Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Introduksjon til spansk og latinamerikastudium

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Ikkje relevant

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Studentane skal få eit godt grunnlag for eit akademisk studium av spansk språk og latinamerikansk litteratur og historie gjennom å få ei elementær innføring i ulike tematiske einingar med relevans for dei tre disiplinane.

Læringsutbyte

Etter fullført emne har studentane kjennskap til hovudlinene i spansk grammatikk og uttale. I tillegg har dei fått ei første innføring i spanskspråkleg litteratur og historie. Dei har opparbeidd god leseevne og kan uttrykkja seg munnleg og skriftleg på eit enkelt akademisk spansk. SPLA100 gjev grunnlag for vidare studium i spansk språk og latinamerikansk litteratur og historie.

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav

Tilrådde forkunnskapar

Sidan all undervisning går føre seg på spansk tilrår vi eit språknivå minimum A2 (jf. CEFR-skalaen) eller tilsvarande spansk nivå II frå vidaregåande skule.

Studiepoengsreduksjon

SPLA100H (10 stp.)

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB

Arbeids- og undervisningsformer

Kurset går over heile haustsemesteret (12 veker) med minimum 4 timar undervisning i veka. Undervisningsforma vil i hovudsak vera seminar med integrert gruppeundervisning. Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er ingen krav om minimumsframmøte til undervisninga, men studentane vert sterkt oppmoda om å delta aktivt på seminar og i gruppearbeid.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsform:

Ein avsluttande skriftleg skoleeksamen i sal på 4 timar. Eksamensspråket er spansk på litteratur- og kulturdelen, og spansk eller norsk på grammatikkdelen. Eksamen er digital.

Hjelpemiddel til eksamen

Studentane kan nytta eittspråkleg og tospråkleg (t.d. norsk-spansk/spansk-norsk) ordbok godkjend av instituttet på eksamensdagen. Studentane må sjølve ta med ordbøker til eksamen, og halda seg orienterte om og retta seg etter reglane som gjeld for kontroll av ordbøkene.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der

Emneansvarleg

Programstyret for Spansk språk og latinamerikastudium.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  22.11.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  08.11.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen