Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Studiestart høst 2020

Ex.phil. for SV-studenter

Informasjon om ex.phil. (Examen philosophicum) for deg som er student ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Examen philosophicum (ex.phil.) er et obligatorisk innføringsemne i filosofi som inngår i alle bachelorgrader ved Universitetet i Bergen. Emnet skal gi deg en innføring i universitetets tenke-, arbeids- og skrivemåter. Du vil få innføring i filosofiske perspektiver på akademisk kultur og danning, og på sentrale spørsmål i samfunnsvitskapen. 

Du kan ta ex.phil på to måter: enten ved å følge seminar­modellen eller ved å gå opp til en skriftlig skoleeksamen. Seminarmodellen er primært et tilbud til ferske studenter.

Seminarmodell

I seminarmodellen av ex.phil. (EXPHIL-SVSEM) går du på forelesninger og deltar i seminarundervisning gjennom hele semesteret. Det er obligatorisk oppmøte på seminar og obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for å kunne ta eksamen i emnet.

Undervisningen består av forelesninger, seminar og faglig veiledning i forbindelse med skrivingen av seminaroppgave som er eksamen i emnet. Du vil få veiledning i arbeidet med oppgaven som del av seminarundervisningen. Det er ikke skoleeksamen for studenter som velger seminarmodellen.

Det er begrenset antall plasser på seminarmodellen og det er ofte venteliste. Studenter som ikke møter på første seminar, mister plassen på seminarmodellen. Ved fravær på første seminar grunnet sykdom o.l. må dette meldes seinest samme dag som seminaret til exphil@uib.no, og legeerklæring må kunne fremvises. 

Skoleeksamen

I eksamensmodellen (EXPHIL-SVEKS) går du på de samme forelesningene som i seminarmodellen, men du har ingen gruppeundervisning. Du må skrive og bestå en oppgave i løpet av semesteret. Til slutt tar du en skriftlig skoleeksamen.

Det gis ingen ekstraundervisning/seminarer for studenter som velger skoleeksamen. Du skriver en obligatorisk øvingsoppgave som må godkjennes for at du skal kunne ta eksamen. Du vil få skriftlig tilbakemelding med kommentarer på oppgaven.

Semesteret avsluttes med en 4-timers skoleeksamen. Eksamen består av resonnerende oppgaver. Det gis ingen kontinuasjonseksamen, men studentene har anledning til å melde seg til ny eksamen neste semester. Det er anledning til å overføre godkjent øvingsoppgave fra ett semester til påfølgende semester.

Hvordan melder jeg meg opp?

Du melder deg opp i Studentweb

  • Seminarmodellen (EXPHIL-SVSEM): Undervisningsmelding = søknad om plass. Frist for søknad 12. august. 
  • Eksamensmodellen (EXPHIL-SVEKS): Åpent for alle, frist 1. september for å melde seg til undervisning og eksamen.

Hvem får plass på seminarmodellen?

Vi prøver å få plass til alle som vil, men det er som oftest flere søkere enn plasser. Nye studenter på bachelorprogram prioriteres, deretter årsstudiene. 

Det er også holdt av plasser til studentene som har ex.phil i 3. eller 5. semester i utdanningsplanen (bachelor i samfunnsøkonomi og bachelor i politisk økonomi).

Når får du svar om du har fått plass på seminarmodellen?

Du får beskjed på mail i slutten av uke 33 om du får plass, og du kan sjekke status for søknaden i Studentweb. Der kan du også se om du står på venteliste.

Bachelorprogrammet i IKT

Studenter på bachelorprogrammet i IKT tar ex.phil på MatNat med emnekodene EXPHIL-MNEKS/EXPHIL-MNSEM. MatNat har undervisningsopptak, og du må melde deg opp i Studentweb innen kl. 23.59, torsdag i uke 33.

Bachelorprogrammet i kognitiv vitenskap

Studenter på bachelorprogrammet i kognitiv vitenskap tar ex.phil. i fjerde semester (vårsemester). Oppmelding i Studentweb med emnekodene EXPHIL-PSEKS/EXPHIL-PSSEM.

Når har jeg forelesning?

Første forelesning er fredag i uke 33. Timeplan finner du på emnesidene:

Det holdes tre forelesningsrekker (den samme forelesningen holdes tre ganger). Forelesningsrekkene er SV1, SV2 og SV3. Du går på forelesninger sammen med de andre som går på studieprogrammet ditt: 

  • Forelesning SV1: informasjonsvitenskap, medier og kommunikasjon, TV-produksjon, medie- og interaksjonsdesign, journalistikk
  • Forelesning SV2: geografi, sosialantropologi, europastudium, sammenliknende politikk 
  • Forelesning SV3: administrasjon og organisasjonsvitenskap, sosiologi, samfunnsøkonomi (2. år bachelor og 1. år profesjonsstudiet) og politisk økonomi (3. år)

Dersom du tar emner som kolliderer med forelesningstidspunktet eller du av andre grunner ikke kan møte på forelesningsrekken til ditt studieprogram, kan du selv velge forelesningsrekken som passer med din timeplan.

Studenter på bachelorprogrammet i IKT skal ta ex.phil på MatNat og skal følge EXPHIL-MNEKS/EXPHIL-MNSEM forelesning 1.

Ofte stilte spørsmål 

Skal jeg velge seminarmodell eller eksamensmodell?

Seminarmodellen av ex.phil. gir tett oppfølging gjennom semesteret og avsluttes med en semesteroppgave. Dersom du ikke har studert tidligere anbefaler vi denne versjonen. Eksamensmodellen har mindre oppfølging og ingen obligatoriske seminarer. Denne modellen baserer seg på mer selvstendige studier og avsluttes med en skoleeksamen.

Kan jeg møte opp på en seminargruppe uten plass?

Nei, kun de som har fått plass kan møte.

Jeg har vært borte fra fire seminar i ex. phil., men jeg har sykemelding.

Du kan bare ha tre fravær fra  seminarene uansett årsak. Sykemelding vil dessverre ikke hjelpe.

Kan jeg bytte fra seminarmodellen til skoleeksamen?

Dersom du har for stort fravær eller av andre grunner ikke får mulighet til å fullføre seminarmodellen kan du melde overgang til skoleeksamen. Vær oppmerksom på at studenter som tar skoleeksamen må gjennomføre en obligatorisk øvingsoppgave for å kunne gå opp til eksamen.

Har du ex.phil. fra før?

Du skal ikke ta ex.phil på nytt. 

Dersom du ikke skal ta ex.phil. melder du deg opp i et annet emne i stedet. Studieveileder kan gi deg råd om hva du bør velge.