Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Relevante midler og søknadsfrister for KMD ansatte

Her finner du informasjon om de viktigste finansieringskildene og hvem som kan hjelpe deg med dette i ditt prosjekt, både som stipendiat og faglig ansatt ved KMD.

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er et satsingsområde for KMD. Forskningsprosjekter med ekstern økonomisk støtte bidrar til å synliggjøre fakultetets og instituttenes forskning og kunstneriske utviklingarbeid og nå fakultetets målsetting om økt eksternfinansiering.

Her finner du oversikt over de viktigste finansieringskildene: 

Interne midler

Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2019.

Søknadsfrist er 25. september 2019.

UH-nett Vest har som et viktig formål å fremme forskningssamarbeid mellom institusjonene Høgskulen på Vestlandet (HVL), Høgskulen i Volda (HVO) og Universitetene i Agder, Bergen og Stavanger (UiA, UiB og UiS). NLA Høgskolen og VID vitenskapelige høgskole er assosierte medlemmer i UH-nett Vest. Midlene til forskningssamarbeid skal stimulere til utvikling av forskning på tvers i UH-nett Vest. Søknadsfrist er 15.oktober 2019

Strategiske Midler 

Fakultet for kunst, musikk og design utlyser nå strategiske midler som skal bidra til faglig utvikling både for den enkelte forsker og fagdisiplinene, og fakultetet som helhet. Prosjektene skal primært stimulere til prosjektutvikling og nettverksbygging som kan lede fram til større søknader om eksternfinansiering. Rammen for den enkelte søknad vil normalt ligge mellom 50 000 og 200 000 NOK.

Søknadskjemaene vil være tilgjengelig i  Research Catalogue portalen:  https://www.researchcatalogue.net/ innenfor følgende kategorier:

  1. Forskningsprosjekt, 2) Publikasjon og 3)  Undervisningsbasert forskning.  Søknadsfrist er 12. november 2019 klokken 23.

Bergen Universitetsfond
Det kan hovedsaklig søkes om tildeling til prosjekter for formidling og publisering av forskningsresultater og støtte til avholdelse av vitenskapelige konferanser, workshops etc. Søknadsfrist er 1. desember 2019.

Olsens legat
Det lyses ut midler til forskning på bruk av nye undervisnings- og læringsformer ved Universitetet i Bergen. Søknadsfrist er 1. desember 2019.

L. Meltzers Høyskolefond
Meltzerfondet deler ut forskningspriser, midler til forskningsprosjekter og reisestipend for forskere. Fondet deler også ut stipend til studenter. Søknadsfrist er 1. desember 2019.

SPIRE - såkornsmidler Søknadfrist er 1. desember 2019 ( ta kontakt med forskningsrådgiver ved KMD for mer info)

Prosjektetableringsstøtte (PES) og Posisjoneringsmidler (POS) for Horisont 2020 Søknadsfrist for POS er 1. desember 2019 

Kontaktperson ved Forskningsadministrativ avdeling UiB: Kristin Hansen 

Eksterne midler

Sentre for fremragende utdanning (DIKU - SFU)
Miljøer som søker SFU må utmerke seg når det gjelder kvalitet i eksisterende utdanning og må ha en innovativ og gjennomførbar senterplan som inkluderer spredning av kunnskap og praksis.

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) Søknadsfrist er 15. oktober 2019.

Programmet støtter prosjekter innen kunstnerisk utviklingsarbeid som bidrar til å fremme refleksjon og innsikt basert på kunstnerisk praksis.

Forskningsrådet Kompetanse og samarbeidsprosjekter - (ta kontakt med forskningsrådgiver ved KMD)

Bergens Forskningsstiftelse  Søknadsfrist er mars 2020.

CEMPE - Senter for fremragende utdanning i musikkutøving Søknadsfrist er april 2020.
Programmet støtter prosjekter og ideer som kan bidra til å styrke studenters refleksjon rundt sin egen kunstneriske utvikling, eller som styrker samarbeid og interaksjon mellom lærere, studenter, institusjoner eller på tvers av faggrenser og sjangre.

