Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Søknadsmidler

Relevante midler og søknadsfrister for KMD-ansatte

Her finner du informasjon om kommende seminar ved KMD og de viktigste finansieringskildene for ditt prosjekt, både som stipendiat og faglig ansatt ved KMD.

Hovedinnhold

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er et satsingsområde for KMD. Forskningsprosjekter med ekstern økonomisk støtte bidrar til å synliggjøre fakultetets og instituttenes forskning og kunstneriske utviklingarbeid og nå fakultetets målsetting om økt eksternfinansiering.

Søkerseminarer 

Forskningsadministrasjonen planlegger en rekke seminarer som er rettet mot tematiske satsningsområder eller konkrete fiansieringskilder for vitenskapelig forskning (NFR og Horisont Europa) og kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). Følgende seminarer finner sted høsten 2022. Du kan melde deg på ved å klikke på seminartitlene. 

Dato Seminar Målgruppe 
20. september

Søkerseminar Horisont Europa + Basic seminar

DEL 1: Horisont Europa-seminar med fokus på 1) kulturarv og 2) klima v/FIA (kl. 9-12) 

DEL 2: Informativt seminar om eksternfinansiering (kl. 13-15:30)   

[OBS: Grunnet for lav deltakelse er DEL2 kansellert og den vil bli erstattet med videoopptak]                   

DEL 1: erfarne prosjektledere ved KMD som jobber tverrfaglig og ønsker å søke om EU-midler

DEL 2: Nyansatte og mindre erfarne søkere ved KMD

3. oktoberSøkerseminar rettet mot NFR-utlysninger i 2023 (kl. 9-12)Vitenskapelig ansatte ved KMD 
9. desember Avslagsseminar: Hvordan forbedre og videreutvikle KMD-prosjekt som har fått avslag? (kl. 9 til 12)Alle ansatte ved KMD som ønsker å videreutvikle prosjekt, søke på nytt eller ønsker å utveksle erfaringer 

 

Her finner du oversikt over de viktigste finansieringskildene: 

Interne midler

Her finner du informasjon om ulike interne såkorn- og posisjoneringsmidler som UiB-forskere kan søke på.

Strategiske midler våren 2022 | Fakultet for kunst, musikk og design | UiB - Det er nå mulig å søke strategiske midler for 2022. I lenken finner dere de to utlysningene med retningslinjer. Søknadsfrist for begge utlysningene er 2. mars 2022.

Søknadskjemaene vil være tilgjengelig i  Research Catalogue portalen:  https://www.researchcatalogue.net/  under den enkelte KMD ansattes profil med pålogging via FEIDE. Kontaktperson: Kjerstin Tønseth eller Anne-Len Aase Thoresen

UIB IDÈ er innovasjonsmidler som studenter og ansatte med forskningstid kan søke. 

Maksimalt støttebeløp er 500 000 kroner for forskerprosjekt, og 100 000 kroner for studentprosjekt. Søknadsfrist er 15. mars 2022. 

Både forskarar og studenter kan også søke om opptil 25 000 kroner frå UiB tidleg idé, som retter seg mot før- prosjekt som kan utvikles mot et større prosjekt. Disse midlene blir tildelt fortløpende, og har ingen søknadsfrist. 

Bergen Universitetsfond
Det kan hovedsaklig søkes om tildeling til prosjekter for formidling og publisering av forskningsresultater og støtte til avholdelse av vitenskapelige konferanser, workshops etc. Søknadsfrist: 1. desember 2022. Kontaktperson: Anne-Len Aase Thoresen | Universitetet i Bergen (uib.no)

Olsens legat
Det lyses ut midler til forskning på bruk av nye undervisnings- og læringsformer ved Universitetet i Bergen. Søknadsfrist er 1. desember 2022. Kontakperson: Anne-Len Aase Thoresen | Universitetet i Bergen (uib.no)

L. Meltzers Høyskolefond
Meltzerfondet deler ut forskningspriser, midler til forskningsprosjekter og reisestipend for forskere. Fondet deler også ut stipend til studenter. Søknadsfrist: 1. desember 2022. Kontaktperson: Anne-Len Aase Thoresen | Universitetet i Bergen (uib.no)

OBS: EKSTRA TILDELINGSRUNDE VÅREN 2022

SPIRE - såkornsmidler. Søknadfrist: 1. desember 2022. Kontaktperson: Anne-Len Aase Thoresen | Universitetet i Bergen (uib.no)

Prosjektetableringsstøtte (PES) og Posisjoneringsmidler (POS) for Horisont 2020 Søknadsfrist for POS er 1. desember 2022. 

Kontaktperson ved Forskningsadministrativ avdeling UiB: Kristin Hansen 

Teaching Mobility (undervisnings-mobilitet). Søknadsfrist er høst og vår 2022.

