Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Farmakologi semester I

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gi kunnskapar i generell farmakologi for vidare studium i spesiell farmakologi.

 • Farmakodynamikk: Læra om legemidla sin verknad på kroppen. Generelt om legemidla sine molekylære verknadsmekanismar. Struktur og funksjon hos målprotein som vert påverka av legemiddel.
 • Farmakokinetikk: Læra om kva som skjer med legemidlar i kroppen
 • Introduksjon i nokre grunnleggande signalsystem som er viktige i farmakologisk samanheng, til dømes kolinerg og adrenerg farmakologi, og signalvegar i sentralnervesystemet
 • Introduksjon i spesiell farmakologi, der ein tar for seg medikamentell behandling av ein del sjukdomstilstandar, til dømes kolinerg og adrenerg farmakologi, svake og sterke analgetika, steroidhormon og cytostatika.
 • Introduksjon i farmakoterapi, der ein arbeider i grupper for å finna optimal behandling for ulike enkle kasuistikkar.

Læringsutbyte

Etter fullført emne har studenten:

 • Tileigna seg kunnskapar som er naudsynte for vidare studium i spesiell farmakologi

Etter fullført emne kan studenten:

 • skildre korleis legemidlar interagerer med reseptorar og andre målprotein i kroppen
 • skildre sentrale omgrep i samband med legemidla sin absorpsjon, distribusjon, likevektskonsentrasjon i plasma, og eliminasjon.
 • skildre indikasjonar, verknadsmekanismer og fysiologiske effektar ved bruk av dei underviste forskjellige medikamentgruppane

Krav til studierett

Integrert masterprogram i farmasi

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar, kollokvier og gruppearbeid. 40 timar forelesningar, 12 timar gruppeundervisning (case-studiar), 8 timar kollokvier.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesningar, kollokvier og gruppearbeid. 40 timar forelesningar, 12 timar gruppeundervisning (case-studiar), 8 timar kollokvier.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatorisk oppmøte på 2 av 3 kasus-presentasjonar.
 • Godkjent kasusrapport. Dette er ein føresetnad for å kunna ta endeleg eksamen.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen (4 timar).

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programutval for farmasi har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Klinisk institutt 2 har det administrative ansvaret for emnet.

Institutt

Klinisk institutt 2

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie@kliniskmedisin.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Dato
  24.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.02.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen