Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Mangfold som former samfunnet

Studier og forskning med skeiv tematikk

Ved UiB er det mange som forsker på og underviser om LHBTI-tematikk, kjønn, seksualitet og mangfold. Ta en titt!

MANGFOLD SOM FORMER SAMFUNNET
Universitetet i Bergen arbeider aktivt for å fremme likestilling og mangfold. I handlingsplan for mangfold og inkludering og handlingsplan for likestilling mellom kjønnene beskriver UiB utfordringer og tiltak i arbeidet.
Foto/ill.:
UiB

Utdanningstilbudet og forskningen ved Universitetet i Bergen representerer mange ulike perspektiver. Her er et utvalg av emner og forskning ved UiB med tematikk innen kjønn, seksualitet og mangfold:

Studier

 • Tverrfaglige kjønnsstudier 
  • KVIK100 – Innføring i kjønnsstudier 
  • KVIK101 – Kjønn i det moderne 
  • KVIK102 – Likestilling og mangfald 
  • KVIK201 – Kjønnsteori 
  • KVIK206 – Kjønn og seksualitet i ein global kontekst 
  • KVIK223 – Litteratur, kultur, kjønn 
  • KVIK253 – Litteratur, kjønn og kultur med bacheloroppgåve 
  • KVIK602 – Likestilling, inkludering og mangfald (videreutdanningskurs)
    
 • Historie, kultur-, musikk- og litteraturvitenskap 
  • HIS108 – Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie 
  • KUVI106 – Kjønn, seksualitet, kultur 
  • KUVI203 – Litteratur, kjønn og kultur 
  • MVK210 – Music, Gender and Sexuality 
  • PSANA201 – Identitet, kjønn og sjølv i moderne psykoanalysar
    
 • Politikk og samfunn
  • SOS111 – Familien i endring 
  • SOS117 – Diverse Societies and International Migration 
  • SANT102 – Sosialt liv i globalt perspektiv 
  • SANT105 – Makt: uttrykk og tilsløring 
  • SAMPOL221 – The Politics of Gender in a Global Perspective
    
 • Medier og kommunikasjon 
  • MEVI103 – Medietekster: teori og analyse
  • MEVI222 – Mediebruk: Identitet og samfunn 
  • MEVI222B – Mediebruk: Identitet og samfunn - bacheloroppgåve 
  • MEVI903 – Media, Culture and Participation 
    
 • Jus
  • JUS250-2-C – Health and Human Rights in the Welfare State 
  • JUS276-2-A – Human Rights Law: Special Focus on Economic, Social and Cultural Rights
    
 • Psykologi 
  • PSY200 – Love and Close Relationships 
  • PSYK112 – Sosial- og personlegdomspsykologi 
  • PROPPSY315 – Samfunnspsykologi 
  • PROPSY309 – Sosialpsykologi 
  • GLODE305 – Gender Analysis in Global Development - Core perspectives and Issues
    
 • Medisin 
  • SYKVIT302 – Cultural theory and global perspectives
  • VIT211 – Sentrale spørsmål i forskning og samfunn: Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter
  • SDG303 – Global health - challenges and responses
  • HELSAM321 – Samfunnsvitskaplege - og humanistiske perspektiv på kropp, sjukdom, helse og helsevesen, del 1
  • HELSAM322 – Samfunnsvitskaplege - og humanistiske perspektiv på kropp, sjukdom, helse og helsevesen, del 2
    

Forskning

Attråverdige fellesskap? Familieforståing i homorørsla 1973-2008.
Masteroppgave av Berge Birger (2016)
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Oppgaven undersøker debatt og argumentasjon knyttet til familie i den norske homobevegelsen fra 1973 til 2008.

"Støtt de lesbiske i Kina og Albania!” Lesbiskfeministiske tidsskrift fra 1970- og 1980-tallet.
Masteroppgave av Siv Taule (2018)
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

I oppgaven blir det undersøkt hvilke tematikker som var viktige for de lesbiske feministene på 1970- og 80-tallet, og hvordan det kommer frem i tidsskriftene som ble gitt ut på denne tiden.

Forargeligt og Uteerligt Forhold. Rettsforfølgelse av sex mellom kvinner på midten av 1800-tallet i Norge
Masteroppgave av Tonje Skjoldhammer (2018)
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Oppgaven tar for seg to rettsprosesser fra 1840- og 1850-tallet hvor kvinner ble tiltalt for å bedrive "omgjengelse mot naturen" med hverandre. Oppgaven undersøker hvordan kvinnelig seksualitet, og spesielt seksuell kontakt mellom kvinner, ble snakket om og forstått i disse rettsprosessene.

Sandal, Sigrid. 2018. «En særlig trang til å ville forandre sitt kjønn» Kjønsskiftebehandling i Norge 1952-1982
Masteroppgave av Sigrid Sandal (2018)
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Masteroppgaven er en undersøkelse av hvordan norske leger, jurister og Helsedirektoratet har tenkt om og behandlet genuin transvestisme/transseksualisme i perioden 1952-1982.

