Hjem
Institutt for fremmedspråk
Forsking, utvikling og utdanning

Søknadstips for tilsette ved IF

Ta kontakt med instituttleiinga i god tid før søknadsfristen dersom du har planar om å søkja støtte til større prosjekt frå EU, NFR, DIKU, Trond Mohn Stiftelse o.a.

FRISTSTØTTEORDNINGKJELDEMEIR INFO
KontinuerlegAktivitetar for stipendiatar i lingvistikkLingPhilKurs, konferansar, gjesteforelesingar mm. https://www.ntnu.edu/lingphil
KontinuerlegGjesteforelesararIFSend søknad med budsjett til arve.uthaug@uib.no
KontinuerlegProsjektetablering (PES) for ErasmusDIKUStøtte til å etablera eit prosjekt under eitt av dei sentrale tiltaka i Erasmus. https://diku.no/programmer/erasmus-prosjektetableringsstoette-pes-sentraliserte-tiltak
KontinuerlegErasmus+
Tverrnasjonale samarbeidsaktivitetar (TCA)
EUStøtte til å delta på arrangement for å læra om Erasmus+ mm. https://diku.no/programmer/erasmus-tverrnasjonale-samarbeidsaktiviteter-tca
KontinuerlegForprosjektRegionalt forskingsfond VestalandForprosjekt til å utvikla større forskings- og utviklingsprosjekt. Fleire prioriterte forskingstema, m.a. klimaomstilling, matproduksjon, reiseliv, tenesteproduksjon, utvikling og innovasjon. https://www.regionaleforskningsfond.no/vestland/om-rff-vestland/nyheiter/lyser-ut-9-millionar-til-forprosjekt/
KontinuerlegStimuleringsmidlar til å fleksibel utdanningUiB VidareStøtte til å utvikla vidareutdanningstilbod. Inntil 250 000 kroner i kvar tildeling. Sjå eP 21/587.
20. januar 2021Erasmus tilsettmobilitetEU

For både vitskaplege og administrative. https://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet 

1. februar 2021UTFORSK (utdanningssamarbeid med prioriterte land)DIKUSamarbeid med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika (sjå https://diku.no/programmer/utforsk) Sør-Korea, USA
1. februar 2021Forskarstipend til frankrikeCUNPStøtte til reise og opphald i Frankrike for forskarar i 2021. https://www.paris.uio.no/stipend/forskerstipend.html 
1. februar 2021Opphald i Frankrike for stipendiatar og posdtoktorarCUNPStøtte til reise og opphald i 1-2 månader. https://www.paris.uio.no/stipend/stipend-reise-opphold.html
1. februar 2021Forskarmobilitet frå FrankrikeCUNPStøtte til opphald i Noreg for franske forskarar. https://www.paris.uio.no/francaise/bourses/mobility-program.html
5. februar 2021Young Researcher GrantsUtrecht-nettverketUtvekslingsstipend til ph.d.- og masterstudentar. Sjå https://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/#. NB: 5. februar er intern søknadsfrist ved UiB, og søknader skal sendast til erasmus@uib.no
10. februar 2021Forskarprosjekt for fornyingNFRTre- til seksårige prosjekt. Støtte: mellom fire og tolv millionar kroner. https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/forskerprosjekt-for-forn...
10. februar 2021Forskarprosjekt for unge talentNFRForskarar kan søkja 2–7 år etter eigen disputas. Tre- til fireårige prosjekt. Støttesum mellom fire og åtte millionar. https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/forskerprosjekt-for-unge...
10. februar 2021Forskarprosjekt med internasjonal mobilitetNFRTreårig. Støttesum mellom 3 og 3.9 millionar kroner. https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/trearig-forskerprosjekt-...
10. februar 2021Store, tverrfaglege forskarprosjektNFRFire- til seksårige prosjekt. Støtte mellom 12 og 25 millionar kroner. https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/stort-tverrfaglig-forske...
17. februar 2021Samarbeidsprosjekt for å møta utfordringar i samfunn og nærinslivNFRSamarbeid med offentleg sektor, organisasjonar og/eller næringsliv. https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/samarbeidsprosjekter-for...
1. mars 2021Støtte frå UiB sitt klimafondUiBTiltak for å redusera klimaavtrykket ved UiB (ePhorte 21/1286)
8. mars 2021TMS Starting GrantTrond Mohn Stiftelse (TMS)Forskingsprosjekt med påfølgjande utlysing av fast professorstilling. https://mohnfoundation.no/
9. mars 2021 ERC Starting grantERCSøkjarar må ha teke ph.d.-graden for 7 til 12 år sidan. https://erc.europa.eu/
9. mars 2021Formidling av forsking om klima og energiomstillingUiBFormidling til eit publikum utanfor akademia. Maks 100 000 til kvar søknad. Meir informasjon: gry.parker@uib.no.
10. mars 2021Globale samfunnsutfordringar - ulike tiltakUiBTverrfagleg forskings- og utdanningssamarbeid knytt til dei globale samfunnsutfordringane migrasjon, helse og ulikskap.
10. mars 2021Globale samfunnsutfordringar - 2 stipendiatstillingarUiBUtlysing av to stipendiatstillingar, men innleveringsfrist 10. mars for prosjektskisse, eP 21/1733.

