Hjem
Globale samfunnsutfordringer
Utdanning

Masterprogram

Ved UiB tilbyr vi en rekke masterprogram og emner som er relevante for deg som er opptatt av bærekraftig utvikling og å forbedre folks levevilkår.

Students at Nygårdsparken
Foto/ill.:
Eivind Sennest / UiB

Hovedinnhold

Økt menneskelig aktivitet, klimaendringer og sosial ulikehet har skapt utfordringer som er krevende å håndtere. Dette er utfordringer som fordrer samarbeid og en ny type utdanning enn den vi tradisjonelt er vant til.

Skal vi klare å møte disse utfordringene er vi avhenging av samarbeid på tvers av disipliner. Samfunnet trenger derfor mennesker med kunnskap om og, til en viss grad, kompetanse i mer enn én fagdisiplin.

Her ved Universitetet i Bergen dyrker vi sterke fagmiljøer for å søke ny kunnskap. Samtidig støtter vi innovative undervisningsformer og legger til rette for tverrfaglig samarbeid både i forskning og utdanning.

Globale utfordringer og bærekraft er gjennomgående temaer i mange av våre studietilbud. Innenfor satsingsområdet på globale samfunnsutfordringer gis det spesiell støtte til aktiviteter knyttet til migrasjon, helse og ulikhet. Disse temaene påvirker hverandre og er globale av natur.

Her finner du en oversikt over masterprogram som er spesielt relevante for å forstå mange av de samfunnsutfordringene vi står overfor. Flere av krusene undervises på engelsk.

Tverrfaglig

Bærekraft
Skal verden nå FNs berekraftsmål, kreves det kunnskap og gjennomføringsevne. Med en master i bærekraft kan du være med å lage tverrfaglige løsinger på kompliserte problemer.

Samfunnsfag

Administrasjon og organisasjonsvitenskap
Administrasjon og organisasjonsvitenskap er studiet av politikk og demokrati, staten og forvaltninga sine roller, og det organiserte samfunnslivet generelt.

Geografi
Et klima i endring, menneskeskapte landskap, endra miljøforhold og ressurstilgang: Samfunnet trenger forvaltning og planlegging som tar omsyn til dette. Geografer har kunnskap om prosesser og endringsmekanismer i natur, miljø og samfunn.

Geographies of Sustainable Development
Our planet is facing increasing climate changes and sustainability challenges. This programme gives you the framework, theories and practices to work out research-based ways to solve some of the most important issues today.

Global Development Theory and Practice
How can human rights and social justice be integrated in development processes? How do we appraise the consequences of global governance and the politics of aid? How does climate change impact on sustainable development? This programme gives you a thorough understanding of global development processes through critical evaluation of relevant theories and the contexts of sustainable human development.

Sammenliknende politikk
Sammenliknende politikk er det systematiske studiet av politiske institusjoner, organisasjoner, prosesser og atferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Studiet tar for seg et brett spekter av teoretiske, metodiske og empiriske tema, som er brukt både på landspesifikke studium, og på breie tverrnasjonale studium som analyserer ei rekke former for kvalitative og kvantitative data.

Sosialantropologi
Sosialantropologi er studiet av kultur og samfunn. Hos oss lærer du om kva vi menneske har til felles på tvers av kulturelle og sosiale bakgrunner, og kva som gjør oss ulike.

Sosiologi
Hva er bakgrunnen og konsekvensene av økende sosiale forskjeller, internasjonal migrasjon, globaliseringsprosesser, klimakrise og digitalisering av arbeids- og hverdagsliv? Masterprogrammet i sosiologi gir deg kunnskap om en rekke samfunnsforhold, samtidig som du blir utfordret til å se samfunnet du er en del av fra ulike perspektiv og teoretiske synsvinkler.

System Dynamics
In a complex and developing world, we need theories, methods and tools to help us understand, manage, and communicate effectively. System dynamics studies how and why things change over time.

Samfunnsøkonomi
Skillet mellom fattig og rik blir stadig større, befolkninga i mange land blir eldre, og vi føder ikke like mange barn som før. Klimaet endrer seg raskt, det same gjør arbeidsmarkedet. Hvordan kan vi best bruke samfunnet sine ressurser? Dette programmet handler om å finne svar på dette spørsmålet. Samfunnsøkonomi er også et integrert 5-årig masterprogram.

Profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi (integrert 5-årig masterprogram)
Profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi er et integrert 5-årig masterprogram med spesialisering i økonomiske fag med vekt på metode (matematikk og statistikk). Samfunnsøkonomi undersøker hvordan økonomien egentlig fungerer, både blandingsøkonomien her i Norge, men også verdsøkonomien og økonomiske forhold i andre land. Under studiet lærer du å analysere og se på hvordan man kan øke verdiskapingen og fordele ressursene i samfunnet på en mer rettferdig måte.

Juss

Rettsvitenskap
Juss handler om lov og rett, om tolking av lover og regler, om å opprettholde og utvikle rettssamfunnet. Få utdanninger fører fram til jobb i så mange ulike bransjer som juristutdanningen. Vi finner jurister overalt i arbeidslivet og det vil alltid være stor etterspørsel etter de med juridisk utdanning.

Rettsvitenskap (integrert 5-årig masterprogram)
Juss handler om samfunnsstyring, slik politikerne styrer samfunnet vårt. Noe av det viktigste du lærer på jusstudiet er å tolke og bruke rettskildene på rett måte for å nå fram til holdbare resultat. Rettsliggjøring av arbeidet med 2030-agedaen og FNs bærekraftmål vil tvinge seg frem når arbeidet med målene skal iverksettes. Det integrert masterprogrammet fører frem til

Matematikk og naturvitenskap

Ocean Technology
Exploration, mapping and monitoring of marine environment and resources are based on marine measurement and control technology and marine installations, which has fundamental importance for the development of fisheries and aquaculture, for the monitoring of marine, climate, renewable energy, active and passive monitoring techniques, for the petroleum industry, as well as exploration of new mineral and biological resources in the deep ocean.

Meteorology and Oceanography
This programme provides comprehensive insight into the forces that control the movements of the atmosphere and the ocean including sea ice; central physical processes in the atmosphere and the ocean; the interaction between sea, sea ice and atmosphere; weather forecast, the cycling of nutrients and carbon in the ocean; and regional and global climate and climate change.

Biology
Biology develops knowledge that is needed to solve many of society's major challenges. It is essential to understand the effects of anthropogenic changes to natural processes in the short and longer term. We also need biological knowledge to ensure sustainable social and economic development.

Energy
This programme provides the student with a theoretical foundation to understand a wide range of issues related to energy. Specialization within topics related to renewable energy and energy technology is possible. The programme gives the student capabilities to consider energy supply, conversion and application in a wider environmental and societal perspective.

Medisin

Global Health
Finding sustainable solutions to global health problems is urgent in an increasingly globalised and unequal world. Health is an indicator of inequality and needs to be addressed in a broader perspective. This programme places a priority on improving health and achieving health equity for all people worldwide, with a special focus on health problems in low- and middle-income countries.

Helse og samfunn
Masterprogram i helse og samfunn skal med sin tverrfaglige og profesjonsovergripende profil gi inngående kunnskap om sentrale helseutfordringer og samfunnsmessige forhold, med vekt på en vitenskapelig og problematiserende innfallsvinkel. Det blir lagt vekt på hvordan biomedisinske -, humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiv gir ulike inntak til forståing av sentrale aspekt ved sentrale helseutfordringer i dag.

Humanistiske fag

Arkeologi                                    
Arkeologifaget har et langtidsperspektiv og tverrfaglig tilnærming til menneske, natur- og kulturforhold. Dette gjør det mulig for oss å stille spørsmål ved og forstå dagens utvikling innen klima, økonomi, migrasjon, politikk og religion.

Historie
Historie er faget om fortida til menneska: Om samhandling og konflikt i ulike samfunn fra antikken til i dag, lokalt, nasjonalt og globalt. Faget handler om kulturell, sosial, politisk og økonomisk utvikling over tid, og om hvilken klasse, nasjonalitet og etnisitet, alder og kjønn har å si for samfunnsutviklinga.

Religionsvitskap
Religion er vevd inn i kunst og politikk, familieliv og krigføring, økonomi og lovgiving, etikk og underholdning, arbeid og vitenskap. I en stadig mer globalisert verden med religiøs vold, krig og migrasjon er det behov for kunnskap om hvordan religiøse verdisyn provoserer og motiverer mennesker.