Hjem
Studentsider
Masteremne

Ulike perspektiv på sentrale helseutfordringer, del 2

Main content

Studienivå (studiesyklus)

Masteremne

Undervisningssemester

Vår

Læringsutbyte

Mål

Studenten skal tileigne seg inngåande kunnskap om sentrale helseutfordringar i dagens Norge, samt innsikt i korleis bruk av ulike teoritradisjonar genererer ulik kunnskap om desse utfordringane. Målet er å styrke kritisk refleksjon rundt kunnskapsproduksjon på feltet helse og samfunn.

Innhald

Emnet gir innsikt i komplekse utfordringar knytt til felta arbeid og helse og ein aldrande befolkning. Sosial ulikskap i helse og brukermedverknad vert og fokusert.

Emnet inkluderer vidare ei innføring i ulike teoritradisjonar - med vekt på eit biopsykosososialt-, antropologisk- og fenomenologisk perspektiv. Korleis ulike teoritradisjonar har implikasjonar for utvikling av og gyldigheit i vitskapleg kunnskap vert diskutert.

KUNNSKAPER

Studenten har:

¿ Inngående kunnskap om sentrale omgrep og problemfelt om arbeid og helse og ei aldrande befolkning.

¿ Inngående kunnskap om sentrale omgrep og problemfelt knytt til ulikskap i helse og brukarmedverking

¿ Innsikt i korleis bruk av ulike teoretiske tradisjonar - med vekt på eit biopsykosososialt, antropologisk og fenomenologisk perspektiv - genererer ulike typar kunnskap innan forskingsfeltet helse og samfunn

 

FERDIGHEITER

Studenten kan:

¿ Identifisere kunnskap og kunnskapsbehov som kan møte komplekse helseutfordringar i dagens Norge

¿ Formidle kunnskap innan felta arbeid og helse og ein aldrande befolkning med vekt på ulikskap i helse og brukermedverknad

¿ Diskutere korleis sentrale helseutfordringar kan belysast frå ulike teoretiske perspektiv for å kunne produsere

 

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten kan:

¿ Reflektere rundt kompleksiteten i helseutfordringar i Norge i dag

¿ Reflektere kritisk rundt korleis bruk av forskjellige teoretiske perspektiv gir grunnlag for produksjon av ulik forskingsbasert kunnskap innan feltet helse og samfunn

Krav til forkunnskapar

Bestått UPSH301

Arbeids- og undervisningsformer

Studentaktiviserande undervisings- og arbeidsformer vert nytta:

 • Korte førelesingar med studentførebuande/student-aktiviserande element
 • Seminar med munnlege framlegg og diskusjon
 • Seminar i grupper knytt til obligatoriske oppgåver, munnleg framlegg og tilbakemelding/diskusjon
 • Sjølvstudium

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Gruppeoppgave
 • Muntlig presentasjon i forbindelse med gruppeoppgaven.

Vurderingsformer

Heimeeksamen

Karakterskala

Karakterskala A til F, der A er beste karakter og F er stryk.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista ligg ikkje inne i sjølve emnebeskrivinga, noko som gjer at ho kan endrast utan at emnebeskrivinga vert endra.

 

Litteraturlista skal leggast i Leganto innan 2. mai for haustsemesteret og 1. november for vårsemesteret.

Programansvarleg

Programutval for helsefag har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det medisinske fakultet v/ Institutt for global helse og samfunnsmedisin har det administrative ansvaret for emnet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studie@igs.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  25.02.2021, 14:00
  Innleveringsfrist
  05.03.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Heimeeksamen (Utsatt eksamen)

  Oppgave utleveres
  25.02.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen