Home
Centre for Crisis Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Utlysning av studentstipend

Senter for krisepsykologi rekrutterer studenter til studentstipend for høsten 2022. Søknadsfrist 10.mai 2022.

Søknadsskjema
Photo:
Colourbox.com

Main content

Senteret finansierer nye studentstipend à kr 25.000,- for høsten 2022 med mulighet for forlengelse våren 2023.

Vi ønsker også å rekruttere mastergrads- eller hovedoppgavestudenter ved UiB som kan påbegynne sitt prosjektarbeid i perioden fra høsten 2022. Vi gjør oppmerksom på at det er ikke mulig å kombinere studentstipend og annen veiledning fra oss.

Hvem kan søke?

Vi ønsker å rekruttere dyktige studenter med interesse for forskning, som har minst bachelorgrad eller tilsvarende fra psykologi (inkludert profesjonsstudiet) eller helsefag ved UiB. Tilbudet er forbeholdt nåværende studenter ved UiB. Søker må ha tid, kapasitet og ønske om å bidra til senterets forskning. Arbeidsbelastning for deltidsstipend er beregnet til ca. 22 arbeidsdager pr.semester. (25 000.-). I utgangspunktet vil det tildeles ett stipend på hvert av våre tre kjerneområder. Målet med studentstipendet er publisering av en vitenskapelig artikkel basert på arbeidet i stipendperioden. 

Alvorlig sykdom

Vi søker to studentstipendiater knyttet til EU prosjekt

Bakgrunn: Internasjonalt har det vært lite søkelys på rehabilitering av alvorlig syke kreftpasienter, og vi har lite kunnskap om hvordan rehabilitering er implementert i ulike helsesystemer i Europa. Senter for krisepsykologi er partner i et stort EU-prosjekt sammen med syv andre europeiske land som er ledet fra King’s College London. Hovedmålet med EU-prosjektet er å undersøke effekten av en kort rehabiliteringsintervensjon for å forbedre og opprettholde funksjon og livskvalitet hos mennesker som lever med uhelbredelig kreft. Prosjektets ambisjon er å gjøre rehabilitering til pasienter og pårørende med uhelbredelig kreft integrert som en naturlig del kreftomsorg og palliasjon.

Senter for krisepsykologi har ansvar for en arbeidspakke der vi skal gjennomføre en sammenlignende analyse av helsetjenestene i 7 europeiske land for å kartlegge hvordan palliativ rehabilitering er innlemmet i dagens onkologiske og palliative tjenester. Med utgangspunkt i de 7 deltakende landene (England, Scotland, Frankrike, Italia, Danmark, Belgia og Norge) skal vi i denne arbeidspakken gjennomføre en dokumentanalyse, en survey og individuelle intervjuer. Studentstipendene skal knyttes til denne arbeidspakken hvor studentene skal delta i ulike arbeidsoppgaver sammen med forskerne i prosjektet.

Mål: Å sammenligne integrering av palliativ rehabilitering i dagens onkologiske og palliative helsetjenester i de 7 europeiske landene.

Metode: Mixed metode der data skal samles inn gjennom dokumenter (internasjonale standarder, nasjonale forskrifter/guidelines), en nettbasert survey, og dybdeintervjuer i de 7 landede inkludert i prosjektet.

Tidsplan: Høstsemesteret 2022 med muligheter for forlengelse vårsemester 2023

Studentens rolle/oppgaver: Studentens oppgaver i dette prosjektet vil være å delta i:

  • innhenting og systematisering av aktuelle dokumenter til dokumentanalysen
  • analyse av de innhentede dokumentene
  • utarbeiding av internasjonal survey
  • tilrettelegging av nettbasert survey i programmet REDCap
  • datainnsamling og analysearbeid fra nettbasert survey
  • transkribering av intervjuer
  • rapportskriving

Nytteverdi for studenten: Dette prosjektet er en unik mulighet til å delta i og få erfaring fra et EU-prosjekt som i et fagfelt som er lite studert. Studentene vil få verdifull forskningserfaring gjennom å delta i flere ledd av forskningsprosessen gjennom planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av datasamling og analyse via ulike metoder. Studentene vil også få erfaring med å delta og samarbeide med en tverrfaglig forskningsgruppe. Dette er verdifull læring som studenten vil ha nytte av i sitt eget studium og arbeidsliv. Studentene vil få muligheten til å bli medforfatter på en rapport knyttet til resultatene fra denne arbeidspakken.             

Søknadsskjema finner du i lenken her. Før skjema sendes må du laste opp CV, karakterutskrift og søknadsbrev/motivasjonsbrev.

Søknadsfrist er 10.mai 2022. Søknaden må angi hvilke av overnevnte prosjekter som en ønsker å prioritere, og kort om motivasjon for å bidra til senterets forskning.  

Praktiske opplysninger:
Spørsmål kan stilles til hovedveileder Line Oldervoll på mail: line.oldervoll@uib.no eller Hilde Hjelmeland Ahmedzai på mail: hilde.ahmedzai@uib.no

Sorg og komplisert sorg

Undersøkelse: Barriers to help seeking among bereaved parents – a systematic review.

Bakgrunn: Studenten knyttes til postdoktor prosjektet: Psykososial oppfølging ved brå og uventet død. Studien ser på hva slags hjelp etterlatte foreldre har behov for, og om dette samsvarer med den hjelpen primærhelsetjenesten i kommunen kan tilby. Vi er også opptatt av hva slags hjelp foreldre synes er mest nyttig. Studien omfatter etterlatte foreldre som har mistet barn ved dødfødsel, krybbedød, ulykker, drap og selvmord, og ansatte i primærhelsetjenesten i landets kommuner.

Problemstilling: Å miste et barn plutselig og uventet og på en voldsom måte er et av livets sterkeste påkjenninger, og fører for mange til fysiske og psykiske helseplager. Særlig utsatt er foreldre for utvikling av forlenget sorglidelse (som i 2018 ble inkludert i diagnosesystemet ICD-11) og posttraumatisk stresslidelse. Etterlatte foreldre uttrykker at de ønsker hjelp fra det offentlige til å takle sorgen i tillegg til den støtten de får fra familie og nettverk. Samtidig viser forskning at det finnes barrierer som står i veien for at de som har behov for hjelp søker om denne hjelpen. Forskning antyder at vanlige barrierer for å søke hjelp er frykt for stigmatisering, manglende bevissthet om helsetjenester, sosiokulturelle aspekter og mangel på geografisk tilgjengelighet. Det mangler derimot en oppdatert oversikt over barrierer for etterlattes hjelpsøking ved brå og uventet død.

Metode: Et systematisk litteratursøk brukes for å belyse problemstillingen. Funnene fra undersøkelsen danner et bakgrunnsteppe/rasjonale for postdoc-prosjektet.

Hovedveileder for prosjektet er Nataskja-Elena Kersting Lie

Søknadsskjema og frister

Søknadsskjema finner du i lenken her. Før skjema sendes må du laste opp CV, karakterutskrift og søknadsbrev/motivasjonsbrev.

Søknadsfrist er 10.mai 2022. Søknaden må angi hvilke av overnevnte prosjekter som en ønsker å prioritere, og kort om motivasjon for å bidra til senterets forskning.