Hjem
Studentsider
Masteremne

Energiressursar og -forbruk

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust
Emnet inngår i undervisningsopptaket.
Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gje studenten ei oversikt over ulike energiressursar, med hovudvekt på fornybare ressursar. Emnet skal også gje ei oversikt over nasjonalt og internasjonalt energiforbruk og energiproduksjon, og projeksjonar framover i tid. Studenten skal beherske sentrale omgrep som livssyklusanalyse, berekraft og energikostnadar.

Innhald:

Emnet gir ei oversikt over fornybare energiressursar som solenergi, vindenergi, vasskraft, energi frå tidevatn og bølgjer, bioenergi og geotermisk energi. I tillegg tek ein kort for seg kjernekraft og fossile energikjelder saman med CO2-fangst og lagring. Prinsippa for utnytting av dei ulike ressursane vert diskutert. Dagens energiproduksjon og bruk, både nasjonalt og globalt vil bli gjennomgått, saman med projeksjonar framover i tid. Omgrep som livssyklusanalyse, berekraft og energikostnadar vil bli introdusert og diskutert.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • kan gjere greie for ulike energiressursar og deira relative rolle i den nasjonale og globale energiforsyninga
 • kan gjere greie for korleis energi vert brukt og tilhøyrande krav til energiforsyninga
 • kan vurdere mogleg framtidig bruk av ulike energikjelder

Ferdigheiter

Studenten

 • kan gjere overslag på tilgjengeleg energi frå ulike ressursar
 • kan gjere overslag på energikostnad

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjere greie for grunnleggjande utfordringar knytt til utviklinga av global energibruk
 • kan gjere greie for omgrep som berekraft og livsyklusvurderingar i samband med energiomforming og - bruk

Krav til forkunnskapar

MAT111 Grunnkurs i matematikk 1 eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

KJEM110 Kjemi og energi.

Studiepoengsreduksjon

ENERGI101: 10 studiepoeng

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

4 forelesingar, 1 øvingstime per veke. Øvingane inkluderer rekneoppgåver knytt til forelesingane og diskusjon av aktuelle tema.

Det vil bli arrangert ekskursjonar til energibedrifter og- anlegg.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

2/3 av øvingane må vere levert og godkjent for å ta eksamen.

Gyldig i fire semester: Det semesteret obligatoriske arbeidskrav vert godkjent + tre etterfølgjande semester.

Vurderingsformer

Skriftleg digital eksamen, 4 timar.

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator er tillatt, i samsvar med modellar som vert angitt i fakultetet si regelsamling.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

I utgangspunktet vil referansegrupper bli brukt årlig.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskapelege fakultet ved Geofysisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  20.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  06.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted