Home
CISMAC
Guest lecture

Postponed. Guest Lecture by Honorary Doctor Rajiv Bahl, WHO

Because of acute illness in Dr. Bahl’s close family, event deferred until further notice.

Bahl
Photo:
CISMAC

Main content

Barne- og Ungdomsklinikken, Kvinneklinikken, CISMAC, Senter for internasjonal helse og Institutt for Global helse og Samfunnsmedisin inviterer til forelesning med æresdoktor Dr. Rajiv Bahl.
Tittel på gjesteforelesningen: "New evidence from multi-country research studies for improving newborn survival."

Barnelege Rajiv Bahl er en fremragende indisk epidemiolog ved Verdens helseorganisasjon i Genève. Hans forskningsprioriteringer førte til tunge investeringer som bidrar til utviklingen av intervensjoner som forbedrer barns overlevelsessjanser, deres vekst og deres kognitive utvikling. Han har ledet en rekke store internasjonale forskningsprosjekter i lav- og mellominntektsland. Studiene spenner vidt, fra behandling av nyfødtsepsis, diarésykdom og lungebetennelse til forebyggelse av spedbarnsdød hos barn født med lav fødselsvekt ved bruk av kengurumetoden. Ikke bare har studiene identifisert effektive intervensjoner, flere av dem viser hvordan de kan skaleres opp for å oppnå høy dekning og dermed store populasjonseffekter.


Dr. Bahl samarbeider med helsedepartementer i flere lav- og mellominntektsland, og legger til rette for inkorporering av ny kunnskap og nye retningslinjer i landenes helseprogrammer. Han har ikke bare bidratt til styrking av forskningskapasitet i Sør-Asia og Afrika, men har også bistått UiB med utvikling av undervisningsmateriell til tre anerkjente epidemiologikurs ved Senter for internasjonal helse. Han var også sentralt involvert i utviklingen av søknader om prosjektmidler fra EU, NUFU og Norges forskningsråd, og var en viktig samarbeidspartner for å sikre finansiering til CISMAC, et av UiBs Sentre for fremragende forskning.

I sin gjesteforelesning vil Dr. Bahl vil legge fram og diskutere de siste ti års forskning for å fremme overlevelse og helse blant nyfødte, med spesiell vekt på lav- og mellom-inntektsland. Fokus vil være på forskning som fører til implementering av tiltak i stor skala. Presentasjonen vil omfatte bl.a. kengurumetoden, andre tiltak for å fremme overlevelse hos nyfødte med lav fødselsvekt, storskala infeksjonsbehandling samt strategier for å redusere risiko for tidlig fødsel, inkludert deksametasonbehandling av gravide ved truende prematur fødsel.


Dr. Bahl blir kreert til æresdoktor ved Universitetet i Bergen 2. juni i år.