Training Mobility (ansatt-mobilitet). Søknadsfrist er vår og høst 2022.

Den ansatte sender selv en søknad hvor hoveddelen krever en faglig begrunnelse og en beskrivelse av planlagt mobilitet. Søknaden skal signeres av den ansatte og av representanter fra KMD og den institusjonen man skal besøke. Det er anbefalt å søke så tidlig som mulig. Når reisen er gjennomført skal den ansatte fylle ut en vanlig reiseregning. KMD kontaktpersoner: Eli Neshavn Høie

UH- nett Vest

Nå kan det søkes om såkornsmidler til nettverks- og prosjektutvikling. I år er det nye retningslinjer og kriterier.

UH-nett Vest er en samarbeidskonstellasjon som skal styrke forsknings- og utdanningssamarbeid mellom medlemsinstitusjonene, og bidra til vekst og utvikling i regionene. Institusjonene besitter kunnskap og kompetanse som er viktig for enhver region som ønsker utvikling. Institusjonene i nettverket skal utdanne kandidater som både er relevante og kompetente i et fremtidig arbeidsliv.

CMI-UIB samarbeidsmidler 

Ramme: 50 000 til 250 000 NOK

Hvem kan søke: Fast (vitenskapelig) ansatte med hovedstilling ved UiB og vitenskapelig ansatte ved CMI må også bli inkludert i prosjektet

Bruk: Midlene kan blant annet støtte minikonferanser, workshops, pilotstudier, datainnsamling eller utvekslings- og forskningsopphold.

Kontaktperson: Thomas de Ridder eller Anne-Len Aase Thoresen

Chr. Michelsen Institute (CMI) og University of Bergen (UiB) har hatt et langt samarbeid om forskningssarbeid, og det lyses nå ut midler til samarbeid mellom begge institusjoner. Prosjekt må være knyttet til CMI og UiB sine strategier, og målet med støtten er å styrke Bergen som en hub for forsknings- og utdanningsutvikling/innovasjon. Søknaden må spesifisere hvordan prosjektet bidrar til disse målene.

Peder Sather Center for Advanced Study. Søknadsfrist: Juni 2022

Ramme: Senteret lyser ut stipendmidler på mellom 10 000 og 25 000 amerikanske dollar. Stipendet blir gitt for to år om ganger.

Hvem kan søke: Fast (vitenskapelig) ansatte med hovedstilling ved UiB.

Bruk: Midlene kan blant annet støtte minikonferanser, workshops, pilotstudier, datainnsamling eller utvekslings- og forskningsopphold.

lyser hvert år ut midler til samarbeidsprosjekter mellom norske utdanningsinstitusjoner og UC Berkeley (California). Formål med midlene er å bidra til å utvikle samarbeid mellom norske forskere og forskere ved University of California, Berkeley. Fondet tar imot søknader fra alle fag og disipliner. Les mer om kriterier og søknadsprosessen her: https://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant/peder-sather-grant-application-guidelines-2019-2020

Se også nyhetssak i På Høyden her: Ønsker du å samarbeide med UC Berkeley? Søk Peder Sather-midler før 1.juni (pahoyden.no)

Se også denne invitasjonen: Gjennom samarbeidet i Peder Sather Senteret er vi alle invitert til et virtuelt kongelig besøk fra Norge til California 27-28 april. Temaet er grønne løsninger og en bærekraftig framtid. Det er spesielt interessant for de som jobber med klimaforskning, men alle ved UiB er velkomne til å registrere seg for å delta på besøket om de finner det av interesse. Følg lenken under for program og registrering: https://norwayevent.com/delegations/norway-california/

Eksterne midler

Internasjonat kunnskapssamarbeid: Eramsus + Program og tilskot (hkdir.no), se de ulike fristene 16-23. februar 2022.

UTFORSK (DIKU) skal styrke høyere utdanning for en bærekraftig fremtid. Programmet støtter etablering av varige samarbeidsrelasjoner mellom Norge og Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA. Søknadsfrist: 20. april 2022 kl 12.

Norske akkrediterte høyere utdanningsinstitusjoner sammen med minst én tilsvarende institusjon i partnerlandene kan søke. 

Andre partnere kan være universiteter, forskningsinstitutt, private eller offentlige bedrifter, sykehus, skoler, frivillige organisasjoner, eller andre organisasjoner, i Norge eller i partnerlandene.

Hva kan søkes støtte til? Det kan søkes støtte til prosjekter som: 

  • Utvikler og gjennomfører felles utdanningsaktiviteter 
  • Øker mobilitet av studenter, inkludert praksismobilitet 
  • Bidrar til integrasjon mellom utdanning og forskning
  • Styrker samarbeid med arbeidsliv

Nordplus (DIKU) Gjennom Nordplus kan du søke støtte til ulike former for utdanningssamarbeid innen Norden og Baltikum. 

