Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
STUDIEBAROMETERET

Studentene på fakultet er mer tilfreds enn gjennomsnittet på UiB og nasjonalt.

Studiebarometeret for 2022 viser at studentene ved fakultet generelt er svært tilfreds med studiene. Studentene våre er mer fornøyd med det faglig og sosiale miljøet enn gjennomsnittstudenten på UiB og i landet for øvrig.

Bilde av PP-slide som viser studiebarometeret for Mat.Nat. sammenlignet med UiB og nasjonale tall.
STUDIEBAROMETERET. Hovedfunnene i studiebarometeret for 2022 viser at studentene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er mer fornøyd enn gjennomsnittet nasjoanlt.
Photo:
UiB

Main content

Studiebarometeret er en årlig spørreundersøkelse som gjennomføres av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning), der studenter i 2. og 5. studieår blir spurt om å vurdere studieprogrammene og studiehverdagen sin.  

Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet (Mat.Nat.) har over tid gjort det bra på studiebarometeret. Resultatene for 2022 viser det samme. På en skala fra 1 til 5 scorer Mat.Nat. 4,1 på overordnet tilfredshet. Det er 0,3 over gjennomsnittet nasjonalt og på Universitetet i Bergen (UiB), og på linje med målingen fra 2021.  

- Studiebarometeret for 2022 viser at det fortsatt jobbes godt med studiekvaliteten og læringsmiljø på Mat.Nat. Hos oss blir studentene faglig utfordret, de lærer å jobbe selvstendig og vurderes på forståelse og resonnement, sier visedekan for utdanning Sigrunn Eliassen.  

PowerPoint slide som viser de fem variablene der Mat.Nat. gjør det best sammenlingnet med nasjonale tall.
Photo:
UiB

På de fem parameterne fakultet gjør det best på sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet, finner vi både sosiale, faglige og administrative tjenester.  

- Det er veldig gledelig at studentene gir gode tilbakemeldinger på faglig veiledning og administrativ tilrettelegging. Det viser at det jobbes helhetlig med studietilbudet, både faglig og administrativt, sier Eliassen.

Godt faglig og sosialt miljø

I kategorien for faglig og sosialt miljø scorer Mat.Nat. vesentlig høyere en både nasjonalt og lokalt gjennomsnitt. Ikke overaskende er det også et tydelig oppsving sammenlignet med pandemiåret 2021. Eliassen understreker at det er viktig å få studentene tilbake på campus, slik at de kan delta i mentorprogram, fagutvalg og det faglige og sosiale læringsmiljøet på fakultetet.  

Power point slide som viser at studentene ved Mat.Nat. er mer fornøyd med det faglig og sosiale mijøet enn det nasjonale gjennomsnittet.
Photo:
UiB

- Fakultetet har i flere år jobbet for et godt mottak og oppfølging av nye studenter, blant annet gjennom mentorordningen. Studentene har også selv tatt et stort ansvar for å skape et godt faglig og sosialt miljø. Fakultetets mange fagutvalg og linjeforeninger skaper blant annet samhold mellom årskull og bidrar til tett kontakt med det faglige miljøet. Et godt eksempel på dette er Curie - Fagutvalget for Medisinsk Teknologi, som fikk UiBs læringsmiljøpris for sitt arbeid, sier Eliassen.  

Tett kobling mellom studenter og ansatte er også noe det har vært jobbet med over lengre tid ved Mat.Nat. Spesielt for masterstudenter er det å bli inkludert i forskningsfelleskap viktig sammen med tett oppfølging og tilhørighet til fagmiljøet.  

Nærhet til arbeidslivet 

I likhet med resten av sektoren er det tilknytning til arbeidslivet studentene trekker frem som det største ankepunktet ved studieprogrammene. I noen grad skyldes nok dette at de fleste av studentene i undersøkelsen er helt i starten av sitt utdanningsløp og gjerne ikke har et klart bilde av hva de “skal bli”. Arbeidslivsrelevans og synliggjøring av kompetansen en får gjennom realfagsutdanningene er likevel viktig og noe den nye Mat.Nat. strategien også løfter fram. 

- Stadige flere av våre studieprogram har praksisutplassering og næringslivsdager, og de fleste av våre studenter går ut i relevant jobb etter studiet. Vi har likevel mye å tjene på en tettere kobling til samfunns og næringsliv, sier Eliassen avslutningsvis.  

Les mer om undersøkelsen og resultatene for de ulike lærestedene på studiebarometeret.no.