Hjem
Click

Utdanning

Integrerte Masterstudier / Profesjonsstudier

Integrert masterprogram i farmasi

Introduksjon

Introduksjon

Lurer du på korleis ein lagar tablettar og injeksjonsvæsker? Eller korleis ulike legemiddel verkar inn på kroppen? Vil du lære korleis ein kan bruke legemiddel på ein optimal måte for å førebygge, lindre eller lege sjukdommar og skadar?

Farmasi er læra om legemiddel. Farmasi er eit vidt fagområde som omfattar kjemiske, biologiske og spesialiserte farmasøytiske emne som samfunnsfarmasi og farmasøytisk teknologi. Dersom du studerer farmasi blir du farmasøyt. Yrkesrolla til dei fleste farmasøytar er knytt til utvikling, produksjon, kontroll og sal av legemiddel, og omfattar forsking, rådgiving, undervisning og leiing av verksemder innanfor legemiddelområdet.

Farmasøytar blir etterspurd på stadig fleire område i samfunnet. Farmasøytar er ei av dei mest tilgjengelege helsepersonellgruppene i helsevesenet, og gir informasjon og råd om legemiddel til både pasientar, anna helsepersonell og myndigheiter, slik at legemiddel blir brukt på best mogeleg måte for enkeltpersonar og samfunn.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Etter fullført studie, får du autorisasjon som provisorfarmasøyt. Som provisorfarmasøyt vil du få ekspedisjonsrett i apotek. I tillegg til apotek arbeider farmasøytar i sjukehus, i heimesjukepleie og sjukeheimar, i legemiddelindustri, innanfor vidaregåande og høgare utdanning, for myndigheiter og private firma. Arbeidsoppgåvene kan involvere rådgiving, tilverking og kvalitetskontroll av legemiddel, forsking, undervisning, og leiing av ulike legemiddelrelaterte verksemder.

Vidare studium

Forsking

Farmasøytisk forsking er orientert rundt legemiddelutvikling og bruk.. Forskingsgruppa i samfunnsfarmasi forskar på medisinar og pasienttryggleik hos eldre, og bruk av legemiddel og urter i svangerskapet. Farmakognosiforskinga fokuserer mest på strukturelle og funksjonelle studiar av biologisk aktive naturprodukt. Innanfor legemiddelkjemi er forskinga fokusert på design og syntese av peptidomimetiske sambindingar, altså å lage nye sambindingar som kan imitere effekten av eit kjent biologisk aktivt peptid. Forskinga i legemiddelframstilling har som målsetting å utvikle nye, meir effektive design for legemiddel. Forskinga i farmakologi omhandlar blant anna studiar av interaksjonar mellom legemiddel og målmolekyl for legemiddel i kroppen.

Oppbygging

Oppbygging

Farmasistudiet gir deg ein brei fagleg basis med undervisning både på Det matematisk-naturvitskapelege fakultet og Det medisinsk-odontologiske fakultet. I tillegg til generelle kjemiske og biologiske emne treng du også meir spesialiserte, farmasøytiske emne, som galenisk farmasi, legemiddelkjemi, farmakognosi, farmakologi, samfunnsfarmasi og klinisk farmasi. I 4. studieår har du eit semester rettleidd praksis i apotek. I 5. og siste studieår skriv du masteroppgåve. Masteroppgåva skal vere ei fordjuping og spesialisering innanfor farmasi, og du kan i stor grad sjølv velje fagområde for oppgåva. Sjå også uib.no/farmasi

Integrert masterprogram i farmasi (krav 300 SP)
To fyrste år av farmasistudiet
Farmasi - første studieår
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FARM103Samfunnsfarmasi I101
EXPHIL-MOSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
MAT101Brukarkurs i matematikk I101
FARM110Kjemi og energi102
FARM130Organisk kjemi102
FARM260Molekylær cellebiologi102
Farmasi - andre studieår
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FARM150Biokjemi103
FARM211Farmasøytisk fysikalsk kjemi103
FARM236Lækjemiddelkjemi104
FARM238Farmakognosi, inklusive botanikk104
FARM250Analytisk kjemi104
FARM131Organisk syntese og analyse103
Tre siste år av farmasistudiet
Obligatoriske emne - tredje til femte studieår
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FARM205Samfunnsfarmasi II og rettleia praksis327–87
FARM270Farmasøytisk mikrobiologi og immunologi 105
FARM280Menneskets fysiologi105
FARM290Farmakologi semester I105
FARM293Farmakologi II206
FARM295Galenisk farmasi207
FARM301AFarmasøytisk forskingsmetodikk36
FARM321Klinisk farmasi87
FARM399/05HMasteroppgåve i Farmasi459
MEDEPIEpidemiologi26
MEDSTAMedisinsk statistikk56
Studieretningspensum i samråd med rettleiar (krav 15 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Læringsutbyte

Læringsutbyte

Formelle krav

En masterkandidat i farmasi skal:

 • Ha kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen farmasøytiske fag som kvalifiserer for offentlig autorisasjon som provisorfarmasøyt etter søknad jmf. LOV 1999-07-02 nr 64: Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
 • Kunne få godkjenning som farmasøyt innen EU etter søknad jfr. EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell
 • Ha grunnlag for godkjenning som "Kvalifisert person" (QP) jmf. FOR 2004-11-02 nr 1441: Forskrift om tilvirkning og import av legemidler.

Læringsutbytte

Ved fullført integrert masterprogram i farmasi/masterprogram i farmasi for reseptarer skal kandidaten kunne:

 • Forklare alle trinn i utviklingen av et legemiddel fra syntese eller isolering og strukturoppklaring av legemiddelstoffet via legemiddelformulering, legemiddelfremstilling, kvalitetssikring og kvalitetskontroll til utprøving med tilhørende innsamling av dokumentasjon.
 • Demonstrere grundig forståelse av legemidler og deres anvendelse, farmakokinetikk og farmakodynamikk herunder preparatvalg, dosering, viktige bivirkninger, interaksjoner og terapistyring ved de vanligste sykdommer
 • Ivareta selvstendige farmasøytiske yrkesfunksjoner i apotek og ellers i helsetjenestene
 • Utføre sin yrkesfunksjon i henhold til lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer
 • Samarbeide med annet helsepersonell om optimal legemiddelbehandling til den enkelte pasient
 • Erverve seg ny kunnskap og vurdere legemiddelinformasjon og faglitteratur kritisk
 • Formidle forskningsbasert kunnskap og diskutere profesjonelle og vitenskapelige problemstillinger med så vel helsepersonell som legemiddelbrukere
 • Redegjøre for legemiddelmarkedets spesielle karakteristika og drøfte legemiddelbruk i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • Gå videre med Ph.D.-studier innen farmasi eller farmasøytiske fag

Utveksling

Utveksling

Det er mogeleg å reise på utveksling i løpet av farmasistudiet. Ta kontakt med studierettleiar for å høyre meir om kva ordningar som finst. Sjå også: Informasjon om utveksling

Opptak

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og MEROD: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2.

farmasi_studieprogrambilde.jpg

Barlindtre med to raude bær med kjemisk formel i framgrunnen.
Foto:
Anne-Sidsel Herdlevær, UiB

Søk her

Søkerkode i Samordna opptak

184707

Kontakt

Meir informasjon

info@mofa.uib.no
55 58 64 00
(man-fre: 12.00 - 14.00)

Radioaktive legemiddel

Farmasiutdannelsen har gitt meg dybdekunnskap om legemidler, og dette er unikt.
Andreas Drangevåg
Sykehusfarmasøyt ved Senter for Nukleærmedisin/PET, Haukeland Universitetssykehus