Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskingspolitikk

Prorektor vert styreleiar i Divisjon for vitskap

Prorektor Anne Lise Fimreite leier frå januar divisjonsstyret i Forskingsrådet sin Divisjon for vitskap.

Prorektor Anne-Lise Fimreite
Prorektor Anne Lise Fimreite vert styreleiar i Forskingsrådet sin Divisjon for vitskap.
Photo:
Jens H. Ådnanes

Main content

Prorektor ved UiB, Anne Lise Fimreite, vart fredag oppnemnt til  hovudstyret i Forskingsrådet, og ikkje minst til å leia styret i Divisjon for vitskap.

Vitskapsdivisjonen si hovedoppgåve er å bidra til utvikling av den grunnleggjande forskinga innanfor alle fag og disiplinar, og til utvikling av tverr- og fleirfagleg forsking.

Divisjonen skal stimulera til fagleg fornying og ny vitskapleg erkjenning og arbeide for bedre rammevilkår for norsk forskning. Vitskapsdivisjonen har eit særskilt strategisk ansvar for universitets-, høgskule- og instituttsektoren.

 

Ansvar for tildelingar

Fimreite ser fram til å vera med der avgjerdene vert tekne og kunna påverka, særleg gjennom arbeidet i Divisjon for vitskap, som mellom anna har ansvaret for tildelingar innan Senter for framifrå forsking, Yngre framifrå forskarar og Fri prosjektstøtte.

Divisjonen ho vert styreleiar i legg også retningslinjene for finansiering av den nasjonale forskingsinfrastrukturen, til dømes vitskapeleg utstyr, vitskaplege databasar og samlingar og forskingsfasilitetar.

– Ein god forskingsinfrastruktur må til for å skapa god forsking, og det vert interessant å arbeida med.

– Reint personleg ser eg også fram til å verta kjent med mange spanande personar og få nye perspektiv, seier Fimreite.

 

UiB-kontinuitet i styret

Ho har tidlegare sete i tre programstyre i Forskingsrådet og leia mellom anna den forskningsrådsfinansierte evalueringa av NAV-reforma.

Det noverande styret er valt for fire år og sit fram til 31. mai 2015, i følgje Forskingsrådet. Dei siste fire åra har professor Dag L. Aksnes representert UiB i Divisjon for vitskap som styremedlem.

Fimreite ser fram til å leia styret, men er fullt klar over at det vert ein krevjande jobb.

– Men i rektoratet er me samde om at det er viktig for UiB å vera representert her og me skal saman sørga for at me innfrir forpliktingane våre også når eg tar på meg desse verva, seier prorektor.