Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Sakliste til møte i universitetsstyret 20.6.2013

Main content

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
Møte 20. juni 2013

Sakliste

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 18.4.2013 (utsendt i brev av 30.4.2013).
Protokollen ligger ved.
Sak nr. 2009/12996

35* Revidert årsregnskap for 2012
Unntatt offentlighet jf. off.l. § 5 annet ledd
Saksforelegg datert 3.6.2013
Sak nr. 2011/4912

36 Konsernregnskap 2012
Saksforelegg datert 3.6.2013
Sak nr. 2011/4912

37 a) Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013
Saksforelegg datert 31.5.2013
Sak nr. 2013/60

b) Økonomirapport etter første tertial 2013
Saksforelegg datert 10.6.2013
Sak nr. 2013/60

38 Om budsjett og budsjettprosess 2014
Saksforelegg datert 6.6.2013
Sak nr. 2012/11598

39 Innsats for utvikling og koordinering av universitetets informasjonssystemer
Saksforelegg datert 11.6.2013
Sak nr. 2013/6635

40 Revisjon av universitetets handlingsplan for forholdet til omverden
Saksforelegg datert 7.6.2013
Sak nr. 2013/6580

41 Revisjon av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)
Saksforelegg datert 11.6.2013
Sak nr. 2013/2457

42 Eierskap i aksjeselskaper og årsrapporter for 2012:

a) Årsrapport 2012 for Uni Research AS
Saksforelegg datert 23.4.2013
Sak nr. 2013/6555

b) Årsrapport for Christian Michelsen Research (CMR) AS for 2012
Saksforelegg datert 23.5.2013
Sak nr. 2013/6555

c) Årsrapport for Bergen Teknologioverføring AS for 2012
Saksforelegg datert 24.5.2013
Sak nr. 2013/6555

43 Årsrapport 2012 – Helse, miljø og sikkerhet
Saksforelegg datert 7.6.2013
Sak nr. 2012/12828

44 Valg av rektor og medlemmer til universitetsstyret, valg av dekaner og andre valg for perioden 1.8.2013 – 31.7.2017
Saksforelegg datert 3.6.2013
Sak nr. 2013/2640

45 Politikk for digitalisering av utdanning og forskning
Saksforelegg datert 11.6.2013
Sak nr. 2013/6694

46 Forskningsetiske retningslinjer og innsats for økt oppmerksomhet om etikk
Saksforelegg datert 10.6.2013
Sak nr. 2013/6586

47 Status for byggeprosjekter og arealutvikling
Saksforelegg datert 11.6.2013
Sak nr. 2008/7391 

48 Orienteringssak: Diverse referater m.v.
Saksforelegg datert 3.6.2013
Sak nr. 2009/11171

49* Tilsetting Unntatt offentlighet, jf off.l. § 25 første ledd

a) Dekan ved Det medisinsk- odontologiske fakultet - Ettersendes

b) Dekan ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet - Ettersendes.

c) Tilsetting som professor i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen uten kunngjøring
Saksforelegg datert 22.5.2013
Sak nr. 2013/132

50* Om eierskifte/makeskifte mellom Marineholmen forskningspark AS, Nygårdsgaten Eiendom AS og Universitetet i Bergen Eiendom AS
Unntatt offentlighet, jf. off.l. § 23
Saksforelegg av 11.6.2013
Sak nr. 2013/6933

51 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 11.6.2013
Sak nr. 2009/11146

52 Orienteringer

Eventuelt

12.6.2013 HiB/MOV