Hjem
Studentsider
Masteremne

Fiskeåtferd

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår.

Undervisast berre dersom fleire enn 5 studentar melder seg.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Mål og innhald

Emnets mål er å gi økt forståelse av fiskeatferdens organisasjon og funksjon samt kunnskaper om hvordan atferd kan kvantifiseres og analyseres. Undervisningsformen er kollokvier, der utvalgte tidsskriftsartikler og monografier vedrørende fiskeatferd gjennomgås. Atferdens genetiske basis, motivasjon og ontogeni vil bli behandlet. Fiskens ulike reaksjoner på stimuli blir gjennomgått sammen med de viktigste sansene. Det vil bli lagt vekt på å belyse atferdsøkologiske aspekter ved furasjering, reproduksjon, stimdannelse og romlig dynamikk, spesielt atferdsforskjeller mellom individer og populasjoner.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • Definere og forklare sentrale begreper og teorier innen etologi og akvatisk atferdsøkologi
  • Beherske grunnleggende teknikker for å analysere og kvantifisere atferd
  • Relatere proksimate og ultimate mekanismer
  • Forklare kognitive prosesser og betydningen av disse for fiskens atferd og velferd
  • Ha en grunnleggende forståelse for hvordan atferden utvikler seg i løpet av ontogenien og læringens betydning, samt konsekvensene for havbeite og fangstbasert akvakultur
  • Demonstrere kunnskap om forbindelsen mellom atferden hos enkeltfisk, interaksjoner mellom individer, selvorganisering, kollektiv atferd og romlig og temporal dynamikk av fiskepopulasjoner
  • Analysere vitenskapelige publikasjoner om fiskeatferd og ved konstruktiv kritikk kunne vurdere realismen av ulike fortolkninger av feltobservasjoner og eksperimentelle resultater

Krav til forkunnskapar

Obligatoriske deler av Bachelor i biologi/bærekraftig havbruk.

Tilrådde forkunnskapar

BIO280, BIO213, MAR210 (utgått emne).

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten må holde minst ett seminar over deler av pensum. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 semestre.

Vurderingsformer

Muntlig eksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

MAR337;10 stp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon