Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Mangfold som former samfunnet

Studier og forskning med skeiv tematikk

Ved UiB er det mange som forsker på og underviser om LHBTI-tematikk, kjønn, seksualitet og mangfold. Ta en titt!

MANGFOLD SOM FORMER SAMFUNNET
Universitetet i Bergen arbeider aktivt for å fremme likestilling og mangfold. I handlingsplan for mangfold og inkludering og handlingsplan for likestilling mellom kjønnene beskriver UiB utfordringer og tiltak i arbeidet.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Utdanningstilbudet og forskningen ved Universitetet i Bergen representerer mange ulike perspektiver. Her er et utvalg av emner og forskning ved UiB med tematikk innen kjønn, seksualitet og mangfold:

Studier

 • Tverrfaglige kjønnsstudier 
  • KVIK100 – Innføring i kjønnsstudier 
  • KVIK101 – Kjønn i det moderne 
  • KVIK102 – Likestilling og mangfald 
  • KVIK201 – Kjønnsteori 
  • KVIK206 – Kjønn og seksualitet i ein global kontekst 
  • KVIK223 – Litteratur, kultur, kjønn 
  • KVIK253 – Litteratur, kjønn og kultur med bacheloroppgåve 
  • KVIK602 – Likestilling, inkludering og mangfald (videreutdanningskurs)
    
 • Historie, kultur-, musikk- og litteraturvitenskap 
  • HIS108 – Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie 
  • KUVI106 – Kjønn, seksualitet, kultur 
  • KUVI203 – Litteratur, kjønn og kultur 
  • MVK210 – Music, Gender and Sexuality 
  • PSANA201 – Identitet, kjønn og sjølv i moderne psykoanalysar
    
 • Politikk og samfunn
  • SOS111 – Familien i endring 
  • SOS117 – Diverse Societies and International Migration 
  • SANT102 – Sosialt liv i globalt perspektiv 
  • SANT105 – Makt: uttrykk og tilsløring 
  • SAMPOL221 – The Politics of Gender in a Global Perspective
    
 • Medier og kommunikasjon 
  • MEVI103 – Medietekster: teori og analyse
  • MEVI222 – Mediebruk: Identitet og samfunn 
  • MEVI222B – Mediebruk: Identitet og samfunn - bacheloroppgåve 
  • MEVI903 – Media, Culture and Participation 
    
 • Jus
  • JUS250-2-C – Health and Human Rights in the Welfare State 
  • JUS276-2-A – Human Rights Law: Special Focus on Economic, Social and Cultural Rights
    
 • Psykologi 
  • PSY200 – Love and Close Relationships 
  • PSYK112 – Sosial- og personlegdomspsykologi 
  • PROPPSY315 – Samfunnspsykologi 
  • PROPSY309 – Sosialpsykologi 
  • GLODE305 – Gender Analysis in Global Development - Core perspectives and Issues
    
 • Medisin 
  • SYKVIT302 – Cultural theory and global perspectives
  • VIT211 – Sentrale spørsmål i forskning og samfunn: Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter
  • SDG303 – Global health - challenges and responses
  • HELSAM321 – Samfunnsvitskaplege - og humanistiske perspektiv på kropp, sjukdom, helse og helsevesen, del 1
  • HELSAM322 – Samfunnsvitskaplege - og humanistiske perspektiv på kropp, sjukdom, helse og helsevesen, del 2
    

Masteroppgaver

Attråverdige fellesskap? Familieforståing i homorørsla 1973-2008.
Masteroppgave av Berge Birger (2016)
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Oppgaven undersøker debatt og argumentasjon knyttet til familie i den norske homobevegelsen fra 1973 til 2008.

"Støtt de lesbiske i Kina og Albania!” Lesbiskfeministiske tidsskrift fra 1970- og 1980-tallet.
Masteroppgave av Siv Taule (2018)
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

I oppgaven blir det undersøkt hvilke tematikker som var viktige for de lesbiske feministene på 1970- og 80-tallet, og hvordan det kommer frem i tidsskriftene som ble gitt ut på denne tiden.

