Hjem

Barnevern, master, 2 år

Barnevernet har eit særleg ansvar for å sikre viktige samfunnsverdiar som barn sin rett til vern og omsorg. På studiet lærer du korleis utsette familiar skal bli møtte med god fagleg kunnskap, openheit og dialog.
 • Lengde2 År
 • Plassar35
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkNorsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust

Hovedinnhold

Poenggrense 2020  
Kvote 1 3,0
Kvote 2 3,58

I barnevernet er det stadig behov for auka kunnskap og kompetanse. Ein mastergrad i barnevern er eit viktig bidrag til feltet, og gir deg ein tryggare fagleg ståstad når du skal gjere viktige vurderingar. 

Det å ta vare på barnets behov og interesser er overordna på studiet.

 • Korleis kan vi balansere barnet sitt beste opp mot foreldra sitt ansvar og rettar?  
 • Kva terskel bør det offentlege ha for å gripe inn i privatlivet til familiar med barn?  
 • Korleis kan vi vite at tiltak er verksame?  

På studiet lærer du korleis utsette familiar skal bli møtte med god fagleg kunnskap, openheit og dialog.  

Studiet er særleg relevant for stillingar med ansvar knytt til utøving, organisering, utvikling, evaluering og kvalitetssikring av barnevernet sine oppgåver, samt leiarstillingar på ulike nivå i barnevernet.

Jobb

Etter fullført mastergrad kan du:  

 • få stillingar som krev utvida og spesialisert kompetanse innan barnevernfeltet. For mer informasjon kontakt Bufetat
 • få faglege og administrative stillingar der kompetanse om og tiltak for utsette barn og familiar står sentralt
 • Søke deg vidare til ph.d-programmet

85 prosent av dei med utdanning frå Det psykologiske fakultet seier dei er i relevant jobb to år etter at dei avslutta studia.

Meir informasjon under

Oppbygging 

Masterprogrammet i barnevern er eit toårig fulltidsstudium, som startar i august.  

Første semester 

Andre semester 

Tredje og fjerde semester 

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardag 

Masterprogrammet i barnevern er eit fulltids- og tverrfagleg studium på eit tverrfagleg institutt som held til på Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) ved Det psykologiske fakultet.Grunnlaget for studiet er forelesningar og arbeid i seminargrupper. Du har fem obligatoriske emne,  og du kan velje eitt emne fritt. Emna leier fram til arbeidet med masteroppgåva, som du kan finne tema for i samarbeid med fagmiljøet.  

Undervisninga vil i hovudsak vere på norsk, men noe av undervisningen vil foregå på engelsk.  

Du kan velje å bli med i ei av forskargruppene våre. 

Dette masterprogrammet er eitt av få slike tilbod i Noreg. Studiet gir deg kompetanse til å forstå heilskapen i eit fagområde som er sett saman av mange ulike disiplinar. 

Kva lærer du

Med en mastergrad i barnevern får du: 

 • god kunnskap om utsette barn og familiars livsvilkår og velferd 
 • forståing for barn, barndom og foreldreskap i ulike kontekstar, samt korleis du kan bruke denne kunnskapen i ein barnevernfagleg samanheng  
 • auka medvit knytt til faget si normative karakter, og etisk informert praksis
 • god informasjonskompetanse, og under dette kunne søkje, vurdere, kritisk reflektere over og bruke vitskapleg litteratur og forsking av relevans for barnevernet. 

Full liste med læringsutbyte

Utveksling 

Du kan ikkje reise på utveksling i dette studiet. 

 

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle 

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her