Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nytt kurs ved UiB

Resirkulering i akvakultur (RAS)

Lær mer om biologiske, miljømessige og teknologiske prosesser i fiskeoppdrett ved bruk av resirkulering. Nytt kurs på deltid starter opp ved UiB høsten 2020, søknadsfrist 20. oktober.

UiB tilbyr kurs i RAS: Resirkulering i akvakultur.
Undervisningen på det samlingsbaserte kurset Resirkulering i akvakultur (RAS) foregår delvis på RAS-anlegget på Marineholmen, sentralt på UiBs campus i Bergen.
Photo:
Universitetet i Bergen

Institutt for biovitenskap starter opp et helt nytt samlingsbasert kurs på 5 studiepoeng, som skal gi grunnleggende innsikt i- og anvendt kunnskap om biologiske, miljømessige og teknologiske prosesser som er sentrale i oppdrett av fisk ved bruk av resirkulering.

Kurset skal gi grunnleggende forståelse av samspillet mellom fiskens fysiologi, vannkvaliteten, drift av biofilteret, samt teknisk oppbygging og funksjon av ulike komponenter i et RAS-anlegg.

Kursinnhold

Kurset vil ta for seg følgende tema: 

 • Livssyklus laks
 • Vannkvalitet i RAS, behandling av inntaksvann
 • RAS anlegget, oppbygging og funksjon
 • Filtrering av produksjonsvann
 • Biofilter, TAN omsetning
 • CO2 utluftning, gasslikevekter og bufring
 • Desinfeksjon av produksjonsvann, mikrobiell kontroll
 • Oksygenering
 • Oppdrettsenheten, anleggsutforming
 • Produksjon av laks i RAS, driftsutfordringer
 • Vannkvalitetsutfordringer (CO2, TAN, farge, partikler, H2S etc.)
 • Tilvekst, optimal foring
 • Temperaturkontroll
 • Lysbehandling smoltifisering
 • Modning av hannfisk
 • Hygienekontroll
 • Helseutfordringer/sykdom
 • Forflytning av fisk/uttransport
 • Trender i moderne RAS produksjon (brekkvann, postsmolt, intensitet, dimensjon, produksjonsstrategi etc.)
 • Design og dimensjonering
 • Regelverk

Etter fullført kurs skal du ha grunnleggende kunnskap om fiskens fysiologi og miljøkrav for å sikre optimal utvikling, vekst og god helse. Du skal også ha fått grunnleggende kunnskap om oppbygging og funksjon til de ulike komponentene i et RAS-anlegg og hvordan disse samspiller for å lage et gunstig miljø for fisken. 

Etter endt kurs skal du kunne utføre relevant prøvetaking (vannprøver og biologiske prøver) samt kunne analysere og tolke resultatene, og kunne tilpasse driften av et RAS-anlegg henhold til miljøinformasjon og forståelse av fiskens fysiologi. Du skal også være i stand til å gjøre beregninger relatert til biomasse, biofilterkapasietet og miljøforhold som sikrer best mulig betingelser, orientere deg i regelverket rundt RAS og kunne reflektere over bærekraftig bioproduksjon. 

Hvordan er kurset lagt opp?

Kurset går på deltid med 1 ukesamling ved Institutt for biovitenskap og RAS anlegget på Marineholmen, sentralt på UiBs campus nær Bergen sentrum. Det vil i tillegg bli gitt nettbasert undervisning gjennom semesteret via UiBs læringsplattform MittUiB og kursdeltakerne skal skrive en skriftlig prosjektoppgave.  

Samlingen er lagt til uke 49: 30. november - 4. desember 2020. Undervisningen på nett starter ca 2 uker før, nærmere informasjon om dette vil bli gitt i forbindelse med opptak til kurset. 

Samlingen vil bestå av forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og laboratoriearbeid på RAS-anlegg.

Vurderingen består av innlevert prosjektoppgave og laboratoriejournal, med en avsluttende muntlig eksamen. 

Målgruppe og opptakskrav

Kurset retter seg mot ansatte i oppdrettsnæringen som ønsker større kunnskap og kompetanse om drift av RAS-anlegg. Dersom du er over 25 år vil du få opptak på grunnlag av studiekompetanse eller realkompetanse, du trenger ikke dokumentere noe av dette. Dersom du er under 25 år, krever vi at du dokumenterer at du har generell studiekompetanse. 

Vi krever dessuten at du har forkunnskaper tilsvarende Kjemi 1 eller Biologi 1 fra videregående skole, nivå 2. Dette kravet gjelder også for deg som er over 25 år. 

Vi ber derfor om at du legger ved dokumentasjon på Kjemi 1/Biologi 1 fra videregående skole eller tilsvarende forkunnskaper, samtidig som du søker om opptak.

Les hele emnebeskrivelsen

Søk plass innen 20. oktober