Hjem
Bachelor

Informatikk: Bioinformatikk, bachelor, 3 år

Introduksjon

Introduksjon

Bioinformatikk handlar om utvikling og bruk av informatikkmetodar for å løyse utfordringar innanfor molekylærbiologi og medisin.

Moderne molekylærbiologi generer særs store mengder data og er dermed heilt avhengig av avanserte informatikkmetodar. I dag er det for eksempel mogleg å bestemme genomet (samla genetisk materiale) for enkeltpersonar. Stadig betre bioinformatikkmetodar må derfor utviklast for å organisere og analysere desse dataa, og for å finne samanhengar mellom genar, livsstil og sjukdom.

Bioinformatikk er også sentralt i studiar av proteina sin verkemåte i organismar og i utviklinga av nye legemiddel, for eksempel gjennom oppdaging og optimalisering av nye enzym.

Som bioinformatikkstudent i Bergen vil du opparbeide deg ein solid kompetanse innanfor informatikkemne som programmering, algoritmar, søking og maskinlæring. Du vil òg tileigne deg kunnskap innanfor molekylærbiologi og medisin for å kunne forstå sentrale utfordringar innanfor desse fagfelta, for dermed å kunne utvikle og bruke relevante informatikkmetodar.

Bioinformatikk-miljøet ved Universitetet i Bergen har heilt sidan 2002 leia ei nasjonal plattform for bioinformatikk og leiar frå 2015 òg ein nasjonal forskarskole på feltet.

Informatikk åpner en ny verden

Produsent:
Joakim Birkelund
1/4

Dette er bioinformatikk

Produsent:
Joakim Birkelund
2/4

Dette er medisinsk visualisering

Produsent:
Joakim Birkelund
3/4

Studer informatikk ved Universitetet i Bergen

Produsent:
Pina Kingman
4/4

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Med ein fullført bachelorgrad har du kunnskap om korleis metodar frå bioinformatikken kan bidra til å løyse oppgåver innanfor andre fagområde. Dette gjer at du er attraktiv for stillingar innanfor forsking, forvaltning og bioteknologiske bedrifter, men også for eksempel innanfor energisektoren.

Etter bachelorgraden kan du gå vidare med eit masterstudium i bioinformatikk. Du vil også vere kvalifisert for andre masterretningar innanfor informatikk. Dersom du vel å avslutte studia etter fullført bachelorgrad, vil kompetansen din med bruk av informatikk vere eit stort konkurransefortrinn du kan ta med deg inn i eit anna fagfelt.

Vidare studium

  • Bachelorprogram

I det treårige studiet inngår emne som lineær algebra, innføring i molekylærbiologi, innføring i bioinformatisk sekvensanalyse og programmering.

  • Masterprogram

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i informatikk.

  • Forsking

Forskingsaktiviteten i fagmiljøet er delt opp i seks grupper: algoritmeteori, bioinformatikk, optimering, programutviklingsteori, sikker kommunikasjon og visualisering.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:


Kunnskap
Kandidaten
- er i stand til å gjennomgå grunnleggjande statistikk og algoritmar som blir brukt i metodar innan bioinformatikk
- kan forklare algoritmar sitt forhold til biologiske spørsmål som dei prøver å besvare/belyse
- er kjent med grunnleggjande kjemi og molekylærbiologi
- har kjennskap til sentrale metodar innan maskinlæring og bioinformatikk

Ferdigheiter
Kandidaten
- kan designe og implementere algoritmar og metodar innan bioinformatikk i tråd med god informatikk-praksis

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan kritisk og analytisk vurdere eiget og andres arbeid, og på eigenhand utvide sitt kunnskapsfelt
- kan arbeide både sjølvstendig og i grupper med andre
- kan vurdere juridiske og etiske sider ved arbeidet sitt
- kan på eigenhand utvide sitt kunnskapsfelt

Oppbygging

Oppbygging

Krav til bachelorgraden i bioinformatikk er ei spesialisering på til saman 140 studiepoeng. I tillegg må 30 studiepoeng veljast blant valfrie emne.

Valemne gir deg moglegheita til å sjølv sette saman graden din fritt ut frå kva faglege interesser og karriereplanar du har. Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra under fana "Kva lærer eg".

Bachelor i informatikk: bioinformatikk (krav 180 SP)
Innføringsemne (ex.phil) (krav 10 SP)
Du kan velje mellom to variantar av ex.phil (NB! seminarvarianten er atterhaldsam nye studentar i haustsemesteret).
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Spesialisering i bioinformatikk (krav 130 SP)
Vel minst eitt av emna
Datamaskiner og operativsystem (HVL)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF100Innføring i programmering101–61
INF101Objektorientert programmering101–62
MNF130Diskrete strukturar101–62
MOL100Innføring i molekylærbiologi101–62
INF102Algoritmar, datastrukturar og programmering101–63
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–63
STAT110Grunnkurs i statistikk101–63
INF281Innføring i bioinformatisk sekvensanalyse101–64
MAT121Lineær algebra101–64
INF285Genomikk, transkriptomikk og proteomikk101–65
INF283Innføring i maskinlæring101–65
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM100Kjemi i naturen101–61
KJEM110Kjemi og energi101–61
INF112Systemkonstruksjon101–64
MOL201Molekylær cellebiologi101–64
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF122Funksjonell programmering101–65
MOL203Genstruktur og -funksjon101–65
Valfrie emne (krav 30 SP)
Vel fritt emne som til saman utgjer 30 studiepoeng
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Vi har i dag utveklsingsavtalar med blant andre Vienna University of ­Technology (Austerrike), Third University of Rome (Italia) og Charles ­University, Praha (Tsjekkia). Universitetet i Bergen har dessutan mange andre utvekslingsavtalar.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er
søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar
med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Du finn søknadsskjema og meir informasjon på http://www.uib.no/utdanning/opptak/samordna-opptak .

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til
bachelorprogrammet i informatikk: bioinformatikk, studiekode i Samordna opptak: 184964

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og REALR2:

Matematikk R1 (eller S1+S2) + R2 og i tillegg anten:

  • Fysikk 1 + 2 eller
  • Kjemi 1 + 2 eller
  • Biologi 1 + 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
  • Geofag 1 + 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Tilrådde forkunnskapar

Bachelorprogrammet i bioinformatikk bygger på matematikk R1+R2 og gode mattekunnskapar er derfor anbefalt.

Overgangsordninger

Du har høve til å byte studieprogram haust og vår. På nettsidene våre finn du meir informasjon om kva program som er opne for intern overgang og korleis du søker.

Bioinformatikk

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184395

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for informatikk

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@mnfa.uib.no

55 58 30 30