Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Saksliste og dokumenter til møte i universitetsstyret 2.6.2016

Saksdokumenter til møte i universitetsstyret 2.6.2016. Møtet starter kl 0930 og finner sted i Kollegierommet

Main content

Saksliste

S 56/16
Godkjenning av innkalling og saksliste    
S 57/16    
Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 28.4.2016    
S 58/16    
Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2016    
S 59/16
Økonomirapport første tertial 2016    
S 60/16    
Budsjettprosessen for 2017    
S 61/16
Modell for styring og ledelse ved Universitetet i Bergen    
S 62/16 - Utsatt
#ORG2022 - Status for arbeidet med prosjektet  
S 63/16 - Utsatt
Utdanningsmelding 2015    
S 64/16
Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning    
S 65/16
Studieportefølje: Søknad om oppretting av studiet Master's Programme in Global Health
S 66/16 - Utsatt
Forskningsmelding 2015    
S 67/16 - Utsatt
Forskerutdanningsmelding 2015    
S 68/16 - Utsatt
Handlingsplan for forskerutdanningen    
S 69/16 - Utsatt
Eksternt finansiert forskning ved Universitetet i Bergen. Aktivitet første halvår 2016    
S 70/16
Etablering av et kunstnerisk fakultet    
S 71/16
Prioritering av større byggeprosjekt    
S 72/16
Helsecampus Årstadvollen - visjon, faglig rammer og plan for byggeprosjekt    
S 73/16 - Utsatt
Årsrapport for På Høyden 2015    
S 74/16
Orienteringssak: Valgresultat for gruppe B og D til universitetsstyret for perioden 1.8.2016-31.7.2017    
S 75/16
Fullmakts- og referatsaker    
S 76/16
Diverse referater m.v.    
S 77/16
Ansettelse professor i informatikk ved Universitetet i Bergen uten kunngjøring
Unntatt offentlighet
S 78/16
Universitetsstyrets arbeidsform    
Orienteringer    
Eventuelt