Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Statistiske metodar

Undervisningssemester

Vår (Fargekode: gul)

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Å gi en introduksjon til statistiske metoder passende for studenter innen naturvitenskap. Sammen med STAT110 utgjør kurset en naturlig basis i statistikk.

 

Innhald:

Sammenlikning av to utvalg, variansanalyse og forsøksplanlegging. Bivariat normalfordeling, korrelasjon og enkel regresjon. Innføring i ikkeparametriske og Bayesianske metoder. Eksempler fra ulike anvendelsesområder blir gitt. Utvalgte emner fra sannsynlighetsregning blir også dekket, transformasjon av tilfeldige variable, momentgenerende funksjon og ordningsobservatoren. Bruk av statistikkpakken R.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kjenner

 • Transformasjoner av tilfeldige variable
 • Momentgenererende funksjon
 • Bivariat normalfordeling og korrelasjon
 • Ordningsobservatoren
 • Konfidensintervaller og tester for varianser
 • Regresjonsanalyse
 • Føyningstest og kontingenstabeller.
 • Variansanalyse: enveis og toveis
 • Ikkeparametriske tester (Wilcoxon)
 • Bayesianske metoder
 • Statistikkpakken R

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan bruke grunnleggende statistiske metoder, og forstår det matematiske grunnlaget for disse.
 • Forstår grunnprinsipper for dataanalyse.
 • Kan programmere i statistikkpakken R, og kan fortolke resultater fra R

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

STAT110

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver (gyldige to semestre: inneverande + hausten etter).

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen: 5 timar. Tillatne hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar.

Grunna tiltaka mot spreiing av SARS-CoV-2 er UiB stengd for undervising og gjennomføring av campus-eksamen. Våren 2020 er det følgande endringar i vurdering i emnet:

 • Karakterskala bestått/ikkje bestått i staden for A-F
 • Skriftleg eksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

ECON240: 3sp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Instituttet.

Eksamensinformasjon

 • Skriftlig eksamen vil ikke foregå på campus våren 2020. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  03.06.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  20.05.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen