Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Dokumentariske produksjonar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Media City Bergen

Mål og innhald

Dette er eit vidtfemnande emne som har som mål å gi studenten kunnskap om, og røynsle med, ulike faktasjangrar. Emnet har tre modular.

Modul 1 Førebuing

Studentane startar med å følgje akademiske førelesingar med tilhøyrande filmvisingar som gir innsikt i dokumentariske tradisjonar og konvensjonar for film, tv og sosiale medier, samt i etiske problemstillingar knytt til verkelegheitsframstillingar. Desse førelesingane blir supplerte med gjesteførelesingar og seminar med representantar frå medieklynga som tek utgangspunkt i arbeidet deira med ulike typar faktaproduksjonar. Praksislærar gir studenten kunnskap om manusskriving for dokumentarfilm, og om planlegging og praktisk gjennomføring.

Modul 2 Oppdragsfilm/reportasje

Studentane skal få erfaring med korleis ein arbeider med korte informasjonsfilmar/reportasjar, frå research til idéutvikling til spissing av bodskap, til visuelt uttrykk. Oppdraga kan variere frå semester til semester, og vil typisk inkludere eigne øvingar som er relevante for dei konkrete produksjonane studentane skal lage.

Modul 3: Minidokumentar

Studentane skal produsere ein minidokumentar på 8-12 minutt.

Som del av førebuinga skal studentane også lære korleis å planlegge og pitche dokumentarprosjekt og få tilbakemelding på viktige punkt i produksjonsprosessen.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om dokumentariske tradisjonar, konvensjonar og sjangrar, og evne til å innlemme desse innsiktene i eige arbeid
 • har kunnskap om etiske problemstillingar knytt verkelegheitsframstillingar på film, og evne til å bruke desse innsiktene i eigen praksis

Ferdigheiter

Studenten

 • kan planlegge, skrive og gjennomføre dokumentariske produksjonar
 • kan arbeide konseptuelt og praktisk med oppdragsfilm/reportasjar
 • har kunnskap om og trening i ulike praksisar innan dokumentarfilmskaping
 • kan gjere informerte val om kva for tilnærmingar innan filmskaping som passar best for minidokumentarprosjektet

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar innan fagområdet dokumentarisk produksjon
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre som har ein teoretisk og praktisk bakgrunn innanfor fagområdet, og såleis bidra til å utvikle god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosessar innanfor ulike faktasjangrar

Krav til forkunnskapar

TVP101 og TVP102

Tilrådde forkunnskapar

MEPRO100

Studiepoengsreduksjon

TVP104 (30 studiepoeng)

Krav til studierett

Bachelorprogram i TV-produksjon.

Arbeids- og undervisningsformer

Workshops, forelesingar, seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Fleirkameraproduksjon og intervjuteknikk
 • Gjennomføre produksjon knytt til oppdragsfilm/reportasjar
 • Deltaking på workshop knytt til produksjon av dokumentarfilm, og gjennomføring av praktisk øving knytt til denne

Studentane skal vurdere kvarandre sine arbeid, i samråd og samarbeid med fagleg stab.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen.

Gyldige obligatoriske krav er berre gyldige i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer

Mappevurdering:

 • Minidokumentar på 10-12 minutt (gruppevis)
 • Refleksjonssrapport på 4000 ord (pluss/minus 10%) i tilknyting til minidokumentaren (gruppevis)

Det vil bli lagt hovudvekt på minidokumentaren i vurderinga.

Det blir gjort ei samla vurdering av innhaldet i mappa og det blir gitt éin karakter (ingen delkarakterar for dei enkelte mappeelementa).

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitenskap

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.  

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappevurdering

  Trekkfrist
  17.11.2023
  • Eksamensdel: Minidokumentar

   Innleveringsfrist
   01.12.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
   • Digital innlevering, Inspera
  • Eksamensdel: Refleksjonssrapport

   Innleveringsfrist
   08.12.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
   • Digital innlevering, Inspera