Rette lærebøker? En undersøkelse av skeiv tematikk og LHBTQ-representasjon av norsklærebøkene for videregående skole.
Masteroppgave av Yvonne Jasmine Demirel (2018)
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Denne masteroppgavens målsetning har vært å synliggjøre hvordan LHBTQ-representasjon og skeiv tematikk kommer til uttrykk i norsklærebøkene for videregående skole, og tilstrekkelig begrunne viktigheten av en slik kartlegging.

Kom ut! Stå fram! Ein metaforstudie av «Skeive historier»
Masteroppgave av Tor Ragnar Hjelmtveit (2019)
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 
Oppgaven undersøker hvilke metaforiske ord og uttrykk rundt seksuell identitet, følelser og andre aspektet knyttet til seksualitet man kan finne i et utvalg skeive historier. Materialet består av ti tekster skrevet av anonyme informanter.

Holdninger til kjønnsminoriteter i Norge: Hvem mener hva om transpersoner?
Hovedoppgave av Beate Holm (2016)
Det psykologiske fakultet

Denne oppgaven tar sikte på å kartlegge holdninger til kjønnsminoriteter i Norge og hvilke bakgrunnsfaktorer som kan ligge til grunn for variasjon i holdninger til transpersoner.

Hen - et politisk pronomen. En diskursanalyse av kjønnsnøytralt personlig pronomen i norsk
Masteroppgave av Silje Krogsæter (2015)
Det psykologiske fakultet

Hen er et av mange forslag på et kjønnsnøytralt eller kjønnsmangfoldig personlig pronomen i norsk. Denne masteroppgaven tar for seg hva som er sentrale diskurser i hen-debatten i Norge.

Foreldresamtykke som rettslig grunnlag for behandling av barn med atypisk somatisk kjønnsutvikling: Menneskerettslige avgrensninger.
Masteroppgave av Nina Sofie Lem. Samuelsen (2016)
Det juridiske fakultet

Den overordnede problemstillingen for oppgaven er hvordan foreldres adgang til å samtykke til behandling på vegne av barn med atypisk somatisk kjønnsutvikling kan avgrenses av barnets menneskerettigheter.

Bargaining with Heteronormativity: Elaborations of Transsexual Experiences in Turkey
Masteroppgave av Akin Deniz (2009)
Det psykologiske fakultet

Oppgaven undersøker hvordan heteronormativitet påvirker transseksuelle menneskers liv i Tyrkia, forutsatt at de dominerende kjønnsideologiene i Tyrkia er heteronormative.

Kjønn i endring
Masteroppgave av Christina Drage (2017)
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Oppgavens tema er hvordan de to hovedposisjonene, «født i feil kropp» og trans, opplever egen kjønnsidentitet og hvordan dette blir diskutert innad i transmiljøet.

Seksuell orientering i terapi - usynlig og antatt heterofil? Å komme ut som homofil, lesbisk og bifil i terapi - en litteraturgjennomgang
Hovedoppgave av Elisabeth Omdahl (2018)
Det psykologiske fakultet

Forskning viser at temaer relatert til seksualitet er minst snakket om i terapi. Det er få terapeuter som systematisk kartlegger seksualitet med sine pasienter. Samtidig indikerer studier at pasienter ønsker at terapeuter spør mer direkte. LHB-pasienter rapporterer om både positive og negative erfaringer med det å komme ut i terapi.

Helse blant lesbiske og bifile kvinner i Norge
Rapport av Kirsti Malterud, professor i allmennmedisin, og Norman Anderssen, professor i sosialpsykologi
Utgitt av Uni Helse (2014)

Rapporten kartlegger relevante forskjeller i helse mellom lesbiske og bifile kvinner sammenliknet med heterofile kvinner i Norge.

Seksuell orientering og levekår
Prosjekt av Norman Anderssen, Mari Bjørkman, Tone Hellesund, Kirsti Malterud, Hilde Slåtten
Utgitt av Uni Helse (2013)

Prosjektet kartlegger levekår for lesbiske, homofile og bifile (LHB-personer) i Norge og holdninger i befolkningen overfor lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT-personer).

Identitet på liv og død
Bok av Tone Hellesund, professor i kulturvitenskap
Utgitt av Spartacus (2008)

I boken analysere Hellesund noen av de fortellingene som blir fortalt om homoseksualitet i dag.

Homoseksualitet i norsk psykiatri og psykologi frå slutten av 1800-talet til 1960
Ph.D.-avhandling av Runar Jordåen (2010)
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Avhandlingen kartlegger hvordan homofili ble forstått i norsk psykiatri og psykologi fra slutten av 1800-tallet og frem til rundt 1960.