Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Samfunnsvitskap i lab'en

-Bruken av eksperiment opnar for heilt nye moglegheiter innafor fagfeltet økonomi, seier professor Gaute Torsvik

Main content

I eit oppslag På Høyden er eksperiment innan samfunnsforsking tema. Gaute Torsvik er professor i samfunnsøkonomi ved Institutt for økonomi, og han har nytta laboratorieeksperiment i forskinga.

-Innan økonomien vert ulike sider ved økonomiske transaksjonar belyst ved hjelp av eksperiment.  Mykje økonomisk teori tar utgangspunkt i individ som handlar med kløkt  for å sikre sine eigne (eller familiens) økonomiske interesser.  Ein kan bruke eksperiment både for å teste (i) kor kløktige (rasjonelle) økonomiske aktørar er og (ii) om (og når) eigen økonomisk vinst er ei dominerande drivkraft.  Kan til dømes moral og ønsket om å innfri samarbeidsnormer for å unngå skuld og skam få individ til å ta ein personleg kostnad for å hjelpe andre?  Spørsmålet er viktig.  Det er sjeldan mogeleg å regulere alle aspekt ved ein handel gjennom bindande kontraktar.  Då er det viktig å kartleggje i kva grad det finst andre kjelder til tillit og samarbeid, seier Gaute Torsvik.

Les oppslaget i På Høyden her.

Les også informasjon om seminarserien Experiments in the Social Sciences hausten 2010 her.