Hjem
Ansattsider for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Arbeidsstøtte for arrangering av ph.d.-kurs

Hovedinnhold

Utvikling av forskerutdanningskurs er en prioritert oppgave og det vil bli lagt til rette for samarbeid mellom instituttene innen felt hvor dette er hensiktsmessig. Det bør legges opp en samlet plan for kurstilbudet ved fakultetet for kommende semestre. Dette er særlig viktig for kandidatenes planlegging av opplæringsdelen.

Oppretting

Hvordan opprette ph.d.-kurs?

Instituttet utformer en kort søknad i ephorte om å få opprette ph.d.-kurs. Søknaden må spesielt omtale studiepoengsuttellingen sett i lys av kursets arbeidsmengde og arbeidskrav. Som vedlegg til søknaden må det følge en kursbeskrivelse. Skjema for kursbeskrivelse skal brukes og alle obligatoriske felt må fylles ut. Kursinformasjon som fylles inn skal være på det språk som blir brukt under kurset, vanligvis engelsk. Liste over kjernelitteratur, kursprogram og kursinnhold kan gjerne sendes som egne vedlegg. Det må også utarbeides en kort læringsutbyttebeskrivelse for kurset.

Frister for innmelding:

Kurs som skal holdes i første halvdel av høstsemesteret skal meldes innen 15. mai og kurs som skal holdes i andre halvdel av høstsemesteret innen 15. august. For vårens kurs vil tilsvarende frister være 15. oktober og 15. januar. Generelt er det anbefalt å melde inn kurset så tidlig som mulig for å få nok tid til annonsering og rekruttering av deltakere.

Nye emnetilbud på ph.d.-nivå skal godkjennes formelt i Programstyret for ph.d.-programmet. For emner som arrangeres regelmessig kan mindre årlige endringer meldes direkte til ph.d.-koordinator ved fakultetet helst innen 15. mai for høstkurs og innen 15. november for vårkurs.  

Formelle krav til ph.d.-kurs

Fakultetets forskningsutvalg vedtok 14.03.2005 retningslinjer for forskerutdanningskurs som tilbys ved fakultetet. Retningslinjene er i samsvar med de nasjonale retningslinjene for forskerutdanningskurs i samfunnsvitenskapelige fag av 14.11.1997.

Nivå

 • Forelesere skal ha doktorgrad eller tilsvarende
 • Deltakerne skal i hovedsak være doktorgradskandidater eller etablerte forskere/lærere. Enkelte masterstudenter med relevante prosjekter kan delta
 • ”Bestått”-kravet ved dokumentasjon er karakteren B

Omfang - studiepoeng

I vurderingen av omfang skal det tas utgangspunkt i at 3 studiepoeng tilsvarer ca. 2 ukers arbeid på heltid. I vurderingen må en trekke inn medgått tid til selve undervisningen, for- og etterarbeid samt hvor arbeidskrevende dokumentasjons- eller evalueringsformen er.

Et kurs på 10 studiepoeng kan eksempelvis tilsvare

 • Undervisning i minimum 20 timer fordelt over minimum 3 dager
 • Kjernelitteratur på 500-700 sider
 • Godkjent essay eller annen form for evaluering

Vurderingsformer

Vurdering kan skje i form av f.eks. obligatoriske praktiske øvelser, skriftlige eller muntlige prøver eller godkjent essay.

For kurs som avsluttes med et essay vil størrelsen på essayet avhenge av antall studiepoeng kurset gir, samt i hvilken grad det inngår andre arbeidskrevende aktiviteter som kan dokumentere at kandidaten har tilegnet seg de nødvendige faglige kunnskaper. For kurs som gir 10 studiepoeng og som kun omfatter forelesninger skal det avsluttende essayet være på 4.000-6.000 ord.

Læringsutbytte

Her er noen retningslinjer og råd ved utarbeidelse av læringsutbyttebeskrivelse for ph.d.-kurs:

 • beskrivelsen skal begynne med: "Upon successful completion of this course the participants should be able to:"
 • hvert punkt skal begynne med et verb. Eksempler: "demonstrate/provide an overview/explain/analyse/present/compare/evaluate/formulate/identify"
 • under utarbeidingen av beskrivelsen bør man ha de tre kategoriene læringsutbytte i bakhodet: kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse. Disse tre kategoriene skal derimot ikke brukes som mellomoverskrifter
 • læringsutbyttebeskrivelsen skal gjenspeile det kandidatene faktisk blir testet i gjennom de obligatoriske delene av kurset (paper, oppgaver, eksamen, deltakelse osv)
 • læringsutbyttebeskrivelsen for fakultetet sitt ph.d.-program inngår i Programbeskrivelsen. Den viser nivået som aktiviteter på ph.d.-nivå skal ligge på

Støtte til arrangering av kurs

Økonomisk støtte

Instituttene dekker selv kostnadene ved å arrangere ph.d.-kurs.