Søknadsfrist:

Program for kunstnersik utviklingsarbeid (PKU). Utlysning kommer innen 1. juli. Søknadsfrist: 22. november 2022

 

Sentre for fremragende utdanning (DIKU - SFU)
Miljøer som søker SFU må utmerke seg når det gjelder kvalitet i eksisterende utdanning og må ha en innovativ og gjennomførbar senterplan som inkluderer spredning av kunnskap og praksis.

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid -PKU- Søknadsfrist: 24. september 2022. Merk: internfrist ved KMD for preregistrering: 1. mai til forskningsrådgiver Kjerstin Tønseth. 

Programmet støtter prosjekter innen kunstnerisk utviklingsarbeid som bidrar til å fremme refleksjon og innsikt basert på kunstnerisk praksis.

Program for økt arbeidsrelevans i høyere utdanning Søknadsfrist: Høst 2022

Ramme: 2,8 til 5 mill. NOK (egenfinansiering 30%)

Hvem kan søke: høyere utdanningsinstitusjoner, sammen med partnere fra arbeidslivet  

Varighet: 3 år

Tildelingsprosent: 17%

Midlene e lyses ut til initiativer hvor høyere utdanningsinstitusjoner og bedrifter og/eller offentlige virksomheter samarbeider om prosjekter som øker relevansen i utdanningene, styrker studentens læring og møter arbeidslivets behov.  Prosjekt skal knyte tettere bånd mellom utdanninger og lokale og internasjonale virksomheter; utvikle nye lærings- og vurderingsformer og læringsarenaer. Skal fange opp behov innenfor studentenes læring, arbeidslivets behov og faglig utvikling. (søkerseminar 3. juni 2021). Les mer om ordningen på Diku sine nettsider . Kontaktperson: Thomas de Ridder. 

Program for studentaktiv læring. Søknadsfrist: Høst 2022

Ramme: opptil 5 mill. NOK

Hvem kan søke: høyere utdanningsinstitusjoner

Varighet: 2 år

Tildelingsprosent: 16%

Tematisk nasjonalt kvalitetsprogram. Prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer. Utlysningen er åpen for alle fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper. Dokumenterer, deler og sprer ny kunnskap, praksiser og erfaringer med overføringsverdi til andre studieprogrammer og utdanningsinstitusjoner. Eksempler på studentaktive læringsformer er prosjektbasert læring, teambasert læring, casebasert læring, praksis, feltarbeid, ulike former for omvendt undervisning, studenter som involveres i forskningsarbeid eller på andre måter tar aktivt del i et utforskende faglig læringsfellesskap. Les mer om ordningen på Diku sine nettsider.

Kontaktperson: Thomas de Ridder

Erasmus+ Innovasjonsallianser  (Lot 1. Alliances for innovation: 7. Textile / 8. Creative & Cultural Industries)

Frist: 

Ramme: 10 til 15 mill. NOK

Hvem kan søke: høyere utdanningsinstitusjoner; må involvere min. 8 programland og minimum 12 partnere i prosjektet. 5 av partnere må være fra arbeidslivet, 5 fra utdanningssektoren

Varighet: 2 til 3 år

Tildelingsprosent: usikker; kanskje 7%

Innovasjonsallianser er europeiske samarbeidsprosjekter innen høyere utdanning. Målet med innovasjonsallianser er å utvikle nyskapende utdanningstilbud som fremmer innovasjon og entreprenørskap innen utdanning og arbeidsliv. Prosjektene skal identifisere kunnskapsbehov og tilrettelegge for kunnskapsflyt mellom aktører innen utdanning og arbeidsliv for å utvikle nye ferdigheter og å dekke behovene.  Fokus på digitale ferdigheter og overgangen til en sirkulær og grønnere økonomi + endring i kvalifikasjoner og nasjonale utdannings- og opplæringsplaner. Lot 2. har fokus på blant annet tekstil og kreativ næring/kulturnæringen. Les mer om titaket på Diku sine sider og Europakommisjonen sine sider. Kontaktpersoner: Anne-Len Aase Thoresen og Thomas de Ridder

Forskningsrådet Kompetanse, innovasjon og samarbeidsprosjekter: 

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/innovasjonsprosjekt-offentlig-sektor/  Søknadsfrist: 2. februar 2022

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/stotte-til-arrangement/ Søknadsfrist: Løpende

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/utenlandsstipend-for-doktorgrads--og-postdoktorstipendiater/ Søknadsfrist: Løpende

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/midler-forskningsopphold-utlandet-forskere/ Søknadsfrist: Løpende

(Ta kontakt med forskningsrådgiver ved KMD)

CEMPE - Senter for fremragende utdanning i musikkutøving Søknadsfrist: 
Programmet støtter prosjekter og ideer som kan bidra til å styrke studenters refleksjon rundt sin egen kunstneriske utvikling, eller som styrker samarbeid og interaksjon mellom lærere, studenter, institusjoner eller på tvers av faggrenser og sjangre.

