Hjem
Earth seen from space

UiB satser på energi

Forskere ved Universitetet i Bergen er aktivt knyttet til energi-forskning og utdanning, med et internasjonalt ledende forskningsmiljø på områder som er viktige for det grønne skiftet.

Energiomstilling er et satsingsområde for Universitetet i Bergen. 

Befolkningsvekst og økende velstand vil gi en vesentlig vekst i det globale energibehovet de kommende tiår. Fremtidens viktigste energiutfordring vil være å sørge for sikker og bærekraftig energitilgang.

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har det overordnede ansvaret for satsingen, og den tverrfaglige tilnærmingen på hele universitetet er en av UiBs store styrker. 

Forskning

Bergen Offshore Wind Centre (BOW) er et kompetansesenter for forskning, utdanning og innovasjon innenfor offshore vindenergi på et internasjonalt nivå. Senteret er en aktiv pådriver innen nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid. Forskerne tilknyttet senteret bidrar til å utvikle havvind som bærekraftig energikilde.

Senter for klima og energiomstilling (CET) utvikler og fremmer tverrfaglig forskning på strategier, virkemiddel og veivalg for klima og energiomstilling i samfunnet. Senteret forener forskere fra SpaceLab, Medborgerpanelet og andre grupper, og omfatter prosjekter fokusert på bærekraftig byutvikling, holdninger og meningsdannelse, klimatilpassing, energisystem, karbonprising, og mer. 

Mange av våre forskere ser på hvordan biobrensel kan erstatte forurensende energikilder. For eksempel har forskere ved Kjemisk institutt utviklet en pellet av trevirke som kan erstatte kullfyring i kraftverk.

Solenergi er allerede en stor kilde til energi verden rundt, men potensialet er fremdeles stort. Forskere ved UiB forsker på hvordan vi kan lage enda mer effektive solceller, mellom annet ved hjelp av nanoteknologi. Professor Bodil Holst er leder for Nanogruppen i Bergen. 

CCUS er en engelsk forkortelse for CO2-fangst og –lagring. Forskere ved Institutt for fysikk og teknologi forsker på hvordan man på mest mulig effektiv måte kan lagre CO2 i underjordiske formasjoner. Det internasjonale energibyrå (IEA) estimerer at man kan redusere verdens klimagassutslipp med opp til 28 prosent med bruk av denne teknologien. 

Våre forskere forsker på jordvarme og hvordan vi hente ut fornybar energi fra jordskorpen. På Matematisk institutt undersøker forskerne i Porous Media Group matematiske og numeriske modeller kan gjøre lagring av energi under bakken. Geovitere ved UiB forsker på hvordan bergarter kan lagre varmt vann som kan brukes til fornybar energi.

Jordvarme

Produsent:
UiB
– Klarer vi å utnytte denne energien, har vi en evigvarende energikilde. Effekten vil være veldig stor. Befolkningsrike land ligger nær varmekildene, sier professor Atle Rotevatn ved Institutt for geovitenskap.

Utdanning

Fremtidens energi-eksperter blir utdannet ved UiB. Mellom annet utdanner vi sivilingeniører i Energi.  iEarth er et nasjonalt kompetansesenter for geovitenskapelig utdanning, som mellom annet skal utvikle en tilnærming til tverrfaglig geovitenskapelig utdanning innen felt som er relevante for samfunnsmessige utfordringer som energi, miljø, klima og geofarer.

iEarth

Produsent:
iEarth

Earth skal promotere et engasjerende og innovativt læringsmiljø for å utdanne den neste generasjonen geovitere som skal være kompetente nok til å takle dagens samfunnsmessige utfordringer.