Hjem
Ansattsider for Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Tiltaksplan

Tiltaksplan for likestilling 2018-2021

I fakultetsstyremøte 11. september 2018 ble det vedtatt en egen tiltaksplan for likestilling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet.

Hovedinnhold

Tiltaksplanen er en formalisering av tiltak som følger av den sentralt vedtatte handlingsplanen for likestilling ved UiB, samt tiltak som ligger i fakultetets rekrutteringsplan vedtatt våren 2017.

DELMÅL 1: Høyere andel kvinner i førsteamanuensis- og professorstillinger

TiltakBeløp
Karriereveiledning for kvinner – ved oppstart i stillingen og årlige medarbeidersamtaler har instituttleder ansvar for å legge et løp med tanke på framtidig professoropprykk. Bør her informere om muligheten for å søke om kvalifiseringsstipend og oppfordre den ansatte til å benytte seg av tiltaket halv opptjeningstid til forskningstermin. 
Ulike typer kvalifiseringsstipend for kvinner under professornivå. Søknader til dette tiltak må vise til en tidsplan for kvalifiseringsløpet og må spesifisere på hvilken måte de ønskede tiltak vil bidra i en plan mot kvalifisering. Kvalifiseringsstipend kan bestå av fritak fra undervisning, faglige reiser, teknisk assistanse, lederutvikling, nettverksbygging, språkvask, publiseringsstøtte og liknende. Slike stipend kan gis inntil 2 ganger.Kr. 50 000
Støtte til ansettelse av kvinner i professor II-stillinger (forutsetter 3-årig ansettelse). Det gis ikke støtte til forlengelse av II-stillinger.50 % av kostnadene
Bonus til institutter for hver ansettelse av kvinne i fast vitenskapelig stilling.*Kr. 150 000
Bonus til institutter for hver kvinne som får opprykk til professor.*Kr. 50 000
Vurdere bruk av letekomiteen for å rekruttere kvinnelige søkere spesielt 
Driftsmidler til ansatte som tipser om kvinnelige kandidater (dersom vedkommende senere blir ansatt).*Kr. 20 000
Oppfordre kvalifiserte kvinnelige kandidater i fagmiljø med lav kvinneandel å søke på ledige stillinger 
Vurdere å ha 2 kvinner i komiteer ved de enheter hvor kvinner er underrepresentert. 
Kompensasjon til kvinnelige komitémedlemmer ansatt på fakultetet for den merbelastningen det er å sitte i flere komiteer pr år (gjelder komiteer med kompetansevurdering).*Kr. 25 000

DELMÅL 2: Raskere karriereutvikling for kvinner i forskning

TiltakBeløp
Halv opptjeningstid til forskningstermin for kvinnelige førsteamanuenser fram til de får kompetanseopprykk. Gis inntil 2 ganger. 
Startpakker til nyansatte kvinnelige førsteamanuenser og professorer. (tildeles
automatisk ved ansettelse).
Kr. 100 000
Fakultetet vil delfinansiere ansettelse i professor II-stillinger dersom disse benyttes som
mentor for kvinnelige postdoktorer. Det forventes at postdoktoren og mentoren
samforfatter en artikkel i løpet av mentorperioden
 
Kvinnelige postdoktorer kan tilbys en fag-ekstern kvinnelig mentor som kan identifisere
og kompensere for barrierer som kvinner møter i akademia
 
Instituttene bør sørge for kjønnsbalanse i seminarrekker og inviterte foredragsholdere 

DELMÅL 3: Høyere andel kvinner i faglige lederstillinger

TiltakBeløp
Årlige forskningsmidler til kvinnelige instituttledere.Kr. 50 000
Startpakke til kvinnelig dekan for å redusere faglig etterslep 
Midler til kvinnelige professorer som søker sentervirkemidler og store prosjekter 

DELMÅL 4: Oppnå jevn kjønnsbalanse i alle studier

TiltakBeløp
Bevissthet rundt hvordan man presenterer de ulike fag i media 
Planlegge undervisningen slik at studenter møter undervisere og veiledere av begge
kjønn
 
Synliggjøre forbilder av begge kjønn på nettsidene 
Vektlegge kjønn- og kjønnsteori i pedagogiske sammenhenger 

* Tiltak merket med * tildeles fortløpende ved henvendelse til fakultetet. Disse kan sendes til bjorn.petersen@uib.no.