Selve kurset skal være gratis for deltakerne. Utenbys deltakere må selv dekke eventuelle kostnader til reise og opphold. 

Administrativ støtte

Det forutsettes at instituttene og sentrene bidrar med administrative ressurser og har selv ansvar for å orientere administrasjonen om planlagte kurs og behov for administrativ støtte til arrangeringen.

Annonsering

Forskerutdanningskurs som blir godkjent blir annonsert på fakultetets internettsider. Kursene blir da samtidig tilgjengelige via Nasjonal forskerkursportal for samfunnsfag.

Institutter som ønsker nordisk utlysning på internett kan gjøre dette enkelt og gratis gjennom NordForsk.

Gjennomføring

Påmelding til kurset

Ph.d.-studenter fra fakultetet kan selv melde seg til undervisning og vurdering i FS dersom instituttet ønsker dette. Eksterne ph.d.-studenter må melde seg ved å fylle ut påmeldingsskjema som fakultetet oppretter ved registrering av kurset i FS. Interne ph.d.-studenter kan også bruke skjemaet dersom instituttet ønsker dette. Det kan f.eks. være for å regulere opptak til et kurs med et begrenset antall plasser.

Dersom det ikke er til ulempe for instituttet, ønsker fakultetet å registrere eksterne deltakere først når det er klart hvem som faktisk deltar på kurset. Årsaken til dette er omfattende administrasjon i registreringen av eksterne deltakere.

Fakultetet oppfordrer instituttene til å bruke Mitt UiB i kommunikasjonen med påmeldte kursdeltakere. Det er blant annet mulig for en administrator å legge inn eksterne deltakere og koble disse til det aktuelle emnet i Mitt UiB. 

Tilgang til litteraturkiosken for eksterne kandidater uten UiB-konto

Eksterne kandidater logger seg på Litteraturkiosken med den e-postadressen som er registrert på dem i FS. Dette gjøres i det bildet der det står «Brukere uten UiB-brukernavn logger inn her». Da kommer man til en ny pålogging hvor det står «Innlogging for privatister og andre uten UiB-brukerkonto.»

Deretter sender systemet et passord i retur. Når dette er mottatt, kan man gå tilbake til innloggingssiden for dem «uten UiB-brukernavn».

Deretter skriver man inn sin e-post adresse og brukernavnet som ble tilsendt. Når man er inne i Litteraturkiosken står man fritt til å kjøpe den litteraturen som er tilgjengelig på emnet / emnene man er registrert på i FS.

Registreringer i FS: Kurset, studieretter og vurderingsmeldinger

 • Fakultetet oppretter godkjente ph.d.-kurs i FS. 
 • Instituttet gir beskjed til fakultetet når det er klart for registrering av vurderingsmeldinger.
 • Fakultetet oppretter gjestestudieretter for eksterne deltakere og vurderingsmelder. Ved oppretting av vurderingsmeldinger legger fakultetet emnet inn i planen for kandidaten, hvis dette ikke allerede er gjort av kandidaten selv. Dette gjelder kun for de kandidatene som tar et emne som er arrangert av eget institutt. Instituttet får beskjed når dette er klart.

Avslutning

Sensur og kursdokumentasjon

Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. Bestemmelsene vedrørende klage over sensur i Lov om universiteter og høgskoler gjelder også for forskerutdanningskurs ved UiB. Sensurfrist for kurs på våren er 5. oktober, for høstens kurs er fristen 3. mars (sensuren må da være overført til protokoll).

 • Instituttene fører protokoll etter fullførte kurs og arkiverer disse i ephorte. Instituttet overfører resultatet til protokoll i FS. Godkjenningen vil da fremkomme i Studentweb for den enkelte kandidat.
 • Etter protokollføring oppretter fakultetet en issue til SA vurdering og eksamen om å sende ut karakterutskrifter til samtlige utenlandske deltakere. 

Rapportering fra instituttet

Etter kurset skal instituttet oversende en kort rapport til fakultetet. Rapporten skal inneholde en oppsummering av kurset, herunder hvor kurset har vært annonsert, kort innholdsbeskrivelse (evt. programmet), deltakerliste og en vurdering av kurset og gjennomføringen basert på evaluering av kurset. Deltakerlisten må vise den enkeltes institusjonstilhørighet og studiepoengsuttelling. Kandidatene sin deltakelse skal være ferdig protokollført i FS før rapporten sendes inn.