Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Om senteret

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er et tverrfakultært forskningssenter som har som sin viktigste oppgave å styrke kvinne- og kjønnsforskningen ved Universitetet i Bergen.

Senter for kvinne- og kjønnsforskning
SKOK ligger sentralt på Høyden, i Parkveien 9. Huset ligger mellom Studentsenteret og Nygårdsparken.
Foto/ill.:
Tomas Salem

Hovedinnhold

Et av hovedmålene for SKOK er å sikre langsiktig  kompetansebygging på dette feltet på tvers av faggrensene. SKOK skal også fungere som et bindeledd med andre forskningsmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt.

Forskning, formidling og utdanning

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved Universitetet i Bergen er et tverrfaglig forskningssenter. Våre kjerneaktiviteter er forsking, formidling, og utdanning. I tillegg til forskningsarbeidet som finner sted ved SKOK, har senteret som mål å samordne og styrke den kvinne- og kjønnsforskningen som allerede utføres på universitetet, samt å stimulere og initiere ny aktivitet innen forskningsfeltet ved alle fakultetene. Forskningen ved SKOK har en utpreget tverrfaglig karakter og er i hovedsak orientert mot teoriutvikling og grunnforskning, men ser det også som sin oppgave å stimulere til empirisk og anvendt forskning.

Ved SKOK tilbys det også enkeltemner med kjønnstematikk, samt et årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfold og et tverrfaglig bachelorprogram i kjønnsstudier. SKOK arrangerer også gjesteforelesninger, seminar, og debatter som er åpne for publikum, hvor dagsaktuelle problemstillinger knyttet til kjønn blir belyst. SKOK tilbyr også doktorgradsstipend, og har per dags dato flere doktorgradskandidater som jobber med å utvikle egne prosjekter.

Ansatte

Den vitenskapelige staben ved SKOK har variert bakgrunn fra ulike fagretninger og disipliner, først og fremst fra samfunnsvitenskap og humaniora, men også fra naturvitenskapen. Det arbeides stadig med å skaffe stillinger innenfor flere fagområder, og SKOK bestreber seg på å initiere forskningssamarbeid med alle fakultetene, blant annet gjennom senterets egen forskergruppe "Kjønnsforskningens grunnlagsproblemer". Gruppen er en arena for samarbeid for forskere ved UiB med fokus på kjønnsproblematikk, og inkluderer alle forskerene ved senteret.

Visjon

SKOK har som mål å markere seg i internasjonal forskningssammenheng som et fremragende kjønnsforskningssenter forankret i et felles fokus på grunnlagsproblematikk, tverrfaglig kjønnsteori, kritisk tenkning, og globalt og historisk perspektiv. SKOK skal synliggjøre kjønnsforskningens samfunnsrelevans, både innenfor egen institusjon og for samfunnet verden for øvrig.