Forargeligt og Uteerligt Forhold. Rettsforfølgelse av sex mellom kvinner på midten av 1800-tallet i Norge
Masteroppgave av Tonje Skjoldhammer (2018)
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Oppgaven tar for seg to rettsprosesser fra 1840- og 1850-tallet hvor kvinner ble tiltalt for å bedrive "omgjengelse mot naturen" med hverandre. Oppgaven undersøker hvordan kvinnelig seksualitet, og spesielt seksuell kontakt mellom kvinner, ble snakket om og forstått i disse rettsprosessene.

Sandal, Sigrid. 2018. «En særlig trang til å ville forandre sitt kjønn» Kjønsskiftebehandling i Norge 1952-1982
Masteroppgave av Sigrid Sandal (2018)
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Masteroppgaven er en undersøkelse av hvordan norske leger, jurister og Helsedirektoratet har tenkt om og behandlet genuin transvestisme/transseksualisme i perioden 1952-1982.

Rette lærebøker? En undersøkelse av skeiv tematikk og LHBTQ-representasjon av norsklærebøkene for videregående skole.
Masteroppgave av Yvonne Jasmine Demirel (2018)
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Denne masteroppgavens målsetning har vært å synliggjøre hvordan LHBTQ-representasjon og skeiv tematikk kommer til uttrykk i norsklærebøkene for videregående skole, og tilstrekkelig begrunne viktigheten av en slik kartlegging.

Kom ut! Stå fram! Ein metaforstudie av «Skeive historier»
Masteroppgave av Tor Ragnar Hjelmtveit (2019)
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 
Oppgaven undersøker hvilke metaforiske ord og uttrykk rundt seksuell identitet, følelser og andre aspektet knyttet til seksualitet man kan finne i et utvalg skeive historier. Materialet består av ti tekster skrevet av anonyme informanter.

Holdninger til kjønnsminoriteter i Norge: Hvem mener hva om transpersoner?
Hovedoppgave av Beate Holm (2016)
Det psykologiske fakultet

Denne oppgaven tar sikte på å kartlegge holdninger til kjønnsminoriteter i Norge og hvilke bakgrunnsfaktorer som kan ligge til grunn for variasjon i holdninger til transpersoner.

Hen - et politisk pronomen. En diskursanalyse av kjønnsnøytralt personlig pronomen i norsk
Masteroppgave av Silje Krogsæter (2015)
Det psykologiske fakultet

Hen er et av mange forslag på et kjønnsnøytralt eller kjønnsmangfoldig personlig pronomen i norsk. Denne masteroppgaven tar for seg hva som er sentrale diskurser i hen-debatten i Norge.

Foreldresamtykke som rettslig grunnlag for behandling av barn med atypisk somatisk kjønnsutvikling: Menneskerettslige avgrensninger.
Masteroppgave av Nina Sofie Lem. Samuelsen (2016)
Det juridiske fakultet

Den overordnede problemstillingen for oppgaven er hvordan foreldres adgang til å samtykke til behandling på vegne av barn med atypisk somatisk kjønnsutvikling kan avgrenses av barnets menneskerettigheter.

Bargaining with Heteronormativity: Elaborations of Transsexual Experiences in Turkey
Masteroppgave av Akin Deniz (2009)
Det psykologiske fakultet

Oppgaven undersøker hvordan heteronormativitet påvirker transseksuelle menneskers liv i Tyrkia, forutsatt at de dominerende kjønnsideologiene i Tyrkia er heteronormative.

Kjønn i endring
Masteroppgave av Christina Drage (2017)
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Oppgavens tema er hvordan de to hovedposisjonene, «født i feil kropp» og trans, opplever egen kjønnsidentitet og hvordan dette blir diskutert innad i transmiljøet.

