Hjem

Barnevern, master, 2 år

Barnevernet har eit særleg ansvar for å sikre viktige samfunnsverdiar som barn sin rett til vern og omsorg. På studiet lærer du korleis utsette familiar skal bli møtte med god fagleg kunnskap, openheit og dialog.
 • Lengde2 År
 • Plassar70
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkNorsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust

Hovedinnhold

Velkommen som student på masterprogrammet i barnevern

 

Frammøte: Undervisningen starter i uke 33 med orienteringsmøte og introduksjonsforelesning 15. august, kl.10.15 i auditorium 305 (rom 309) i Ulriksdal 8. 

Timeplanen for høsten:  

Har du ikke studert ved UIB før?  Da kan du ha nytte av informasjonen for nye masterstudenter og UIB sin sjekkliste for nye studenter.

På denne siden finner du nyttig informasjon om studiehverdagen ved Det psykologiske fakultet. Gjør deg kjent med UiB og blant annet bostedsmuligeheter, lesesaler og studentbevis.

Semesterregistrering  Husk å semesterregisterere deg i Studentweb innen uke 33 slik at du få med deg viktig informasjon som blir medelt de første ukene i august. Det å semesterregistrere seg betyr at du:

 • Lager en studentkonto
 • Oppdaterer semesteradressen din
 • Betaler semesteravgiften
 • Melder deg til eksamen og undervisning

​​​​​​​Selv om den offisielle fristen er 1. september anbefaler vi deg på det sterkeste om å fullføre registreringen innen fredag 20 august. Informasjon om semesterregistrering. Rett etter at du er ferdig med registreringen i studentweb, opprett en studentkonto i sebra.uib.no. Det eneste du trenger for å lage en konto er fødsels- og personnummeret ditt, studentnummer og pinkode. Den nye kontoen blir da aktivert i løpet av natten.

Til sist last ned studentappen og skaff deg et student ID-kort på kortsenteret som ligger i Studentsenteret. Husk gyldig iD! Dette er veldig viktig for å ha tilgang til lesesaler, biblioteket og registrering av obligatorisk oppmøte.

Etter at du er registrert som student må du vente i ca ett døgn før du får tilgang til læringsplatformen vår MittUIB.her er det spesielt viktig at du gjør deg kjent med disse før semesterstart. Vennligst les: Innføring i UiBs digitale tjenester og system 

Trenger du hjelp med registreringen i studentweb?Ta kontakt med Infosenteret i Christiesgate 12.

Har du spesielle behov?  Dersom du har funksjonsnedsettelse og behov for tilrettelegging, ta kontakt med oss allerede nå. På den måten kan vi finne gode løsninger for deg, hvis du får tilbud om studieplass. Informasjon om tilrettelegging.

Har du spørsmål?  Kontakt infosenteret ved Det psykologiske fakultet på UIB-Hjelp eller tlf: 55 58 27 10

Frå hausten 2022 endrar programmet seg og ny studieplan og utdanningsplan følgjer. Fra nå og av må du ha bachelor i barnevern for å søkje.For deg som starta hausten 2021 og 2020 vil den utdanningsplanen og studieplanen du starta på gjelde til du er ferdig. 

Barnevernfagleg kompetanse byggjer på bidrag frå fleire ulike fagdisiplinar, mellom anna psykologi, juss, pedagogikk og sosiologi. Utdanninga skal gje progresjon som byggjer fagleg bru mellom bachelor i barnevern og master i barnevern.

Studiet skal få fram barnevernspedagogar som kan reflektere kritisk over eigen praksis, samt vurdere samanhengar mellom samfunnsmandat, politiske diskursar, teori, forsking, gjeldande regelverk og relevant rettspraksis. Utdanninga skal setje kandidaten i stand til å forstå og forvalte dei verkemidla barnevernet rår over, slik at barn og unge som lever i utsette livssituasjonar får riktig hjelp til rett tid.

Masterprogram i barnevern gjev kandidatane kompetanse til å utøve kunnskapsbasert praksis i tenestene.  Etter enda utdanning har kandidaten avansert kunnskap om barnevernsfaglege arbeid med barn, unge og familiar som lever i ein utsett livssituasjon. Det barnevernfaglege arbeidet inneber førebygging, rettleiing, utgreiings- og endringsarbeid, samt forvalting, saksbehandling og kritisk tenking i avgjerdsprosessar.

Jobb

Vanlege arbeidsområde er kommunalt og statleg barnevern, i og utanfor institusjon. Kandidatane vil tileigne seg kompetanse som også vil kunne vere relevant for arbeid med barn og unge si psykiske helse, kriminalomsorg og for arbeid i barnehage og skole.Utdanninga skal også kvalifisere til arbeid i ulike kompetansemiljø, forskings- og utdanningsinstitusjonar.

85 prosent av dei med utdanning frå Det psykologiske fakultet seier dei er i relevant jobb to år etter at dei avslutta studia.

Meir informasjon under

Oppbygging 

Masterprogrammet i barnevern er eit toårig fulltidsstudium, som startar i august.    

NB: Denne utdanningsplanen gjeld kun dei som startar hausten 2022

Første semester 

 • MABARN328 Barn si utvikling -risiko og beskyttelse i individ, familie og samfunn (30 stp.)

Andre semester 

 • MABARN329 Forsvarleg rettsbruk og rettstryggleik i barnevernet (15 stp.)
 • HEM303 / Qualitative Methods and Research Planning eller HEM304 / Quantitative  Methods and Reaserch Planning (15 stp.)

Tredje semester

 • MABARN331 Kunnskapsbasert barnevernfagleg praksis på individ- og systemnivå (30 stp.)

Fjerde semester

 

For deg som blei tatt opp som student hausten 20 og hausten 21 vil følgande utdanningsplan gjelde: 

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardag 

Master i barnevern er eit heiltidsstudium på 2 år. Utdanninga skal gje progresjon som byggjer fagleg bru mellom bachelor i barnevern og master i barnevern. Det er eit mål å vidareutvikle kandidaten si evne til analytisk tenking og til å bruke barnevernsfagleg kompetanse i arbeid med barn og familiar. Utdanninga skal integrere teori, empiri og ferdigheitstrening.

Master i barnevern blir tilbyde Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) ved Det psykologiske fakultet.Grunnlaget for studiet er førelesingar og arbeid i seminargrupper. Du har seks obligatoriske emne. Emna leiar fram til arbeidet med masteroppgåva, som du kan finne tema for i samarbeid med fagmiljøet.  

Undervisinga vil i hovudsak vere på norsk, men noko av undervisinga vil vere på engelsk.  

Kva lærer du

Med ein mastergrad i barnevern får du: 

 • avansert kunnskap om omsorgsvilkår og kva oppvekstvilkår har å seie for barn si utvikling og helse
 • avansert kunnskap om kjelder til kunnskapsbasert praksis i utgreiings-, vedtaksprosessar og tiltaksarbeid.
 • inngåande kunnskap om sentrale rettskjelder i barnevernet og kunnskap om barnet si stilling som rettssubjekt og den rettslege reguleringa av familielivet
 • inngåande kunnskap om samfunnsvitskaplege metodar, vitskapsteori, og forskingsetikk med relevans for barnevernfeltet
 • avansert kunnskap om kommunikasjon og brukarmedverknad i arbeid med barn og deira familie
 • inngåande kunnskap om fagleg leiing, kollegarettleiing og tverrfagleg og tverretatleg samarbeid

Full liste med læringsutbyte

Utveksling 

Du kan ikkje reise på utveksling i dette studiet. 

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du: 

Søknadsfristen er 20. april. 

Søk her