Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Biokjemi

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet skal gi studenten basale kunnskapar i biokjemi og molekylærbiologi for å kvalifisere studenten til vidare studium innan farmasi eller human ernæring. Emnet går inn i profesjonsstudiet i farmasi. Studentane skal også få innsikt i eksperimentell molekylærbiologi og oversikt over bioteknologisk metodikk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Etter fullført emne kan studenten:

 • Beskrive og forklare grunnleggande strukturar, eigenskapar og metabolismen til protein, lipid og nukleinsyrer
 • Greie ut om DNA-replikasjon, DNA-reparasjon, transkripsjon av RNA, RNA-spleising og prosessering, translasjon av mRNA
 • Beskrive prinsippa for signalomforming og genregulering og kunne greie ut om utvalde eksemplar i detalj
 • Greie ut om energimetabolismen i celler
 • Beskrive prinsippa for metoder for proteinrensing og proteinanalyse
 • Beskrive og gjennomføre sentrale eksperimentelle biokjemiske, molekylærbiologiske og biomedisinske metodar

Ferdigheitar

Etter fullført emne kan studenten:

 • Løyse biomedisinske problemstillingar knytt til underviste tema.
 • Utføre utvalte laboratorieanalyser og eksperimentelle analysar, og tolke dei oppnådde resultata

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten:

 • Samarbeide med medstudentar i teoretisk gruppearbeid og praktiske laboratorieøvingar
 • Tryggleiksreglement i emnet

Tilrådde forkunnskapar

FARM260 eller liknande

Studiepoengsreduksjon

MOL101: 10 SP, MOL200: 5 SP, MOL100: 5 SP

Krav til studierett

Integrert masterprogram i farmasi eller Bachelorprogram i human ernæring

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesningar, studentaktive førelesingar, datakurs, laboratoriekurs og kollokviar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking i data-, tryggleiks- og laboratoriekurs er obligatorisk. Laboratorieprosedyrar må utførast tilfredsstillande. Laboratoriejournaler må verte godkjend før studentane kan ta eksamen. Studentane vert oppmoda om å ta del i førelesingar og kollokviar.

Vurderingsformer

4 timars skriftleg eksamen. 

Karakterskala

A-F

Fagleg overlapp

MOL100 (5sp), MOL101 (10sp), MOL200 (5sp)

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Litteraturlista vert publisert 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Kontakt

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

Emneansvarleg:
Ruth Brenk, http://uib.no/personer/Ruth.Brenk

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  01.02.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen