Home
Department of Social Anthropology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Navigering av grenser mellom vennskaps- og arbeidsrelasjoner på jobben. En utgreiing av to bedrifters sosiale arena

Main content

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropologi, våren 2015.

Av: Birgitte Sofie Sandvold
Veileder: Postdoktor Lars Gjelstad

Dette er en antropologisk studie, basert på mitt feltarbeid ved to norske bedrifter. Jeg har i denne masteroppgaven utforsket forholdet mellom arbeid og vennskap, ved å forsøke å analysere disse domenene som et felles samhandlingsfelt.

Ved å utforske navigeringen av grenser mellom den formelle og den uformelle arbeidsarena, kommer et spenningsforhold mellom arbeids- og vennskapshensyn til syne. Dette spenningsfeltet blir ytterligere utbrodert gjennom en vektleggelse av informanters verdier på arbeidsplassene. Gjennom verdier som likhet, egalitet, hygge, fellesskap og anerkjennelse kommer konkrete arbeidssosialiteter til syne. Å belyse slike verdier blir gjort med hjelp av Bruun, Jakobsen og Krøijers (2011) "verdimestringshierarki", hvilket bygger på Dumonts argument om at introduksjon av verdi alltid innebærer hierarki. Slik vises også hierarkiske strukturer, i en på overflaten heller egalitær arena.

Videre vil jeg studere hvordan likhet står fram på to norske arbeidsplasser og hvilke former den tar. Ved å analysere grensesettingen mellom de formelle og uformelle forventninger på arbeidsplassen synliggjøres også forholdet mellom egalitet og hierarki. I mitt empiriske materiale viser det seg at normative forventninger spiller en viktig rolle for utformingen av arbeidsmiljø og den uformelle sosiale arena. Informanters individuelle forståelse av og vektleggelse av gitte verdier og normer påvirker således deres posisjonering i ulike verdihierarkier. Under feltarbeidet ble en sammenheng mellom informanters sosiale status, popularitet og det å inneha en høy plassering i ulike verdimestringshierarkier funnet. Dette må så betraktes i en bredere kontekst bestående av faktorer som blant annet livsfaser, alder og kjønn.

Det empiriske materialet som presenteres i denne oppgaven er unikt for de to bedriftene og de beskrevne informanter. Materialet viser til en særegen sammensetning av individer og deres evne til å forstå og håndtere vennskapsrelasjoner og normativt regulert handling. Likevel, nøkkelverdier som her blir trukket fram, kan uttrykke fellesstrekk som er aktuelle også ved andre sosiale fellesskap. På denne måten kan navigeringen av forholdet mellom en hierarkisk formell arena og en på overflaten heller egalitær sosial arena vise hvordan likhetstankegangen håndteres i Norge i dag.