Seksuell orientering i terapi - usynlig og antatt heterofil? Å komme ut som homofil, lesbisk og bifil i terapi - en litteraturgjennomgang
Hovedoppgave av Elisabeth Omdahl (2018)
Det psykologiske fakultet

Forskning viser at temaer relatert til seksualitet er minst snakket om i terapi. Det er få terapeuter som systematisk kartlegger seksualitet med sine pasienter. Samtidig indikerer studier at pasienter ønsker at terapeuter spør mer direkte. LHB-pasienter rapporterer om både positive og negative erfaringer med det å komme ut i terapi.

Telling Stories to Live: Hawaiian Trans Narratives on Genderand Sex Work
Masteroppgave av Maria Shireen Kala‘iākea Mehr 2016
Department of Health Promotion and Development Faculty of Psychology

Ph.d-avhandlinger

Problematizing the transgenderphenomenon: sexual geopolitics and Europeanization incontemporary Ukraine
Ph.d.-avhandling av Nadya Husakouskaya (2019)
Senter for Kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)

Queer challenges in maternity care. A qualitative study about lesbian couples’ experiences.
Ph.d.-avhandling av Bente Dahl (2015)
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
Avhandlingen omhandler erfaringer fra lesbiske kvinner i møte med fødselsomsorgen som grunnlag for kunnskap om hvordan heteronormativitet skaper utfordringer for adekvate helsetjenester til denne gruppen.

Lesbisk selvtillit – lesbisk helse. Utfordringer og mestringsstrategier hos lesbiske kvinner
Ph.d.-avhandling av Mari Bjørkman (2012)
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.
Avhandlingen presenterer erfaringer med minoritetsstress og mestringsstrategier blant lesbiske kvinner Norge, med spesielt fokus på hvordan minoritetsstress kan utspille seg i møter med helsevesenet.

Homoseksualitet i norsk psykiatri og psykologi frå slutten av 1800-talet til 1960
Ph.D.-avhandling av Runar Jordåen (2010)
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Avhandlingen kartlegger hvordan homofili ble forstått i norsk psykiatri og psykologi fra slutten av 1800-tallet og frem til rundt 1960.

Prosjekter og artikler

Helse blant lesbiske og bifile kvinner i Norge
Rapport av Kirsti Malterud, professor i allmennmedisin, og Norman Anderssen, professor i sosialpsykologi
Utgitt av Uni Helse (2014)

Rapporten kartlegger relevante forskjeller i helse mellom lesbiske og bifile kvinner sammenliknet med heterofile kvinner i Norge.

Seksuell orientering og levekår
Prosjekt av Norman Anderssen, Mari Bjørkman, Tone Hellesund, Kirsti Malterud, Hilde Slåtten
Utgitt av Uni Helse (2013)

Prosjektet kartlegger levekår for lesbiske, homofile og bifile (LHB-personer) i Norge og holdninger i befolkningen overfor lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT-personer).

Homoseksualitet i det tyskokkuperte Norge - Sanksjoner mot seksuelle forhold mellom menn i Norge 1940–1945. Artikkel i Historisk tidsskrift, 94 (3), 455-485. Jordåen, Runar og Raimund Wolfert (2015).

Politisk korrekthet, identitetspolitikk og ytringsfrihet
Essay av Randi Gressgård, professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
Publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning (2019)

The instrumentalization of urban sexual diversity in a civilizational frame of tolerance and cosmopolitanism
Artikkel av Randi Gressgård, professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
Publisert i Global Justice and Desire: Queering Economy. London & NY: Routledge (2015) 

Asexuality: From pathology to identity and beyond
Artikkel av Randi Gressgård, professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
Publisert i Psychology & Sexuality(2013)


When trans translates into tolerance – or was it monstrous?.
Artikkel av Randi Gressgård, professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
Publisert i Sexualities: Studies in Culture and Society (2014)

Krevende toleranse: Islam og homoseksualitet
Publisert i Tidsskrift for kjønnsforskning (2008)
Artikkel av Randi Gressgård, professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) og Christine M. Jacobsen, senterleder ved SKOK

Life satisfaction and mental health among transgender students in Norway. Artikkel av Anderssen N, Sivertsen B, Lønning KJ, Malterud K.
BMC Public Health. 2020;20(1):138. DOI: 10.1186/s12889-020-8228-5.

