Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Biokjemi

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet skal gi studenten basale kunnskapar i biokjemi og molekylærbiologi for å kvalifisere studenten til vidare studium innan farmasi eller human ernæring. Emnet går inn i profesjonsstudiet i farmasi. Studentane skal også få innsikt i eksperimentell molekylærbiologi og oversikt over bioteknologisk metodikk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Etter fullført emne kan studenten:

 • Beskrive og forklare grunnleggande strukturar, eigenskapar og metabolismen til protein, lipid og nukleinsyrer
 • Greie ut om DNA-replikasjon, DNA-reparasjon, transkripsjon av RNA, RNA-spleising og prosessering, translasjon av mRNA
 • Beskrive prinsippa for signalomforming og genregulering og kunne greie ut om utvalde eksemplar i detalj
 • Greie ut om energimetabolismen i celler
 • Beskrive korleis eit antistoff er bygd opp og kunne greie ut om generering av antistoffdiversitet i detalj på DNA og RNA nivå
 • Beskrive og gjennomføre sentrale eksperimentelle biokjemiske, molekylærbiologiske og biomedisinske metodar

Ferdigheitar

Etter fullført emne kan studenten:

 • Løyse biomedisinske problemstillingar knytt til underviste tema.
 • Utføre utvalte laboratorieanalyser og eksperimentelle analysar, og tolke dei oppnådde resultata

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten:

 • Samarbeide med medstudentar i teoretisk gruppearbeid og praktiske laboratorieøvingar
 • Tryggleiksreglement i emnet

Tilrådde forkunnskapar

FARM260 eller liknande

Studiepoengsreduksjon

MOL101: 10 SP, MOL200: 5 SP, MOL100: 5 SP

Krav til studierett

Integrert masterprogram i farmasi eller Bachelorprogram i human ernæring

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesningar, studentaktive førelesingar, datakurs, laboratoriekurs og kollokviar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking i data-, tryggleiks- og laboratoriekurs er obligatorisk. Laboratorieprosedyrar må utførast tilfredsstillande. Laboratoriejournaler må verte godkjend før studentane kan ta eksamen. Studentane vert oppmoda om å ta del i førelesingar og kollokviar.

Vurderingsformer

4 timars skriftleg eksamen. 

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator

Vedleggsark til eksamenssettet:

- Formlar for aminosyrer i protein

- Formlar for nukleinsyrenes baser

- Den genetiske koden

Karakterskala

A-F

Fagleg overlapp

MOL100 (5sp), MOL101 (10sp), MOL200 (5sp)

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Litteraturlista vert publisert 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Kvart semester

Programansvarleg

Programutvalet for farmasi har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna i programmet.

Administrativt ansvarleg

Institutt for biomedisin

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for biomedisin

studie@biomed.uib.no

Emneansvarleg:

Ruth Brenk, http://uib.no/personer/Ruth.Brenk

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Dato
  24.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.02.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen