist
  15.02.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen