Hjem
Ansattsider for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Retningslinjer for bedømmelse ved opprykk til professor

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har utarbeidet egne retningslinjer for bedømmelse ved opprykk til professor etter kompetanse.

Hovedinnhold

Personlig opprykk til professor etter kompetanse er hjemlet i Kunnskapsdepartementets «Forskrift om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger» av 23.7.2010. Retningslinjene under er å anse som en konkretisering av de generelle retningslinjene i Kunnskapsdepartementets forskrift.

Kriteriene for tilkjenning av vitenskapelig kompetanse som professor er tilsvarende med retningslinjene i «Krav til kompetanse for professoropprykk» som Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag fastsatte i desember 2007, med justeringer vedtatt 23. april 2013. I tillegg kommer kravene som fremgår i «Regler for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiB» (vedtatt av Universitetsstyret 29. august 2019).

Bedømmelseskomité

Søkere til kompetanseopprykk skal vurderes av en bedømmelseskomité.

Sakkyndig komité for søkere til kompetanseopprykk skal bestå av 3 personer med professorkompetanse eller tilsvarende kompetanse på søkers fagområde. Det skal utpekes en leder for bedømmelseskomiteen blant komiteens medlemmer. Så langt det er mulig, og på de fagområder det er naturlig, skal komiteen ha et medlem fra et annet land. Bare ett medlem av bedømmelseskomiteen kan være fra søkers egen institusjon. Begge kjønn skal om mulig være representert i komiteen. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal det redegjøres særskilt for dette.

I tillegg til de ordinære sakkyndige – og etter forslag fra disse – kan det i særlige tilfeller utpekes en eller flere spesialsakkyndige til å uttale seg om deler av det materiale søkerne har sendt inn. Eventuelle spesialsakkyndige avgir individuelle vurderinger som oversendes til veiledning for de ordinære sakkyndige.

Sakkyndig bedømmelse skal normalt foreligge innen tre måneder etter at komiteen har mottatt alle dokumenter.

Vurderingskriterier

Forskriften legger den samme minimumsstandarden til grunn for å tilkjenne professorkompetanse som ved søknad på stilling (§1-2). Forskjellen på kompetansekravene til professor og førsteamanuensis er ikke først og fremst forskjell i kravet til antall vitenskapelige publikasjoner, men også større krav til kvalitet og bredde, slik det er vanlig etter nasjonal og internasjonal standard.

Bedømmelseskomiteene skal etter forskriftens pkt. (12) i § 2-1 «legge kriteriene for ansettelse som professor i § 1-2 til grunn for bedømmelsen». Det vil for samfunnsvitenskapelige fag si at kravet for å bli professor er:

 1. Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder
 2. Dokumentert relevant utdanningsfaglig kompetanse

Sakkyndig vurdering

Komiteen skal alltid angi på hvilket fagområde og eventuelt hvilken spesialitet søkeren anses å ha professorkompetanse. Uttalelsen skal ta utgangspunkt i de ovennevnte kravene til vitenskapelig kompetanse.

Uttalelsen skal alltid gi uttrykk for om kompetanseerklæringen er enstemmig og utvilsom. Bedømmelsen skal dateres og signeres av samtlige medlemmer av komiteen.

Vitenskapelig kompetanse

Bedømmelsen «skal skje på grunnlag av dokumentert vitenskapelig eller kunstnerisk kompetanse» (5) i § 2-1. For professor kreves det betydelig vitenskapelig produksjon utover det som kreves til doktorgrad. Forskningen skal være av høy kvalitet og vise både bredde og dybde. Produksjonen skal reflektere en selvstendig forskningsprofil og vise evne til å ta opp nye problemstillinger. Vedvarende forskningsaktivitet er en forutsetning.

Følgende krav bør være oppfylt:

 • Omfang: Hva som er en betydelig vitenskapelig produksjon, må vurderes i forhold til faglige tradisjoner og konkret ut fra innholdet i arbeidene og den innsatsen som ligger bak. En veiledende norm kan være at den vitenskapelige produksjonen (doktorgraden medregnet) bør tilsvare 8-12 tidsskriftartikler av full lengde, eller to til tre bøker av god kvalitet og med ulikt innhold. Søkeren må ha ytt vesentlige bidrag til arbeidene og hatt hovedansvaret for forskningsarbeidet og framstillingen i majoriteten av arbeidene.
 • Kvalitet: Resultatene skal være godt underbygd og klart uttrykt, slik det kreves for publisering i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter eller på anerkjente forlag for vitenskapelige bøker. Det skal legges vekt på om arbeidene har fått eller kan få betydning for fagutviklingen eller for praksis på området. Det skal også legges vekt på originalitet i problemstilling, metode eller datakilder. Kravet til originalitet og betydning er klart høyere enn for doktorgraden, men det er nok at en del av arbeidene tilfredsstiller slike høyere krav.
 • Bredde: Breddekravet skal bidra til å sikre at søkeren er kvalifisert for å undervise og veilede på høyt nivå i mer enn én spesialitet. Produksjonen bør omfatte flere klasser av problemstillinger, temaer og forskningsmetoder. Søkeren bør ha vist evne til å sette egne arbeider inn i en større sammenheng.
 • Selvstendighet og samarbeid: Søkeren må ha dokumentert at han eller hun vil være i stand til, på egen hånd, å gjennomføre alle sentrale deler av et forskningsarbeid med høy kvalitet. Dette kan dokumenteres med arbeider der søkeren er eneforfatter (eventuelt førsteforfatter i disipliner der dette signaliserer hovedansvar for arbeidet), ved erklæringer fra medforfattere og ved erfaring fra prosjektledelse. For øvrig skal forskningssamarbeid og prosjektledelse vektlegges positivt.
 • Synlighet: Arbeidene bør være publisert (eller antatt for publisering) i kanaler som har tilfredsstillende kvalitetskontroll, og der de kan nå fram til andre forskere som vil bygge videre på eller kritisere resultatene. Vanligvis betyr dette publisering i internasjonale kanaler, men når temaet tilsier det, er publisering i nasjonale kanaler akseptabelt. Det legges vekt på hva som innen faget ble sett på som god publiseringspraksis på publiseringstidspunktet.
 • Aktualitet: Arbeidene bør være relatert til forskningsfronten på publiseringstidspunktet. Den vitenskapelige produksjon de siste 5 år – både kvalitet og omfang – skal tillegges særskilt vekt.

Ved vurdering av omfang og bredde kan det legges vekt på hele publikasjonslisten, også arbeider som ikke er innsendt.

Den vitenskapelige kompetansen skal være klar og utvilsom for å kvalifisere til opprykk. Ved opprykk skal kompetansen være innenfor fagområdet for stillingen. Arbeider på andre fagområder kan telle med, men vektlegges ut fra hva de sier om kompetansen for å drive forskning og undervisning på det aktuelle fagområdet. Minst to tredeler av kravet til omfang definert over bør kunne oppfylles med arbeider som klart er innenfor fagområdet for stillingen, og noen av disse arbeidene bør ha blitt til de siste fem år. Dersom fagområdet er en snever spesialitet, kan det aksepteres at en noe større del er utenfor fagområdet.

Utdanningsfaglig kompetanse

I tillegg til de krav til grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå som er gitt til stilling som førsteamanuensis, skal det ifølge reglementet ved UiB dokumenteres:

 • Solid kompetanse og erfaring innen planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning
 • Vesentlige bidrag til systematisk utviklingsarbeid knyttet til undervisning og veiledning
 • Innsats og samarbeid i eget fagmiljø knyttet til arbeid med utdanningskvalitet

Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er tilstrekkelig veiledererfaring definert som:

 • Betydelig erfaring som veileder på masternivå
 • Erfaring med veiledning på ph.d-nivå, av varighet på minst 2 år

Utdanningsfaglig kompetanse kan ikke kompensere for mangler ved den vitenskapelige kompetansen.

Detaljerte beskrivelser av dokumentasjon som kan legges til grunn finnes i «Regler for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiB».

Honorar

Eksterne medlemmer i den sakkyndige komité vil få utbetalt honorar for arbeidet. For at fakultetet skal kunne utbetale honoraret, må vedlagte skatteopplysningsskjema returneres til fakultetet så snart bedømmelsen er ferdig. Utenlandske komitémedlemmer må sende med kopi av pass.