Kvinnehelse, kjønn og trange livsrom.
Artikkel av Malterud, Kirsti
Tidsskr Nor Legeforen Epub 16.10.2018 DOI: 104045/tidsskr180715.

Queer narratives and minority stress: Stories from lesbian, gay and bisexual individuals in Norway.
Artikkel av Synnes O, Malterud K.
Scand J Publ Health. Epub 08.03.2018.

Oversampling as a methodological strategy for the study of self-reported health among lesbian, gay and bisexual populations.
Artikkel av Anderssen N, Malterud K.
Scand J Public Health 2017 Epub 2017/06/17 DOI 101177/1403494816653854.1403494817717407.

The invisible work of closeting: A qualitative study about strate-gies used by lesbian and gay persons to conceal their sexual orientation.
Artikkel av Malterud K, Bjorkman M.
J Homosex. 2016;63(10):1339-54.

Mortality rates for same-sex married individuals compared with opposite-sex married individuals – potential analytical problems. (Letter to the editor.) Int J Epidemiol.
Artikkel av Malterud K, Anderssen N, Brurberg KG, Rortveit G.
2015;44(1):368-9. Epub 2014 Dec 30. https://doi.org/10.1093/ije/dyu243

Neither father nor biological mother. A qualitative study about lesbian co-mothers' maternity care experiences.
Artikkel av Dahl B, Malterud K.
Sexual & Reproductive Healthcare. 2015;6(3):169-73.

Lesbian women's experiences with healthcare providers in the birthing context: a meta-ethnography.
Artikkel av Dahl B, Fylkesnes AM, Sorlie V, Malterud K.
Midwifery. 2013 Jun;29(6):674-81.

Lesbian women coping with challenges of minority stress: A qualitative study.
Artikkel av Bjorkman M, Malterud K.
Scand J Public Health. 2012 May 2012;40(3):239-44 DOI: 10.1177/1403494812443608

Helsefremmende erfaringer hos lesbiske kvinner.
Artikkel av Flatval M, Malterud K.
Tidsskr Nor Lege-foren 2009; 129; 2476-8.

Lesbian women’s experiences with health care: A qualitative study.
Artikkel av Bjorkman M, Malterud K.
Scand J Prim Health Care 2009;27:238–243.

Epidemiological research on marginalized groups implies major validity challenges; lesbian health as an example.
Artikkel av Malterud K, Rortveit G, Bjorkman M, Flatval M, Ohnstad A, Thesen J.
J Clin Epidemiol  2009; 62: 703-10.

Being lesbian – does the doctor need to know? A qualitative study about the significance of disclosure in general practice.
Artikkel av Bjorkman M, Malterud K.
Scand J Prim Health Care 2007; 25: 58-62. 

Health needs of women who have sex with women. Methodological assumptions underlying conclusions should have been questioned.
Artikkel av Malterud K.
BMJ. 2004;328(7437):463-4

Helt alminnelig - og ganske spesielt. Om å leve som lesbisk.
Artikkel av Malterud K.
Utposten 1992; 21: 122-5.

Helseforhold hos lesbiske kvinner.
Artikkel av Malterud K.
Tidsskr Nor Lægeforen 1986; 106: 2071-4.

Helseproblemer hos homofile.
Artikkel av Malterud K, Petersen G.
Tidsskr Nor Lægeforen 1984; 104: 1736-9.

Bøker

Skeive linjer i norsk historie frå norrøn tid til i dag
Bok av Hanne Marie Johansen, førsteamanuensis i humanistisk kjønnsforsking, ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK)
Utgitt av Samlaget (2019)

Identitet på liv og død
Bok av Tone Hellesund, professor i kulturvitenskap
Utgitt av Spartacus (2008)

I boken analysere Hellesund noen av de fortellingene som blir fortalt om homoseksualitet i dag.

Lesbiske og homofile i møte med helse- og sosialtenesta.
Ohnstad A, Malterud K, red.
Oslo: Det Norske Samlaget, 2006.