Hjem

Barnevern, master, 2 år

Barnevernet har eit særleg ansvar for å sikre viktige samfunnsverdiar som barn sin rett til vern og omsorg. På studiet lærer du korleis utsette familiar skal bli møtte med god fagleg kunnskap, openheit og dialog.
 • Lengde2 år
 • Plassar35
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkNorsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust

Hovedinnhold

Velkommen som student på masterprogrammet i barnevern, et studium ved Det psykologiske fakultet

 

Frammøte: Programmets orienteringsmøte vil finne sted i uke 34 med orienteringsmøte og introduksjonsforelesning 23. august, kl. 09:15 på BB Aud 2 i Jonas Lies vei 91 (Google Maps).

Timeplanen for høsten:  

På disse emnene foregår undersviningen både på norsk og engelsk.Vi gjør deg oppmerksom på at GLODE302 er et engelskpråklig emne felles for alle våre tre masterprogramer ved Institutt for helse, miljø og likeverd og at undervisningen vil i hovedsak være på engelsk.

Har du ikke studert ved UIB før?  Da kan du ha nytte av informasjonen for nye masterstudenter og UIB sin sjekkliste for nye studenter.

På denne siden finner du nyttig informasjon om studiehverdagen ved Det psykologiske fakultet. Gjør deg kjent med UiB og blant annet bostedsmuligeheter, lesesaler og studentbevis.

Semesterregistrering  Husk å semesterregisterere deg i Studentweb innen uke 34 slik at du få med deg viktig informasjon som blir medelt de første ukene i august. Det å semesterregistrere seg betyr at du oppdaterer semesteradressen din, betaler semesteravgiften og vurderingsmelder og undervisingsmelder deg. Selv om den offisielle fristen er 1. september anbefaler deg på det sterkeste om å fullføre registreringen innen fredag 20 august. Informasjon om semesterregistrering. Rett etter at er ferdig med registreringen i studentweb, opprett en studentkonto i sebra.uib.no. Det eneste du trenger for å lage en konto er ditt fødsels- og personnummer, student nummer og pinkode.Den nye kontoen blir da aktivert i løpet av natten.

Til sist last ned studentappen og skaff deg et student ID-kort på kortsenteret som ligger i Studentsenteret. Husk gyldig iD! Dette er veldig viktig for å ha tilgang til lesesaler og biblioteket.

Etter at du er registrert må du vente i ca ett døgn før du får tilgang til læringsplatformen vår MittUIB. Det er viktig at du gjøre deg kjent med denne før semesterstart. Vennligst les: Innføring i UiBs digitale tjenester og system

 

Trenger du hjelp med registreringen i studentweb?Da kan du få hjelp onsdag 11. august kl 10-11 ved informasjonsseneteret ved Det psykologiske fakultet i Christiesgate 12, første etasje.

Har du spesielle behov?  Dersom du har funksjonsnedsettelse og behov for tilrettelegging, ta kontakt med oss allerede nå. På den måten kan vi finne gode løsninger for deg, hvis du får tilbud om studieplass. Informasjon om tilrettelegging.

Har du spørsmål?  Kontakt infosenteret ved Det psykologiske fakultet på UIB-Hjelp eller tlf: 55 58 27 10

Poenggrense 2020  
Kvote 1 3,0
Kvote 2 3,58

I barnevernet er det stadig behov for auka kunnskap og kompetanse. Ein mastergrad i barnevern er eit viktig bidrag til feltet, og gir deg ein tryggare fagleg ståstad når du skal gjere viktige vurderingar. 

Det å ta vare på barnets behov og interesser er overordna på studiet.

 • Korleis kan vi balansere barnet sitt beste opp mot foreldra sitt ansvar og rettar?  
 • Kva terskel bør det offentlege ha for å gripe inn i privatlivet til familiar med barn?  
 • Korleis kan vi vite at tiltak er verksame?  

På studiet lærer du korleis utsette familiar skal bli møtte med god fagleg kunnskap, openheit og dialog.  

Studiet er særleg relevant for stillingar med ansvar knytt til utøving, organisering, utvikling, evaluering og kvalitetssikring av barnevernet sine oppgåver, samt leiarstillingar på ulike nivå i barnevernet.

Jobb

Etter fullført mastergrad kan du:  

 • få stillingar som krev utvida og spesialisert kompetanse innan barnevernfeltet. For mer informasjon kontakt Bufetat
 • få faglege og administrative stillingar der kompetanse om og tiltak for utsette barn og familiar står sentralt
 • Søke deg vidare til ph.d-programmet

85 prosent av dei med utdanning frå Det psykologiske fakultet seier dei er i relevant jobb to år etter at dei avslutta studia.

Meir informasjon under

Sølve B. Randal master i barnevern
Jeg ville ha en tydeligere akademisk plattform
Sølve B. Randal
Avdelingsleder

Oppbygging 

Masterprogrammet i barnevern er eit toårig fulltidsstudium, som startar i august.  

Første semester 

Andre semester 

Tredje og fjerde semester 

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardag 

Masterprogrammet i barnevern er eit fulltids- og tverrfagleg studium på eit tverrfagleg institutt som held til på Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) ved Det psykologiske fakultet.Grunnlaget for studiet er forelesningar og arbeid i seminargrupper. Du har fem obligatoriske emne,  og du kan velje eitt emne fritt. Emna leier fram til arbeidet med masteroppgåva, som du kan finne tema for i samarbeid med fagmiljøet.  

Undervisninga vil i hovudsak vere på norsk, men noe av undervisningen vil foregå på engelsk.  

Du kan velje å bli med i ei av forskargruppene våre. 

Dette masterprogrammet er eitt av få slike tilbod i Noreg. Studiet gir deg kompetanse til å forstå heilskapen i eit fagområde som er sett saman av mange ulike disiplinar. 

Kva lærer du

Med en mastergrad i barnevern får du: 

 • god kunnskap om utsette barn og familiars livsvilkår og velferd 
 • forståing for barn, barndom og foreldreskap i ulike kontekstar, samt korleis du kan bruke denne kunnskapen i ein barnevernfagleg samanheng  
 • auka medvit knytt til faget si normative karakter, og etisk informert praksis
 • god informasjonskompetanse, og under dette kunne søkje, vurdere, kritisk reflektere over og bruke vitskapleg litteratur og forsking av relevans for barnevernet. 

Full liste med læringsutbyte

Utveksling 

Du kan ikkje reise på utveksling i dette studiet. 

 

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle 

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her