Home
Division of Human Resources 

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kompetanseutvikling

HR-skolen: nytt tilbud for HR-medarbeidere ved UiB

UiB lanserer kompetanseutviklingstilbudet «HR-skolen» for HR-medarbeidere.

Main content

HR skal støtte opp under Universitetet i Bergen sin evne til endring og utvikling​. HR-direktør Sonja Irene Dyrkorn skisserer en utvikling også innenfor UH-sektoren kjennetegnet av økt behov for omstilling samt nye verktøy og metoder for å tilrettelegge for gode endringsprosesser. Som et ledd i dette forbedringsarbeidet lanserer UiB et nytt konsept for kompetanseutvikling – HR-skolen.

"For oss er endring ensbetydende med kompetanseutvikling. Som et av de store norske universitetene ønsker vi å være ledende innen kjerneoppgavene til HR-feltet, som knytter seg til behandling av menneskelige ressurser i alle faser av et ansettelsesforhold." uttaler hun.

Et tilbud for alle HR-medarbeidere

Ifølge direktøren er HR-skolen et tilbud til alle HR-medarbeidere ved UiB, og skal gi en relevant innføring i de sentrale strategier, verdier, arbeidsprosesser og verktøy i tilknytning til HR-arbeid. Hun uttaler videre at "Vi ønsker å videreutvikle deltakernes kompetanse både i bredden og dybden, og vi har derfor lagt ned en betydelig mengde arbeid i planlegging og oppbygging av tilbudet".

Kunnskap | Ferdigheter | Verdier | Holdninger

Visjonen for HR-skolen er 'Kunnskap | Ferdigheter | Verdier | Holdninger', og omfatter alle som arbeider med HR ved UiB – uavhengig av arbeidssted eller stilling.

"Skolen vil organiseres som 10 tematiske samlinger som gjennomføres i løpet av ett år. Det vil ikke avholdes noen form for eksamen, men det stilles krav om oppmøte samt arbeid mellom samlinger. Men viktigst for oss er motivasjonen hos dem som deltar – man må ville dette!" sier Dyrkorn.

Alle HR-ansatte vil motta en invitasjon til å søke på kompetanseutviklingsprogrammet, og håpet er at det blir rift om de 16 plassene. Skolen vil bli fortløpende evaluert, med mål om at dette skal bli et permanent tilbud.

HR-skolen i et større perspektiv

Avslutningsvis minner Sonja om at "Tilbudet er på mange måter det HR-faglige svaret på UiB sin strategi om en helhetlig arbeidsgiverpolitikk og -praksis. Videre kan skolen sees som et helt konkret tiltak for å realisere målbildet for administrasjonen ved UiB – vi skal være én (HR) administrasjon ved UiB og den ledende universitetsadministrasjonen i Norden innen 2025".