Hjem
Studentsider
Masteremne

Plantar sine funksjonelle trekk- feltkurs

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master/ph.d.

Undervisningssemester

Haust og/eller vår. Neste gong vår 2023

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Tidspunkt for første forelesing finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Undervisningsstad

Varierande. Kurset undervisast i alpine økosystem, i tilnytning til ein felt-lokalitet eller feltstasjon der undervisarane eller samarbeidspartnarar har aktive forskningsprosjekt.

Mål og innhald

Mål

Emnet har som mål å utstyre studentene med den grunnleggende bakgrunnskunnskapen og praktiske felt-, lab- og beregningsferdigheiter som trengs for å drive egen forsking innen trekkbasert økologi.

Innhald

Emnet tilbyr praktisk opplæring i forskjellige anvendelser av funksjonelle trekk-basert planteøkologi som del av et feltforskningsprosjekt. I løpet av emnet vil studentene samle og utforske data på planters funksjonelle trekk i felt og bruke trekkbaserte tilnærminger innen forskning på effekter av klimaendringer og økosystemøkologi. Studentene vil bli introdusert for det miljømessige, økologiske og taksonomiske mangfoldet i studieregionen, og gitt praktisk instruksjon i relevant teori og metoder for økofysiologi; samfunn, økosystem og klimaendringsøkologi; populasjonsbiologi; beregningsbiologi; og datahåndtering.Studentene skal jobbe i grupper som fokuserer på ulike forskningsprosjekter inen trekkbaserte økologi; som funksjonelle trekkresponser langs klimagradienter, trekkbaserte tilnærminger til bladøkofysiologi, funksjonelle egenskapenes rolle i interaksjoner mellom arter, økosystemfunksjoner som CO2-flux, og vegetasjonens refleksjonsspektre. Kursresultatene blir skrevet opp som en datadokumentasjon og som en datapartikkel.

Kurset inkluderer også en vitenskapelig kommunikasjonsmodul fokusert på lokalbefolkningens oppfatninger om klimaendringer.

Læringsutbyte

Studentene skal ved avslutta emne ha følgjande lærngsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

  • har oversikt over det miljømessige, økologiske og teksonomiske mangfoldet i studiesystemet og regionen for kurset
  • har oversikt over og kan bruke den grunnleggende teorien og de viktigste metodene i funksjonell trekk-basert økologi
  • er kjent med den siste utviklingen i forskningslitteraturen og et mangfold av tilnærminer innen plantefunksjonell egenskapsbasert økologi

Ferdigheiter

Studenten

  •  kan utføre målinger av plantefunksjonelle egenskaper og beslektede plantesamfunn, fysiologi og økologiske data i henhold til standard protokoller
  • behersker relevant felt- og labutstyr i trekkbasert økologi og utføre økologiske feltmålinger
  • kan planlegge og dokumentere en arbeidsflyt for innsamling og dokumentasjon av prosjektdata i henhold til beste praksis datahåndtering og reproduserbar koding

Generell kompetanse

Studenten

  • kan planlegge og gjennomfre et forskningsfeltarbeid
  • kan samarbeide og formidle vitskap effektivt
  • kan diskutere breiare spørsmål knytt til fplk sine oppfatningar om klima og klimaforsking

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Generell bakgrunn i biologi og gode kunnskapar i planteøkologi, plantefysiologi eller økosystemøkologi

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For opptak til emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram ved Det Matematisk-naturvitskaplege fakultet eller ph.d.-utdanninga.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gid i form av en intensiv to ukers feltekskursjon til et fjellstrøk der kurslederne eller samarbeidspartnere har pågående forkningsprosjekt. På fletekskursjonen vil det gid praktisk erfaring med feltarbeid, labarbeid og databehandling og skriving av datadokumentasjon og dataartikler.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Oppmøte på og deltaking i alle planlagte aktivieter før, under og etter feltekskursjonen. Forarbeid og etterarbeid vil foregå digitalt.

Dette emnet har obligatorisk felt/toktbasert aktivitet og ar eigendel ved gjennomføring av emnet. Summen på eigendel vert opplyst ved oppstart på emnet.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Deltagelse i obligatorisk arbeid bidrag i gruppearbeid, dataproduksjon og analyse, og datadokumentasjon.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon