Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Informasjonsteori

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor/Master

Undervisningssemester

Haust.

Mål og innhald

Kva er informasjon? Emnet handlar om mål for informasjonsinnhald av digitale symbol og symbolsekvensar. Med utgangspunkt i Shannons informasjonsteori blir det gitt ei innføring i grunnlaget for datakompresjon, feilkorrigerande kodar og kryptografi. Ein tek óg opp bruk av informasjonsteori i datanett, og vi studerar informasjonsteoretiske wiretap-kanalar for å introdusera samanhangen mellom tryggleik og informasjonsteori. Vi undersøkar óg anvendingar på gambling og hesteveddeløp.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten skal kunne:

 • Gjere greie for omgrepa entropi og gjensidig informasjon.
 • Forstå korleis informasjon kan representarast på ein måte som er effektiv for bruken.
 • Gjere greie for bruk av informasjonsteori i fleirbrukarkanalar, i kringkastingskanalar og i generelle nettverk.
 • Forklare informasjonsteoretiske aspekt ved datatryggleik.

Ferdigheiter

Studenten skal kunne:

 • Bestemme kanalkapasitet for ein diskret-inndata minnelaus punkt-til-punkt kanal med gjevne parametrar.
 • Implementere algoritmar for kjeldekoding av enkle kjeldar og kjeldar med minne, og andre algoritmar som vert gjennomgått i emnet.

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • Ha ei god forståing for fagområdet informasjonsteori.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

INF100 eller tilsvarande, MAT111 eller tilsvarande, MNF130, STAT110, er sterkt tilrådd. I tillegg er INF101, INF142, INF240 tilrådd.

Studiepoengsreduksjon

INF144 10 SP

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet https://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar / 4 timar pr. veke

Førelesningar / 13 veker

Øvelser: 2 timer i uken

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester, det semesteret aktiviteten godkjennes samt det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Skriftleg eksamen eller Digital skriftleg eksamen (3 timar). Det er høve til å gi karakter på obligatoriske oppgåver som kan inngå i sluttkarakteren.

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modeller angitt i fakultetets regler

Karakterskala

Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@ii.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@ii.uib.no

Tlf 55 58 42 00

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  20.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  06.02.2023
  Sensur kunngjøres
  13.03.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted