Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Om senteret

Om SKOK

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er et tverrfakultært forskningssenter som har som sin viktigste oppgave å styrke den kritiske mangfolds-, seksualitets- og kjønnsforskningen ved Universitetet i Bergen.

Senter for kvinne- og kjønnsforskning
SKOK ligger sentralt på Høyden, i Parkveien 9. Huset ligger mellom Studentsenteret og Nygårdsparken.
Foto/ill.:
Tomas Salem

Hovedinnhold

Et av hovedmålene for SKOK er å sikre langsiktig kompetansebygging innenfor kritisk mangfolds-, seksualitets- og kjønnsforskning på tvers av faggrenser. SKOK skal fungere som et bindeledd mellom andre forskningsmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt.

Forskning, formidling og utdanning

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved Universitetet i Bergen er et internasjonalt, tverrfaglig forskningssenter. Våre kjerneaktiviteter er forsking, formidling, og utdanning. I tillegg til forskningsarbeidet som finner sted ved SKOK, har senteret som mål å samordne og styrke forskning på feltet som allerede utføres på universitetet, samt å stimulere til og initiere ny aktivitet. Forskningen ved SKOK er i hovedsak orientert mot teoriutvikling og grunnforskning, men senteret ser det også som sin oppgave å stimulere til empirisk og anvendt forskning.

Ved SKOK tilbys det enkeltemner med kjønnstematikk, samt et årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfold og et tverrfaglig bachelorprogram i kjønnsstudier. SKOK arrangerer også gjesteforelesninger, seminar, og debatter som er åpne for publikum, hvor dagsaktuelle problemstillinger knyttet til kjønn blir belyst. SKOK har dessuten doktorgradsutdanning, og har per i dag flere doktorgradsstipendiater som jobber med selvstendige prosjekter.

Ansatte

Den vitenskapelige staben ved SKOK har bakgrunn fra ulike fagretninger og disipliner, først og fremst fra samfunnsvitenskap og humaniora. SKOKs ansatte inngår i forskningssamarbeid på tvers av fag- og fakultetsgrenser, blant annet gjennom senterets forskergrupper. Gruppene er en arena for samarbeid for forskere ved UiB med fokus på mangfolds-, seksualitets- og kjønnsproblematikk.

Visjon

SKOK har som mål å markere seg i internasjonal forskningssammenheng. Forskningen skal være forankret i grunnlagsproblematikk, tverrfaglig kjønnsteori, kritisk tenkning, og ha et globalt og historisk perspektiv. SKOK skal synliggjøre kjønnsforskningens samfunnsrelevans, både innenfor egen institusjon og for omverdenen.

Reglement

Her finner du SKOKs reglement.

Strategi

Du finner SKOKs nåværende strategi for nedlasting under.