Home
Politics, Governance and Innovation

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Den politiske forbrukeren: mot en ny borgerrolle?

CMI-UiB Fredagsseminar på Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling, Jekteviksbakken 31, 27. august kl. 12.00-14.00. Innleder: Thor Øivind Jensen

Main content

Den siste norske Maktutredningen (1998-2003) tegnet et dystert bilde av det norske demokratiet anno det 21. århundre. Synkende valgdeltagelse, økt innslag av rettsliggjøring samt en generelt økende distansering mellom de styrende og de styrte var noen av hovedårsakene årsakene til at den parlamentariske styringskjeden - Maktutredningens demokratiteoretiske gullstandard - i økende grad ble utfordret i flere ledd. Derimot kom den danske maktutredningen omtrent samtidig et mer optimistisk bilde. Parallelt med den norske Maktutredningens pessimistiske diagnostisering av det norske demokratiets formelle representasjonskanaler, har Thor Øivind Jensen stilt spørsmål om hvorvidt ikke politisk deltagelse er i ferd med å endre form og han retter i dette seminaret fokus mot forbrukeren som politisk aktør. I hvilken grad kan forbrukeratferd påvirke den politiske agendaen og i så måte fungere som en alternativ form for politisk deltagelse?

Thor Øivind Jensen er førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Han har i en årrekke forsket inngående på temaer knyttet til velferdsstaten, politisk deltagelse og forbrukeren som politisk aktør og er en hyppig brukt foredragsholder i både universitetsmiljøer, offentlig forvaltning og det private næringsliv. Han er en av bidragsyterne til boken ”Markedets fremtid, kapitalismen i krise?” som kom ut i januar 2010 (Cappelen Akademisk).