Innovasjon Norge  - Offentlig eller industrielle forsknings- og utviklingskontrakter Søknadsfrist er løpende og utlysningene legges ut i januar 2020. 

Modell: En bedrift eller offentlig etat har et behov, som kan løses av en forskningsinstitusjon. Bedriften/etaten søker og fullfinansierer kjøp av FoU-tjenester fra forskningsinstitusjonen. Egner seg for tverrfaglige forskningssamarbeid. 

Regionalt Forskningsfond Vestlandet Søknadsfrist 21 august 2019 (løpende). Kvalifiseringsprosjektene skal være et innledende forskningsarbeid som bidrar til å utvikle kommunale forsknings- og utviklingsprosjekt sammen med deres samarbeidspartnere. FoU- prosjektene skal støtte opp under innovasjon i kommunal sektor.

Inpart

INTPART Søknadsfrist: 25. september 2019 innen kl 13:00: Programmet bidrar til etablering, bygging og videreutvikling av strategiske partnerskap av fremragende kvalitet gjennom strategier for kopling av høyere utdanning, forskning og innovasjon mellom Norge og Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Partnerskapsprogrammet for Nord-AmerikaSøknadsfrist: 25. september 2019 innen kl 12:00. Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika tildeler støtte til samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i USA og Canada. 

Internasjonale midler

Marie Skodowska-Curie, Individual Fellowships Søknadsfrist er 11. september 2019. Utlysningen av EUs MSCA-Individual Fellowships (IF) 2019 er nå åpen. IF støtter de beste og mest lovende forskere i starten av karrieren, og søkerne kan komme fra hele verden. Programmet er åpent for alle fagområder, og det er søker som bestemmer tema for prosjektet. Søkeren må ha en doktorgrad eller minst fire års fulltids forskningserfaring for å kunne søke. Det er knyttet stor prestisje til å få en slik tildeling, og erfaring viser at de som har mottatt midler fra MSCA-IF, styrker sine muligheter til å få annen finansiering fra EU, som f.eks. et ERC Grant.

Siden programmet er både et trenings– og forskningsprogram, kreves det at søkerne må ha en erfaren forsker som skal fungere som veileder gjennom prosjektperioden, og søknaden må utvikles i samarbeid med veilederen ved vertsinstitusjonen.

Ta kontakt med seniorrådgiver Emmanuel Babatunde ved Forskningsadministrativ avdeling ved UiB sentralt.

EU- ERASMUS KA2 Kapasitetsbygging - Ny søknadsfrist blir våren 2020 (utlysningen er ikke kommet ennå), men ta kontakt med forskningsrådgiver Dagfinn Bach om mer info om dette programmet. Søkere må være ute i god tid for å få administrativ støtte og tilrettelegging.

Erasmus KA2 - Strategic Partnerships for Higher Education - Ny søknadsfrist blir våren 2020 (utlysningen er ikke kommet ennå), men ta kontakt med forskningsrådgiver Dagfinn Bach om mer info om dette programmet.Søkere må være ute i god tid for å få administrativ støtte og tilrettelegging.

Erasmus KA2, Kunnskapsallianser (passer for klynger) - Ny søknadsfrist blir våren 2020 (utlysningen er ikke kommet ennå), men ta kontakt med forskningsrådgiver Dagfinn Bach om mer info om dette programmet. Søkere må være ute i god tid for å få administrativ støtte og tilrettelegging.

EU Creative Europe - Ny utlysning er under planlegging.  

European Research Council (ERC) - Call for proposals for ERC Advanced Grant - Ny søknadsfrist er 29.08.2019. For mer informasjon, ta kontakt med gruppe for forskningsstøtte. 

Nordplus Horisontal - Nordplus Horisontal er et tverrsektorielt program som støtter innovative prosjekter på tvers av tradisjonelle kategorier og sektorer, og prosjekter som kan ta opp nye, bredere og mer komplekse problemstillinger og utfordringer. Ta kontakt med KMDs rådgiver Tale Vik for mer informasjon om Nordplus-programmene.