20. mars

2021

GrunnforskingsprosjektUiBSjå: https://www.uib.no/foransatte/132363/humaniora-midler-til-grunnforskning...
20. mars 2021Såkornmidlar til tverrfakultært samarbeidUiBhttps://www.uib.no/foransatte/123569/humaniora-s%C3%A5kornsmidler-til-tv...
22. mars 2021Fleksibel utdanning for studentar utanfor campusDIKUUtvikling av fleksible utdanningstilbod utanfor campus. diku.no/programmer/fleksible-utdanningstilbud-fellesutlysning-2021-for-diku-og-kompetanse-norge
31. mars 2021StipendiatstillingarUiBTo ledige stipendiatstillingar knytte til Pandemi-senteret ved UiB, opne for alle fagmiljø. Sjå ePhorte 2021/2847.
8. april 2021Forskingssamarbeid med USAPeder Sather CenterStøtte til samarbeid mellom forskarar ved UC Berkeley og norske universitet. Støttesum: mellom 10 000 og 25 000 $ til kvart prosjekt. Støtte til seminar, konferansar, pilotundersøkingar, utveksling av stipendiatar, forskingsopphald, innsamling og analyse av data, mm. https://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant/
15. april 2021Undervisningsassistentar hausten 2021IF

Skal koma i tillegg til den ordinære studieplanfesta undervisninga, og målet er at studentane skal få meir tilbakemelding på arbeida sine. 

20. april 2021 (tentativ frist)ERC Consolidator GrantsERCSøkjarar må ha teke Ph.d.-graden for 7 til 12 år sidan. https://erc.europa.eu/
5. juni 2021Posisjoneringsmidlar (POS) mot Horisont EuropaHFArbeid fram mot søknad til Horisont Europa. https://www.uib.no/boa/97622/prosjektetableringsst%C3%B8tte-pes-og-posis... og https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2020/lanseringskonferanse-heu/
    
26. juni (ny frist)NORHED - samarbeid med utdanningsinstitusjonarNORADProgram for å styrka høgare utdanningsinstitusjonar i låg- og mellominntektsland. Prosjekt på 3 eller 6 år. https://www.uib.no/boa/134835/norhed-ii
31. august 2021 ERC Advanced GrantsERCSøkjarar må vera erfarne forskingsleiarar. https://erc.europa.eu/
15. september 2021Nasjonale forskarskularNFR

https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/forskerskoler/

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/forskerskoler/

24. september 2021Auka arbeidsrelevans i høgare utdanningDikuhttps://diku.no/programmer/oekt-arbeidsrelevans-i-hoeyere-utdanning
24. september 2021Studentaktiv læringDikuStøtte til å utvikla studentaktive læringsformer og læringsfremjande vurderingsformer.https://diku.no/programmer/program-for-studentaktiv-laering
18. november 2020INPARTDikuUtvikling av strategiske partnarskap i høgare utdanning, forsking og innovasjon mellom Noreg og Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA. Støtte til m.a. mobilitetsopphald, utvikling og gjennomføring av workshops, seminar, konferansar, felles kurs, studieprogram og gradar. https://diku.no/programmer/intpart 
1. desember 2020Forskings- og publiseringsstøtteIFUlike forskingsføremål og publisering i 2021. https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7504187
1. desember 2020GjesteforelesararIFStøtte til gjesteforelesarar i 2021. https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9289158 
1. desember 2020Støtte til forskingsterminarMeltzerhttps://meltzerfondet.w.uib.no/
1. desember 2020Støtte til feltarbeid og langvarig utanlandsopphald for stipendiatarMeltzerhttps://meltzerfondet.w.uib.no/
1. desember 2020Faglege reiserMeltzerhttps://meltzerfondet.w.uib.no/
1. desember 2020Publisering, konferansar mmBergen universitetsfondhttps://www.uib.no/foransatte/100537/bergen-universitetsfond
1. desember 2020Nye undervisnings- og læringsformerOlsens legatForsking på bruk av nye (særleg studentaktive) undervisnings- og læringsformer. https://www.uib.no/foransatte/100538/olsens-legat
1. desember 2020Såkornmidlar, internasjonale forskingssamarbeidSPIRE (UiB)Støtte til å sejta i gang og utvikla internasjonale forskingssamarbeid med målsetjing om å utarbeida prosjektsøknader. https://www.uib.no/fia/75098/spire-s%C3%A5kornsmidler
1. desember 2020Såkornmidlar, gjesteforskararSPIRE (UiB)Støtte til internasjonale gjesteforskarar, opphald på 1 til 3 månader.  https://www.uib.no/fia/75098/spire-s%C3%A5kornsmidler
1. desember 2020Posisjoneringsmidlar (POS) mot Horisont EuropaHFArbeid fram mot søknad til Horisont Europa. https://www.uib.no/boa/97622/prosjektetableringsst%C3%B8tte-pes-og-posis... og www.forskningsradet.no/arrangementer/2020/lanseringskonferanse-heu/ 
1. desember 2020AkademiavtalenEquinorMobilitetsmidlar, støtte til fagleg utveksling og til professor II-engasjement. www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/mobilitetsmidler_og_prof_2_...
15. desember 2020Young CAS FellowSenter for grunnforsking (CAS)Støtte til nettverksbygging for unge, framifrå forskarar. Øvre aldersgrense: 40 år. Skjaren må ha ph.d.-grad og vera tilsett i vitskapleg stilling under professornivå. https://cas.oslo.no/no/hvordan-soke/young-cas-fellow/ 
27. desember 2019UndervisningsassistentarHFUndervisning i tillegg til den vi er forplikta til i studieplanen. Uvisst om det kjem ny utlysing for året 2021.