CEMPE - Innovasjonsmidler - ( utlysning på vårparten)

Utlysningen er åpen for undervisere fra alle norske utdanningsisntitusjoner med utøvende musikkutdanning.

Innovasjon Norge  - Offentlig eller industrielle forsknings- og utviklingskontrakter. Søknadsfrist: Løpende og utlysningene legges ut i januar hvert år. 

Modell: En bedrift eller offentlig etat har et behov, som kan løses av en forskningsinstitusjon. Bedriften/etaten søker og fullfinansierer kjøp av FoU-tjenester fra forskningsinstitusjonen. Egner seg for tverrfaglige forskningssamarbeid. 

Regionalt Forskningsfond Vestlandet Ingen aktive utlysninger grunnet regionsreformen. 

INTPART  Programmet bidrar til etablering, bygging og videreutvikling av strategiske partnerskap av fremragende kvalitet gjennom strategier for kopling av høyere utdanning, forskning og innovasjon mellom Norge og Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika: Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika tildeler støtte til samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i USA og Canada. 

Internasjonale midler

Marie Skodowska-Curie, Individual Fellowships  Utlysningen av EUs MSCA-Individual Fellowships (IF) 2019 er nå åpen. IF støtter de beste og mest lovende forskere i starten av karrieren, og søkerne kan komme fra hele verden. Programmet er åpent for alle fagområder, og det er søker som bestemmer tema for prosjektet. Søkeren må ha en doktorgrad eller minst fire års fulltids forskningserfaring for å kunne søke. Det er knyttet stor prestisje til å få en slik tildeling, og erfaring viser at de som har mottatt midler fra MSCA-IF, styrker sine muligheter til å få annen finansiering fra EU, som f.eks. et ERC Grant.

Siden programmet er både et trenings– og forskningsprogram, kreves det at søkerne må ha en erfaren forsker som skal fungere som veileder gjennom prosjektperioden, og søknaden må utvikles i samarbeid med veilederen ved vertsinstitusjonen.

Ta kontakt med seniorrådgiver Emmanuel Babatunde ved Forskningsadministrativ avdeling ved UiB sentralt. KMDs kontaktperson er: Anne-Len Aase Thoresen | Universitetet i Bergen (uib.no)

Marie Skłodowska-Curie Actions  Ansattutveksling for kortere perioder. Søknadsfrist: September 2022

Erasmus + Samarbeidspartnerskap:  Søknadsfrist: Våren 2022. 

Ramme: 1 til 4 mill. NOK

Hvem kan søke: Høyere utdanningsinstitusjoner, i et internasjonalt partnerskap med minimum tre partnere fra tre ulike programland.

Varighet: 1 til 3 år

Tildelingsprosent: 40-55 %

Kontaktperson: forskningsrådgiver Thomas de Ridder. Søkere må være ute i god tid for å få administrativ støtte og tilrettelegging. 

Erasmus KA2 - Strategic Partnerships for Higher Education - Ta kontakt med forskningsrådgiver Thomas De Ridder om mer info om dette programmet.Søkere må være ute i god tid for å få administrativ støtte og tilrettelegging (februar).

Erasmus KA2, Kunnskapsallianser (passer for klynger) . Ta kontakt med KMD forskningsrådgiver om mer info om dette programmet. Søkere må være ute i god tid for å få administrativ støtte og tilrettelegging.

Erasmus+ Capacity Building (in the field of higher education). Søknadsfrist: 

Erasmus+ Sector skills alliances. Søknadsfrist: 

EU Creative Europe - Ta kontakt med Anne-Len Aase Thoresen eller Thomas de Ridder.  

European Research Council (ERC) - Call for proposals for ERC Advanced Grant - For mer informasjon, ta kontakt med gruppe for forskningsstøtte. 

Nordplus Horisontal - Nordplus Horisontal er et tverrsektorielt program som støtter innovative prosjekter på tvers av tradisjonelle kategorier og sektorer, og prosjekter som kan ta opp nye, bredere og mer komplekse problemstillinger og utfordringer. Ta kontakt med Eli Neshavn Høie for mer informasjon om Nordplus-programmene.

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge. Stiftelsen Dam har seks søknadsfrister for seks ordninger, les mer her . Kan være aktuell for KMD forskere som ønsker å samarbeide med stiftelsens medlemsorganisasjoner. Ta kontakt med gruppe for forskningstøtte for mer informasjon.